Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Po 7. in 81. členu Statuta občine Trnovska vas(Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) ter 4. in 9. člen Zakona o prekrških (Ur. list SRS, št. 12/77) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji seji dne 9. redni seji, dne 03. 02. 2000 sprejel
O D L O K
 
o zimski službi
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen
S tem odlokom se določijo obseg, izvajalci in način izvajanja zimske službe.
II. OBSEG ZIMSKE SLUŽBE
2. člen
Zimska služba obsega:
 
1. pluženje in odstranjevanje snega po lokalnih cestah in javnih poteh, ulicah, trgih in drugih javnih prometnih površinah (v nadaljnjem besedilu:ceste),
 
2. odstranjevanje snega s pločnikov ter posipanje pločnikov ob poledici,
 
3. posipavanje cest ob poledici,
 
4. odstranjevanje ledenih sveč z zgradb,
 
5. pritrjevanje in redno vzdrževanje snegolovcev na strehah,
 
6. redno vzdrževanje žlebov in odtočnih cevi na zgradbah,
 
7. mobilizacijo delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izredni zasnežitvi.
III. IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
Za izvajanje zimske službe po tem odloku so odgovorni:
 
- Občina Trnovska vas,
 
- Hišni svet, imetniki pravice uporabe ter lastniki zgradb in zemljišč, ki mejijo na ceste in pločnike (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
4. člen
Občina Trnovska vas je odgovorna za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah na območju Občine Trnovska vas, določenih s Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in javnih poteh.
5. člen
Uporabniki so odgovorni za izvajanje zimske službe na pločnikih, zgradbah in zemljiščih.
6. člen
Zavezanci iz 3. člena tega Odloka lahko s sklenitvijo posebne pogodbe poverijo delo na izvajanju zimske službe za to usposobljenim podjetjem ali posameznikom.
IV. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
7. člen
Če nastane poledica ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati ali če zapade najmanj 10 cm snega, so dolžni izvajalci pričeti z izvajanjem zimske službe.
8. člen
Pri izvajanju zimske službe velja za izvajalce iz 4. člena sledeč prioritetni vrstni red:
 
1. ceste po katerih potekajo proge medkrajevnega avtobusnega prometa in avtobusna postajališča ob teh progah,
 
2. dohodi k zdravstvenem domu in ambulantam, gasilskim domovom, šolam in drugim pomembnim javnim ustanovam,
 
3. dovozne ceste k naseljem,
 
4. ostale ceste.
9. člen
Izvajalec je dolžan odstraniti sneg z vozišča in pločnikov na mostovih in s cest, kjer odrivanje snega s plugom zaradi ožine ceste ni mogoče.
10. člen
Ko nastane poledica ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati ali ko nastane snežna deska, so dolžni izvajalci posipati ceste in mostove po vrstnem redu iz 8. člena s peskom ali soljo.
11. člen
V času pluženja in odstranjevanja snega je izvajalec upravičen postaviti začasne prometne znake o prepovedi parkiranja in ustavljanja na cestah, ki se določijo s planom zimske službe.
12. člen
Sneg je dovoljeno odlagati samo na mestih, ki se določijo s planom zimske službe.
13. člen
V času odjuge so dolžni zavezanci oz. izvajalci očistiti tudi cestne jarke v naseljih, ki bi ovirali odtok vode ter vse cestne požiralnike.
14. člen
Uporabniki, katerih zgradbe ali zemljišča mejijo na ceste ali pločnike, so dolžni v obsegu zemljišč, ki jih uporabljajo:
 
1. očistiti novozapadli sneg, s pločnikov čim prej, po potrebi pa tudi večkrat dnevno,
 
2. takoj odstraniti sneg, ki je padel s streh na cesto ali je bil s streh odstranjen,
 
3. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred odstranitvijo pa postaviti na pločniku znak za nevarnost,
 
4. posipati pločnike ob poledici.
15. člen
Prepovedano je metati sneg na vozišče in pločnike s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in cestne jarke, ki odvajajo vodo.
 
Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati samo s peskom ali soljo.
16. člen
Na strehah, ki so nagnjene več kot 25 stopinj, morajo biti na mestih, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg pritrjeni snegolovci.
 
Poškodovane snegolovce, žlebove in odtočne cevi na zgradbah so dolžni uporabniki sproti popravljati .
 
Pred odstranjevanjem snega s streh je treba na pločniku postaviti znaka za nevarnost.
 
Sneg z dvorišč in drugih površin se sme odvažati le na mesta, ki so za to določena.
17. člen
Lokalna skupnost in izvajalec zimske službe sprejmeta do 30. Oktobra vsako leto plan zimske službe.
 
Plan zimske službe obsega seznam cest na katerih je izvajalec dolžan plužiti in odstranjevati sneg jih posipati ob poledici ter obseg del.
V. FINANCIRANJE ZIMSKE SLUŽBE
18. člen
Občina Trnovska vas financira zimsko službo s sredstvi občinskega proračuna iz sredstev vzdrževanja.
 
Hišni svet financirajo zimsko službo s sredstvi za obratovalne stroške hiše, ostali uporabniki pa z lastnimi sredstvi.
VI. IZREDNI UKREPI
19. člen
Občinski svet občine lahko odredi posebne ukrepe za odstranjevanje snega, kadar zapade izredna količina snega, izvajalci pa ne morejo s svojimi in posebej organiziranimi izrednimi sredstvi ter delovno silo odstraniti zapadli sneg.
VII. OSTALE DOLOČBE
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo za ceste in komunalne zadeve pristojne inšpekcijske službe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo od 25.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki:
 
1. ne odstrani snega, ki je padel ali je bil odstranjen s streh na pločnike ali ceste,
 
2. ne odstrani ledenih sveč s streh in žlebov, ki so ob javnih cestah,
 
3. ne pritrdi snegolovcev na strehi tem, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg na cesto,
 
4. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbi.
22. člen
Z denarno kaznijo 20.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba pravne osebe če:
 
1. ne očisti novozapadlega snega s pločnikov čim prej in po potrebi večkrat dnevno,
 
2. ne posipa pločnikov ob poledicah ali uporablja za posipanje drugi material razen peska in soli,
 
3. odmetava sneg na vozišča in pločnike, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in v očiščene cestne jarke,
 
4. pred odstranjevanjem snega s streh in ledenih sveč s streh ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost,
 
5. odvaža sneg na mesta, ki niso zato določena.
 
Pravna oseba se za prekršek iz tega člena kaznuje v višini 100.000,00 SIT.
23. člen
Za prekršek iz 23. člena izterja kazen takoj na mestu pooblaščena uradna oseba za ceste in komunalne zadeve pristojne inšpekcijske službe.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vesniku Tednika.
 

Številka: 032-01/09-01
Datum:03. 02. 2000
Župan Občine:
Karl VURCER l.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor