Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in  51/10) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12)  je Občinski svet Občine Zreče na svoji 17. redni seji dne 6.2.2013 sprejel

 

O D L O K
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE
ZREČE

1. Splošne določbe

1.  člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.  člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

·       upravne naloge so vse naloge, ki jih občina samostojno opravlja v okviru ustave in zakonov ter na podlagi predpisov občine XE "občina"  (izvirne in prenesene naloge),

·       občinska uprava so vse notranje organizacijske enote in posamezna delovna mesta, ustanovljena za opravljanje upravnih in drugih nalog na posameznih področjih iz pristojnosti občinske uprave,

·       notranja organizacijska enota je enota znotraj občinske uprave, ki se lahko ustanovi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji za opravljanje upravnih in drugih nalog na enem ali več upravnih področjih iz pristojnosti občinske uprave,

·       direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju neposredno vodi delo občinske uprave,

·       vodja notranje organizacijske enote je javni uslužbenec, ki kot uradnik neposredno vodi delo posamezne notranje organizacijske enote,

·       akt o notranji organizaciji in sistemizaciji je pravni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan.

3.  člen

(vsebina odloka)

Ta odlok določa:

·       organizacijo in delovno področje Občinske uprave Občine Zreče (v nadaljevanju: občinska uprava),

·       notranje organizacijske enote, delovna področja in njihova medsebojna razmerja,

·       način vodenja občinske uprave in notranjih organizacijskih enot,

·       naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave in vodij notranjih organizacijskih enot,

·       način sodelovanja med organi občinske in medobčinske uprave, notranjimi organizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami,

·       urejanje drugih vprašanj v zvezi z delovanjem občinske uprave.

4.  člen

(sedež občinske uprave)

Sedež občinske uprave je v Zrečah, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Po potrebi se lahko opravljanje posameznih nalog iz delovnega področja delovanje občinske uprave začasno organizira tudi na drugih naslovih.

5.  člen

(področje dela občinske uprave XE "občina" )

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge Občine Zreče (v nadaljevanju: občina) ter naloge v zvezi zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine.

6.  člen

(sodelovanje z drugimi subjekti)

Pri opravljanju svojih nalog, občinska uprava sodeluje z ožjimi deli občine, občinskimi upravami drugih občin, z združenji lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, javnimi zavodi, javnimi podjetji, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

7.  člen

(javnost dela)

 XE "občina" (1) Delo občinske uprave je javno.

(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:

·       z objavljanjem splošnih aktov občine,

·       z uradnimi sporočili za javnost,

·       s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja oziroma,

·       na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupan in direktor občinske uprave. Vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu iz svojega delovnega področja, po predhodnem pooblastilu župana.

8.  člen

(poslovanje s strankami XE "občina" )

(1) Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanja pravic strank. Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.

(2) Način poslovanja s strankami, način zagotavljanja obveščanja javnosti, način zagotovitve možnosti posredovanja kritik in pripomb, njihovega obravnavanja in odgovarjanja nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure ter druga vprašanja načina delovanja občinske uprave se uredi z aktom, ki ga sprejme župan ali direktor občinske uprave.

2. Organizacija občinske uprave

9.  člen

(organizacija občinske uprave XE "občina" )

(1) Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi.

(2) Organizacija občinske uprave mora zagotavljati:

·       strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,

·       učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog ter vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,

·       zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank,

·       smotrno organizacijo in vodenje dela v občinski upravi ter polno zaposlenost javnih uslužbencev v občinski upravi,

·       koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,

·       usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,

·       učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor),

·       učinkovito izvajanje nalog, ki jih odredi predstojnik občinske uprave,

·       učinkovito sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in zunanjimi institucijami.

10.  člen

(usmerjanje in nadzor nad delom občinske uprave)

(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. 

(2) V času njegove odsotnosti ali zadržanosti župana nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

(3) Delo občinske uprave vodi neposredno direktor občinske uprave, ki je za svoje delo in delo občinske uprave neposredno odgovoren županu.

(4) Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja notranje organizacijske enote. Vodja notranje organizacijske enote je za svoje delo in delo notranje organizacijske enote odgovoren direktorju občinske uprave in županu.

11. člen

(direktor občinske uprave)

(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga na podlagi izvedenega javnega natečaja imenuje in razrešuje župan.

(2) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

(3) Direktor občinske uprave:

·       vodi in usklajuje delo občinske uprave,

·       skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

·       izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,

·       opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,

·       opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,

·       opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter naloge po odredbi župana.

12. člen

(odločanje o upravnih stvareh XE "občina" )

(1) O upravnih stvareh iz pristojnosti občine, odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno delovno področje, oziroma njegov organ v sestavi.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.

13. člen

(izločitev)

(1) O izločitvi vodje notranje organizacijske enote ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

14. člen

(delovne in projektne skupine)

(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev iz različnih delovnih področij občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo delovne ali projektne skupine, ki se ustanovijo za čas trajanja naloge oziroma projekta.

(2) Delovno ali projektno skupino določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi sestavo in vodjo delovne ali projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.

(3) Za naloge, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost, lahko župan vključi v delovne oziroma projektne skupine tudi zunanje sodelavce.

15.  člen

(zunanji izvajalci)

Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan v skladu z zakonodajo z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za izvajanje teh nalog.

16. člen

(kolegij župana)

V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano tematiko.

3. Notranja organizacija in delovna področja

17. člen

(notranja organizacija občinske uprave)

(1) Občinska uprava Občine Zreče ima sistemizirana posamezna delovna mesta ter notranjo organizacijsko enoto, za opravljanje del in nalog iz posameznih področij.

(2) Za opravljanje del in nalog na področju urejanja prostora in varstva okolja ter lokalnih gospodarskih javnih služb, se znotraj občinske uprave organizira notranja organizacijska enota Gospodarske javne službe in prostor (v nadaljevanju odloka GJS in prostor).

(3) Posamezno nalogo iz pristojnosti občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec občinske uprave, v katerega delovno področje spada naloga v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

(4) Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega delovnega mesta ali notranje organizacijske enote, župan na predlog direktorja občinske uprave odloči, kateri javni uslužbenec ali enota bo nalogo opravila.

18. člen

(delovna področja občinske uprave)

(1) Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

·       splošnih, normativno pravnih ter upravnih zadev,

·       javnih financ,

·       gospodarskih dejavnosti,

·       negospodarskih dejavnosti,

·       urejanja prostora,

·       varstva okolja,

·       drugih zadev lokalnega javnega pomena.

(2) Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

19. člen

(področje splošnih, normativno pravnih ter upravnih zadev)

Na področju splošnih, normativno pravnih ter upravnih zadev, opravlja občinska uprava naslednje naloge:

·       strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter notranjih organizacijskih enot občinske uprave,

·       splošne pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,

·       pravna pomoč krajevnim skupnostim v premoženjskopravnih zadevah, kjer je izražen interes občine,

·       priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,

·       kadrovske zadeve in skrb za izobraževanje javnih uslužbencev,

·       sprejema, odpravlja in arhivira pošto za potrebe občinskih organov,

·       organizira pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,

·       gospodari z občinsko lastnino in tehnično opremo,

·       koordinira odnose z javnostmi,

·       zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine,

·       avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine,

·       skrbi za izvajanje nalog , ki se nanašajo na civilno obrambo občine,

·       skrbi za izvajanje nalog, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje občine,

·       vodenje statističnih evidenc,

·       priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet ali drugi občinski organi,

·       sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,

·       priprava gradiva in pomoč pri organizaciji sej občinskega sveta, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih telesih ter skrb za realizacijo sklepov,

·       ravnanje s stvarnim premoženjem občine,

·       skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja,

·       izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja,

·       strokovno pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil,

·       pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,

·       izvensodne poravnave sporov,

·       vodi bazo podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,

·       zastopanje interesov občine pri sporih na sodiščih ter pri drugih državnih organih,

·       strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,

·       vodi upravne postopke in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,

·       vodi evidenco o upravnih stvareh,

·       sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi in

·       druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

 

20.  člen

(področje javnih financ XE "župan" )

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

·       pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,

·       pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,

·       vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle,

·       zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,

·       opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za potrebe proračuna občine, režijskega obrata in krajevnih skupnosti,

·       sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sredstev,

·       spremlja, analizira in za storitve s področja gospodarskih javnih služb daje mnenje k oblikovanju cen,

·       spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti,

·       sodeluje pri pripravi razvojnih programov in strategij občine;

·       vodi centralno evidenco premoženja občine in premoženja pravnih oseb v lasti občine,

·       spremljanja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih ter predlaga ustrezne ukrepe,

·       opravlja strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem na podorčju gospodarjenja s stanovanji, poslovnimi prostori in podjetništvom,

·       pripravlja premoženjsko bilanco občine,

·       upravlja finančno premoženje občine,

·       obračunava plače in druge prejemke zaposlenih, sejnine, nagrade in druge prejemke fizičnim osebam,

·       skrbi za finančna opravila v zvezi z izvajanje javnih naročil,

·       druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

21.  člen

(področje gospodarskih dejavnosti)

Na področju gospodarskih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

·       pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,

·       pripravlja prijave investicij na javne razpise sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna,

·       izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

·       izvaja naloge na področju turistično gospodarske dejavnosti in koordinira delo izvajalcev na tem področju,

·       uravnoteženi in celostni razvoj podeželja in dopolnilne dejavnosti,

·       razvoj in promocija turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,

·       izvaja funkcijo usklajevalca in izvajalca skupnih nalog za pospeševanje razvoja posameznih področij,

·       načrtovanje in izvajanje stanovanjske politike občine ter urejanje zadev v zvezi z neprofitnimi  stanovanji;

·       načrtovanje in vodenje investicij na področju izgradnje stanovanj,

·       vodi projekte od idejne do zaključne faze,

·       vodenje postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj v najem,

·       opravlja naloge v zvezi z gospodarjenjem z občinskimi stanovanji,

·       spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,

·       vodi register stanovanj v lasti Občine Zreče,

·       spremlja stanovanjsko problematiko v občini,

·       priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj,

·       pripravlja projekte, investicijske programe in investicijske dokumente,

·       opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj gospodarstva, razvojem in pospeševanjem malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, podjetništva, gozdarstva, veterine, lova in ribolova in ostalih gospodarskih dejavnosti,

·       opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva in razvoja podeželja, obrti in podjetništva, organiziranje in izvajanje sistema podjetniškega svetovanja v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami,

·       vodi javne razpise za dodeljevanje sredstev na področju turizma, gospodarstva, kmetijstva in družbenih dejavnosti in

·       druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

22.  člen

(področje negospodarskih dejavnosti)

Na področju negospodarskih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

·       pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti (izobraževanje in predšolska vzgoja, kultura in varstvo kulturne  dediščine, socialno varstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje, šport in rekreacija, dejavnost mladih, javna zdravstvena služba na primarni ravni, ipd…),

·       skrbi za področje sociale in zdravstva,

·      ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev,

·      pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,

·      pripravlja prijave investicij na javne razpise sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna,

·       skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in nadzira izvajanje programov,

·       pripravlja in izvaja programe javnih del ter skrbi za družbeno koristna dela,

·       pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva,

·       materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,

·       načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,

·       vodi projekte od idejne do zaključne faze,

·       izdajanje odločb in podelitev koncesij s področja družbenih dejavnosti,

·       pripravlja razvojne usmeritve in predloge razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti,

·       skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,

·      skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,

·      skrbi za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte v lasti občine na področju družbenih dejavnosti,

·       druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

23. člen

(gospodarske javne službe in prostor)

Gospodarske javne službe in prostor (v nadaljevanju GJS in prostor) kot notranja organizacijska enota znotraj občinske uprave Občine Zreče, opravlja naslednje naloge na področju:

·       urejanja prostora

·       varstva okolja

·       dejavnost lokalnih gospodarskih javnih služb na območju občine.

24. člen

(področje urejanja prostora)

Na področju urejanja prostora notranja organizacijska enota GJS in prostor, opravlja naslednje naloge:

·      določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev,

·       določa rabo prostora in pogoje za umeščanje posegov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji),

·       načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena,

·       pripravlja občinske prostorske akte: občinski prostorski načrt (OPN), strateški del OPN kot občinski strateški prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte (OPPN),

·       vodi postopke priprave občinskih prostorskih aktov,

·       prostorsko planiranje ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,

·       sodeluje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini,

·       izdaja lokacijske informacije,

·       pripravlja pogoje za parcelacije na stavbnih zemljiščih,

·       pripravlja podlage za izvedbo geodetskih postopkov odmer, ureditev mej in objektnih sprememb,

·      načrtuje opremljanje stavbnih zemljišč v skladu z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja,

·       spremlja stanje prostora in skrbi za podatke o stanju v prostoru ter prikaze stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu,

·       vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,

·       odmera komunalnega prispevka in komunalne takse,

·       skrbi za javnost podatkov,

·       nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri vprašanjih s področja urejanja prostora,

·       ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine,

·       načrtovanje in priprava programov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,

·       druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

25. člen

(področje varstva okolja)

Na področju varstva okolja notranja organizacijska enota GJS in prostor, opravlja naslednje naloge:

·       pripravlja programe varstva okolja, operativne programe,

·       pripravlja predpise, ki se nanašajo na varstvo okolja,

·       pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic naravnih nesreč in skrbi za njihovo izvedbo,

·       opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,

·       druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

26. člen

(režijski obrat)

(1) Režijski obrat kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe, deluje znotraj notranje organizacijske enote GJS in prostor.

(2) Režijski obrat vodi vodja notranje organizacijske enote GJS in prostor.

(3) Delovno področje režijskega obrata podrobneje ureja občinski odlok.

27. člen

(izvajanje nalog izven občinske uprave)

(1) Za posamezna področja lahko občina skupaj z drugimi občinami organizira skupno izvajanje določenih nalog. Organizacijo in način izvajanja skupnih nalog določijo občinski sveti občin na predlog županov z odloki.

(2) Izvrševanje upravnih in strokovnih nalog na področju urejanja prostora ter nalog na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb opravlja medobčinski urad občin, kot organ skupne občinske uprave.

(3) Upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju Občine Zreče opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot organ skupne občinske uprave.

4. Sredstva za delo

28.  člen

(sredstva za delovanje)

(1) Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet na predlog župana v višini pokrivanja stroškov za opravljanje nalog oziroma za naloge, za katere je pooblaščena.

(2) Sredstva se zagotovijo v proračunu občine.

5. Prehodne in končne določbe

29.  člen

(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)

Župan mora v skladu s tem odlokom oziroma najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka izdati ustrezen akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki je podlaga za razporeditev  javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta.

30.  člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Zreče (Uradni list RS, št. 125/04 in 79/09).

31.  člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok XE "statut občine"  začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-10/2012-16

Datum: 6.2.2013

 

 

Občina Zreče

 

 

mag. Boris Podvršnik, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor