Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) je Občinski svet občine Gorje na 24. redni seji dne 19.9.2018 sprejel naslednji

 

ODLOK

O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE GORJE – PREDLOG, SKRAJŠANI POSTOPEK

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa:

višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Gorje zaračuna pobudniku lokacijske preveritve, razen če je pobudnik Občina Gorje sama, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;

višino stroškov takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora;

način plačevanja takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve;

posledice neplačila takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.

 

II. Taksa za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe prostora

 

2. člen

(višina takse)

(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe osnovne ali podrobnejše namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu za posamezno pobudo znaša 50,00 evrov.

(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.

(3) Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.

(4) Takse se ne plača tudi, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.

(5) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.

 

3. člen

(način plačila takse)

(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.

(2) Taksa se plača v gotovini. Če pobudnik plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, določene za plačilo takse organu, ki je pristojen za vodenje postopka.

(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje pobudniku obvestilo, s katerim mu naloži plačilo takse in rok plačila.

(4) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.

 

III.  Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve

 

4. člen

(višina nadomestila stroškov)

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:

za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000,00 eurov,

za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 1.600,00 eurov,

za omogočanje začasne rabe prostora 1.300,00 eurov.

(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.

 

5. člen

(način plačila nadomestila stroškov)

(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Gorje s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge. Občina preveri skladnost elaborata z odločbami ZUreP-2 in v kolikor meni, da ustreza in se postopek lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov.

(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.

(3) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.

(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

 

IV. Končne določbe

 

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-7/2018-12

Datum: 19.9.2018

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor