Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, z dne 16. 10. 2007), 7. in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/00) ter 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07 in popravki 23/07, 41/07) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 8. redni seji dne 20. 7. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici določa: upravičence do denarne pomoči, kriterije za določitev višine denarne pomoči, postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči ter način izplačevanja denarne pomoči.

2. člen

Denarna pomoč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se daje kot:

1. Enkratna denarna pomoč socialno ogroženim, ki se upravičencem lahko dodeli enkrat letno.

II. SPLOŠNI POGOJI

3. člen

1. Enkratna denarna pomoč socialno ogroženim

Enkratna denarna pomoč socialno ogroženim je pomoč, ki se dodeljuje na podlagi dejstev, ki izkažejo upravičenost do denarne pomoči in trenutno materialno ogroženost upravičenca. Posameznemu upravičencu oziroma družini se lahko dodeli le enkrat letno.

4. člen

Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ko upravičenci trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna izguba službe ipd.) znašli v takem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti za kritje osnovnih življenjskih potreb.

5. člen

Upravičenci do enkratne denarne pomoči socialno ogroženim so lahko posamezniki oziroma družine, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,

– da vsi neto dohodki in prejemki upravičenca ter oseb, ki z njim živijo v skupnem gospodinjstvu, za največ 60 odstotkov presegajo cenzus upravičenosti do denarne pomoči,

– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,

– da so v tekočem letu že uveljavili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in

– da izpolnjujejo vse pogoje, ki jih predvideva ta pravilnik.

6. člen

Enkratne denarna pomoč socialno ogroženim se dodeli za navedene namene in v navedenih zneskih:

*namen:                      *višina EDP:

 

– za nakup šolskih

potrebščin in plačilo

oziroma sofinanciranje

šolskih dejavnosti

šoloobveznih –

osnovnošolskih otrok          do 150,00 €

 

– za regresiranje šolske

prehrane                      do 150,00 €

 

– doplačilo letovanja otrok

iz socialno ogroženih

družin ali zaradi bolezni

in na pisni predlog

zdravstvene službe oziroma

osebnega zdravnika            do 150,00 €

 

– nakupu ozimnice in nujno

potrebnih prehrambenih

artiklov socialno ogroženim

družinam                      do 200,00 €

 

– nakupu kurjave (trda

goriva, kurilno olje,

plin ...) socialno

ogroženim družinam            do 200,00 €

 

– kritju drugih stroškov in

izdatkov za premostitev

trenutne materialne

ogroženosti                   do 200,00 €

 

– doplačilu nakupa

pripomočkov ali naprav za

invalidno osebo               do 200,00 €.

7. člen

Enkratna denarna pomoč socialno ogroženim se nakaže na osebni račun vlagatelja/ice ali na drugi račun (račun izvajalca, dobavitelja, šole, zavoda …), ki ga skupaj dogovorijo vlagatelj/ica in občina.

Odločitev o višini in nakazilu denarne pomoči sprejme občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, na podlagi dokazil in dejstev, ki izhajajo iz vloge.

8. člen

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici zagotavlja sredstva za dodelitev enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim v Proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, v poglavju Denarne in druge socialne pomoči. Enkratne denarne pomoči se dodeljujejo od sprejema proračuna za tekoče leto do porabe predvidenih proračunskih sredstev in po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.

9. člen

Upravičenec mora vlogo oddati na OBRAZCU št. 1, ki je priloga tega pravilnika (Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici).

Vlagatelj mora obrazcu vloge priložiti naslednja dokazila:

– potrdilo o stalnem prebivališču z družinskimi člani (register stalnega prebivalstva)

– kopijo odločbe o dohodnini za preteklo leto za upravičenca in osebe, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu

– potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto, za dijake oziroma študente

– potrdila o obstoju utemeljenih okoliščin, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči (zdravniški izvidi, odločba o stopnji invalidnosti, izvid zdravniške komisije I. stopnje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o morebitnih trajnih obolenjih, potrdilo osebnega zdravnika glede zdravstvenega letovanja otroka, potrdila o šolanju otrok, potrdilo o nesposobnosti za pridobitno delo, potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje – o brezposelnosti, listine pristojnega sodišča o začetku postopka razveze, obvestilo o preživnini, otroški dodatek, štipendija, subvencija najemnine, plačilni nalogi in drugi dokumenti, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči ipd.)

– kopijo obvestila o višini preživnine, otroškega dodatka, denarne socialne pomoči

– potrdilo o višini denarnih sredstev na TRR upravičenca za obdobje zadnjih treh mesecev pred vložitvijo vloge.

Pri odmeri enkratne denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki upravičenca in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu in so jih prejeli v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge za dodelitev denarne pomoči.

Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek v sorazmernem deležu za tri mesece.

Upravičenec, ki je prejel enkratno denarno pomoč za socialno ogrožene, je dolžan najkasneje v 30-ih dneh od prejema denarne pomoči občinski upravi dostaviti dokazila o namenski rabi sredstev.

Strokovna služba Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je upravičena zahtevati dokazila v smislu prejšnjega odstavka tega člena, kolikor je predmetno dokumentacijo smiselno možno predložiti.

Kolikor upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne predloži dokazil o namenski porabi sredstev denarne pomoči oziroma se da ugotoviti, da upravičenec ni namensko porabil sredstev denarne pomoči, ne more v nadaljnjih 18-ih mesecih od prejema denarne pomoči ponovno pridobiti sredstev denarne pomoči za socialno ogrožene, že prejeto enkratno denarno pomoč pa mora vrniti.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI

10. člen

Upravičenci oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo zahtevke za dodelitev denarnih pomoči na obrazcih, navedenih v 10. členu tega pravilnika: OBRAZEC št. 1 – Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (s priloženimi ustreznimi dokazili).

IV. VODENJE POSTOPKA

11. člen

Vodenje postopka za enkratno denarno pomoč socialno ogroženim:

Občinska uprava prične z reševanjem vlog po sprejetju proračuna za tekoče leto ter na podlagi popolne vloge, priloženih dokazil ter ugotovljenih dejstev, odloči o upravičenosti ter višini denarne pomoči oziroma o neupravičenosti do denarne pomoči, če:

– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in drugih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu,

– se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.

Pridobljeno premoženje upravičenca v nepremičninah in premičninah do trenutka nastopa socialne ogroženosti ne vpliva na odločitev.

12. člen

Občinska uprava uporabi glede predloga dodelitve oziroma zavrnitve upravičenosti do denarne pomoči posamezniku ali družini, prosto presojo. O dodelitvi ali zavrnitvi enkratne denarne pomoči odloči s sklepom.

Zoper sklep občinske uprave je možna pritožba, ki jo občan vloži pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, v roku 15 dni po prejemu sklepa.

O pritožbi zoper sklep občinske uprave odloča župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v roku 30 dni od prejema popolne pritožbe.

V. KONČNA DOLOČBA

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 12250-3/2011

Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 20. julija 2011

Župan

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor