Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in 16/10, 47/10, 20/11, 34/11, 40/12, 57/12), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 94/10, 40/12), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na redni 4. seji dne 21. 4. 2015, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) na 3. redni seji dne 26. 3. 2015, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) na 4. redni seji dne 18. 3. 2015 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07, 45/14) na 3. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejeli

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica

 

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 81/08, 41/11, 18/12 in 66/13).

 

2. člen

Prva alinea drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da na novo glasi:

»(2) V sestavo Vrtca Otona Župančiča sodijo naslednje enote:

V Občini Slovenska Bistrica:

– enota Ciciban, ki deluje na lokacijah Tomšičeva ulica 1 in Čopova ulica 13, 2310 Slovenska Bistrica,

– enota Čebelica, ki deluje na lokacijah Tomšičeva ulica 12, Tomšičeva ulica 2, 10–12, 14 in 20, 2310 Slovenska Bistrica,

– enota Sonček, ki deluje na lokacijah Zidanškova ulica 1, Zidanškova ulica 1/a in Ozka ulica 7, 2310 Slovenska Bistrica,

– enota Pragersko, ki deluje na lokacijah Pionirska uli­ca 13 in Ulica Karla Paja 10, 2331 Pragersko,

– enota Spodnja Polskava, ki deluje na lokacijah Spodnja Polskava 240 in Spodnja Polskava 245, 2331 Pragersko,

– enota Zgornja Polskava, ki deluje na lokacijah Ingoliče­va 7, 2314 Zgornja Polskava, Ulica dr. Babnika 11 in Mladinska ulica 12, 2314 Zgornja Polskava,

– enota Kebelj, ki deluje na lokacijah Kebelj 23 in Kebelj 26a, 2317 Oplotnica,

– enota Tinje, ki deluje na lokaciji Veliko Tinje 30, 2316 Zgornja Ložnica,

– enota Zgornja Ložnica, ki deluje na lokaciji Zgornja Ložnica 43, 2316 Zgornja Ložnica.«

Prva alinea četrtega odstavka 2. člena se spremeni tako, da na novo glasi:

»(4) V Občini Poljčane:

– enota Poljčane, ki deluje na lokaciji Dravinjska cesta 28, 2319 Poljčane.«

 

3. člen

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku osem dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.

 

Slovenska Bistrica, dne 28. aprila 2015

 

Župan

Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

 

Župan

Občine Oplotnica

Matjaž Orter l.r.

 

Župan

Občine Poljčane

Stanislav Kovačič l.r.

 

Župan

Občine Makole

Franc Majcen l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor