Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-Odl.US in 46/15; ZCes-1), drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40; ZGJS) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) ter v skladu z določili Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, 38/16) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 26. redni seji dne 5. 12. 2017 sprejel

 

ODLOK

O NAČINU OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

I.  Splošne določbe

 

1.člen

(javna služba)

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Trnovska vas (v nadaljevanju: občina).

 

2.člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določi:

·       organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,

·       vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,

·       pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

·       pravice in obveznosti uporabnikov,

·       viri financiranja javne službe,

·       vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in

·       nadzor nad izvajanjem odloka.

 

3.člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi, ki urejajo opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka.

 

4.člen

(pomen izrazov)

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen z zakonom, ki ureja javne ceste in s pravilnikom, ki ureja redno vzdrževanje javnih cest.

 

II. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

 

5.člen

(območje opravljanja javne službe)

(1) Javna služba iz 1. člena tega odloka se opravlja v režijskem obratu.

(2) Opravljanje javne službe iz 1. člena tega odloka se izvaja na celotnem območju občine.

 

III.      Vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev

 

6.člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest po tem odloku obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

(2) Vzdrževanje drugih prometnih površin obsega vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, in sicer:

·       parkirnih površin, avtobusnih postajališč in podobnih prometnih površin, namenjenih odvijanju prometa v naselju,

·       cestne razsvetljave ter prometne signalizacije z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,

·       kolesarskih stez in pločnikov,

·       zelenih površin in urbane opreme v območju cestnega sveta.

 

 1  Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in prometnih površin

 

7.člen

(redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)

(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin (v nadaljevanju: redno vzdrževanje) izvaja izvajalec javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja v občini. Izvedbeni program rednega vzdrževanja za prihodnje leto pripravi občinska uprava v sodelovanju z izvajalcem javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest do 1. septembra tekočega leta, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ga predloži v potrditev občinski upravi. Izvedbeni program rednega vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.

(2) Z izvedbenim programom se določijo obdobja in razpored posameznih del, tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji opravljanja rednega vzdrevanja (vrsta del, strojno ali ročno delo, vrsta strojev, časovno izvajanje del).

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja pripravi v sodelovanju z občinsko upravo za vsak mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah za naslednji mesec. Mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja potrdi občinska uprava.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja vodi o svojem delu podatke, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, porabo materialov, uporabljeno delovno silo in mehanizacijo.

(5) Redno vzdrževanje se opravlja praviloma v času manjšega obsega prometa in, če je mogoče, brez omejitev prometa.

(6) Redno vzdrževanje obsega:

1.   pregledniško službo,

2.   redno vzdrževanje prometnih površin,

3.   redno vzdrževanje cestnih objektov,

4.   redno vzdrževanje bankin,

5.   redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,

6.   redno vzdrževanje brežin in berm,

7.   redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

8.   redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,

9.   redno vzdrževanje vegetacije,

10. zagotavljanje preglednega polja in prostega rofila ceste,

11. čiščenje cest in drugih prometnih površin,

12. redno vzdrževanje mejnikov,

13. redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,

14. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

15. intervencijske ukrepe in

16. zimsko službo.

 

8.člen

(pregledniška služba)

(1) Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na občinsko cesto in promet na njej ter z vizualnim pregedom preverja stanje vseh sestavnih delov občinske ceste in drugih prometnih površin.

(2) Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in meritve, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih mora izvajalec zapisovati in hraniti ter jih posredovati občinski upravi. Manjša oz. zavarovalna dela so določena s pravilnikom, ki ureja redno vzdrževanje javnih cest.

(3) Pregledniška služba opravlja preglede najmanj enkrat tedensko na lokalnih občinskih cestah, na javnih poteh in drugih prometnih površinah pa najmanj enkrat mesečno. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo občinsko cesto ali promet na njej se pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.

(4) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat na tri mesece vizualno pregledati cestne objekte, pri čemer mora pregledati zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa.

(5) Pregledniško službo opravlja izvajalec rednega vzdrževanja. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja občinska uprava.

 

9.člen

(redno vzdrževanje prometnih površin)

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del občinske ceste in drugih prometnih površin, obsega njihovo čiščenje ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.

 

10.         člen

(redno vzdrževanje bankin)

Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

 

11.         člen

(redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje)

Z območja občinske ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov občinske ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode (razen v peskolovih in usedalnikih).

 

12.         člen

(redno vzdrževanje brežin in berm)

Brežine usekov, zasekov in nasipov se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oz. zaščite (vdzdrževanje vegetacije, utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala, čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav).

 

13.         člen

(redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme)

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

 

14.         člen

(redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev)

Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in zavarovalne ukrepe. Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v občinsko cesto ali cestne objekte in so namenjeni urejanju in nadzoru prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, telekomunikacijske naprave, energetski kabli ter zaščitne in varnostne naprave se vzdržujejo v skladu z navodili in predpisi za delovanje teh naprav in tako, da ne ogrožajo varnosti prometa.

 

15.         člen

(redno vzdrževanje vegetacije)

(1) Na površinah, ki so sestavni del občinske ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da so vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in druge ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.

(2) Redno vzdrževanje vegetacije zajema tudi hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državne ceste v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo v profilu traktorske poti.

 

16.         člen

(zagotavljanje preglednosti)

Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

 

17.         člen

(čiščenje občinskih cest in drugih prometnih površin)

Vsi sestavni deli občinskih cest in drugih javnih površin se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost prometa in varovanje okolja.

 

18.         člen

(redno vzdrževanje prostega profila ceste)

Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

 

19.         člen

(redno vzdrževanje mejnikov)

Mejniki posestnih meja se vzdržujejo tako, da je zagotovljena njihova vidnost. Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet in občinska uprava.

 

20.         člen

(redno vzdrževaje drugih funkcionalnih površin)

Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na teh površinah.

 

21.         člen

(redno vzdrževanje cestnih objektov)

(1) Cestni objekti ter objekti na drugih prometnih površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ali naprave ter varnost prometa.

(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov ter objektov na drugih prometnih površinah spada zlasti čiščenje:

·       prometnih površin in prometne opreme na objektu,

·       prostora neposredno okoli objekta,

·       ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,

·       naprav za odvodnjavanje,

·       naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet,

·       čiščenje grafitov in drugih napisov in

·       manjša popravila:

o   poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev izpadlih robnikov),

o   posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),

o   protikorozijske zaščite,

o   hidroizolacije in odvodnjavanja,

o   izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

 

22.         člen

(intervencijski ukrepi)

(1) Izvajalec rednega vzdrževanja organizira dežurno službo in delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja takoj obvesti upravljavca; če je ogrožen ali oviran promet, pa tudi policijo.

(2) Pri naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih, izvajalec javne službe rednega vzdrževanja takoj odpravi vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet oziroma zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb občinske ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, izvajalec:

·       označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo,

·       izvede nujne ukrepe za zavarovanje ceste in

·       če okoliščine dopuščajo, vzpostavi prevoznost ceste.

 

23.         člen

(zimska služba)

(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti občinskih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo normalno odvijanje prometa.

(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki ga pripravi izvajalec rednega vzdrževanja v sodelovanju z občinsko upravo in ga predloži v potrditev občinski upravi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. Sestavi del izvedbenega programa zimske službe za prihodnje leto je ocena stroškov zimske službe.

(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo zlasti:

·       organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalca zimske službe s kontaktnimi podatki,

·       seznam pogodbenih izvajalcev,

·       razpored pripravljalnih del,

·       načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),

·       seznam posebno težavnih cestnih odsekov ob nastanku neugodnih vremenskih razmer,

·       seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije za čas trajanja zimske službe,

·       seznam vremenskih postaj, katerih podatki se upoštevajo pri izvajanju zimske službe,

·       razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,

·       seznam posebnih strojev,

·       dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delavcev,

·       poti posipanja proti poledici in odstranjevanja snega (plužne in posipne poti),

·       mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,

·       način zbiranja podatkov in shema obveščanja javnosti o stanju in prevoznosti cest

·       dela po zimski službi (odstranitev ostankov posipnih materialov, začasno postavljene prometne signalizacije in prometne opreme, cetsnih naprav in ureditev za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju).

(4) Dela po zimski službi je treba izvesti najkasneje v enem mesecu po koncu zimskega obdobja.

(5) Pripravljalna dela se opravljajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe.

(6) Pripravljalna dela obsegajo zlasti:

·       pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala,

·       pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti – palisade),

·       čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča,

·       usposabljanje in strokovno izobraževanje za opravljanje del v času zimske službe.

(7) V obdobjih, ko obstaja nevarnost nastanka poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni odseki cest posipajo zaradi preprečevanja poledice. Mesta in način posipanja se določijo glede na vremenske razmere, geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.

(8) Za posipanje topilnih sredstev se uporabljajo naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Naprave za merjenje posipa s kemičnimi sredstvi morajo biti predhodno umerjene, kar se dokazuje z dokazilom o kalibraciji take naprave.

(9) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi, v katere so občinske ceste in druge prometne površine razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih cest po prednostnih razredih določi občinska uprava tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Prednostni razredi občinskih cest in drugih prometnih površin so določeni v Prilogi 1 tega odloka.

(10) Prevoznost občinskih cest je zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10% se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

(9) Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Nivo vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram.

(10) Načrt pluženja, mesta odvažanja in odlaganja snega se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Strojno odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati tako, da ne pride do poškodb ceste.

(11) Če opravljanje zimske službe upravljavca ceste ali druge prometne površine vpliva na opravljanje zimske službe upravljavca druge ceste ali druge prometne površine, mora biti delo medsebojno koordinirano. Delo koordinira upravljavec ceste višje kategorije.

 

2   Odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil

 

24.         člen

 (odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil)

Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju občine so določeni z odlokom občine, ki ureja javni red in sicer v poglavju o ureditvi cestnega prometa v občini in ravnanja z zapuščenimi vozili.

 

IV.       Pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin

 

25.         člen

(evidence)

Občinska uprava mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.

 

26.         člen

(javna obvestila in naznanila)

Občinska uprava mora uporabnike občinskih javnih cest in drugih prometnih površin z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in uporabnosti drugih prometnih površin.

 

V.  Pravice in obveznosti uporabnikov

 

27.         člen

(pravice uporabnikov občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)

Občinske javne ceste in druge prometne površine so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa.

 

28.         člen

(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)

Uporabnik občinske javne ceste oziroma druge prometne površine mora občinski upravi sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti ali prometni površini, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na občinskih javnih cestah in drugih prometnih površinah v občini.

 

VI.       Viri financiranja javne službe

 

29.         člen

 (viri financiranja storitev)

Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo iz proračuna občine in drugih virov.

 

VII.      Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so last občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa

 

30.         člen

(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe)

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske javne ceste. Občinske javne ceste so last občine ter del javne lastnine.

(2) Občinske javne ceste sestavljajo:

·       cestni svet,

·       cestno telo,

·       cestišče,

·       brežine cest,

·       cestni objekti,

·       prometna signalizacija in prometna oprema,

·       cestna razsvetljava,

·       cestni priključki do meje cestnega sveta,

·       naprave za odvodnjavanje ceste,

·       servisne prometne površine (parkirišča in avtobusno obračališče ter podobno),

·       servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa,

·       funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.

 

31.         člen

(javno dobro)

(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so grajeno javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski javni cesti mogoče pridobiti stvarne pravice pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja ceste.

 

VIII.    Nadzor nad izvajanjem določil odloka

 

32.         člen

(nadzorni organ)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata medobčinska inšpekcija in občinska uprava v skladu z določili zakona, ki ureja ceste in zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.

 

IX.       Prehodna in končna določba

 

33.         člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavite tega odloka prenehata veljati Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 8/15) in Odlok o zimski službi (Uradni vestnik Tednika, št. 5/00).

 

34.         člen

(objava in veljavnost odloka)

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 032 0/26-2/2017-6

Datum: 5. 12. 2017

 

                                                                                              Alojz BENKO,

                                                                                    župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor