Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11-Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 20. redni seji, dne 7. 5. 2013, sprejel

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trno­vska vas

1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Ob­čine Trnovska vas, št. 3/11) se Priloga Merila – kriteriji (kultur­ne dejavnosti) nadomesti s prilogo, ki glasi:

PRILOGA: MERILA – KRITERIJI

(KULTURNE DEJAVNOSTI)

I. REDNA DEJAVNOST

- št. članov društva, zbora, skupine (s plačano članarino):

- do 20 članov 5 točk

- do 50 članov 10 točk

- več kot 50 članov 15 točk.

II. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

- zborovodij, mentorjev skupin, animatorjev

ljubiteljske kulture, vodij 30 točk

- pokrivanje stroškov kotizacije ali potnih stroškov 30 točk

III. ORGANIZACIJA KULTURNE PRIREDITVE V

OBČINSKEM MERILU 80 točk

IV. ORGANIZACIJA KULTURNE PRIREDITVE

V MEDOBČINSKEM MERILU 120 točk

V. SODELOVANJE NA KULTURNI PRIREDITVI V

OBČINSKEM MERILU

Število nastopov:

- do pet nastopov 8 točk

- več kot pet nastopov 16 točk.

Opomba:

Število točk glede na število nastopov se množi s faktorjem 2,5, v kolikor gre za nastop zbora ali druge nastopajoče skupine z več kot 10 nastopajočimi oz. s faktorjem 1,5, v kolikor gre za nastop zbora ali druge nastopajoče skupine z 5 – 10 nastopa­jočimi.

VI. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH ALI PRIREDITVAH IZVEN OBČINE

Število nastopov:

- do dva nastopa 10 točk

- do pet nastopov 20 točk

- več kot pet nastopov 30 točk.

Opomba:

Število točk glede na število nastopov se množi s faktorjem 2,5, v kolikor gre za nastop zbora ali druge nastopajoče skupine z več kot 10 nastopajočimi oz. s faktorjem 1,5, v kolikor gre za nastop zbora ali druge nastopajoče skupine z 5 – 10 nastopa­jočimi.

VII. OSTALE AKTIVNOSTI 20 točk

VIII. NABAVA IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA IZVEDBO

PROGRAMOV (rekvizitov, kostumov)

Vrednost nabave:

- do 200 € 15 točk

- do 400 € 30 točk

- več kot 400 45 točk.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032/20-2/2013-3s

Datum: 7. 5. 2013

 

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor