Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 18. alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 18. redni seji, dne 18. 1. 2013, sprejel naslednji

P R A V I L N I K

o dodelitvi enkratne denarne nagrade zlatim maturantom Občine Trnovska vas

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne nagrade zlatim maturantom splošne in poklicne mature na območju Občine Trnovska vas, določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način dodelitve enkratne denarne nagrade.

(2) Enkratna denarna nagrada je namenjena v spodbudo in pomoč zlatim maturantom na območju Občine Trnovska vas.

2. člen

Upravičenec do enkratne denarne nagrade je zlati maturant, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Trnovska vas.

4. člen

(1) Pravico do enkratne denarne nagrade uveljavlja upravičenec na podlagi pisne vloge na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Trnovska vas ali na spletni strani Občine Trnovska vas. Vlogi je potrebno priložiti kopijo spričevala, iz katerega izhaja, da je upravičenec zlati maturant, potrdilo o stalnem prebivališču ter kopijo TRR, na katerega želi upravičenec prejeti enkratno denarno nagrado.

(2) Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz prvega odstavka tega člena pošlje po pošti ali odda na Občini Trnovska vas najkasneje do 30. septembra za tekoče leto.

(3) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.

5. člen

O pravici do enkratne denarne nagrade odloči občinska uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

6. člen

(1) Enkratna denarna nagrada za zlatega maturanta znaša 200,00 EUR bruto.

(2) Občina Trnovska vas nakaže znesek enkratne denarne nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena na TRR upravičenca v roku deset dni od občinskega praznika.

6. člen

Sredstva za dodelitev enkratne denarne nagrade v bruto zneskih se zagotovijo iz proračuna občine za tekoče proračunsko leto.

7. člen

Upravičenci enkratnih denarnih nagrad se slovesno razglasijo na občinskem prazniku Občine Trnovska vas, kjer prejmejo pohvalo Občine Trnovska vas.

8. člen

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/18-3/-8s

Datum: 18. 1. 2013

 

 

Alojz BENKO,

 

 

župan Občine Trnovska vas

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor