Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010, 57/2011), 3. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/ (Uradni list SRS, 34/1984 s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011)  je občinski svet Občine Poljčane, na 20. redni seji dne 26. 6. 2013, sprejel

ODLOK

O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI TER UREJANJU POKOPALIŠČ V OBČINI POLJČANE

1. Splošne določbe

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

(javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Poljčane (v nadaljevanju: občina).

3. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,

- vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

- pravice in obveznosti uporabnikov,

- vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,

- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,

- cene storitev javne službe,

- nadzor nad izvajanjem javne službe.

4. člen

(uporabniki)

Uporabniki storitev javne službe so svojci umrlega oziroma osebe, ki so z umrlim stalno živele ali ga preživljale oziroma druge osebe, določene z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.

5. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 2. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.

2. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

6. člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) Javna služba iz 2. člena tega odloka se opravlja v režijskem obratu Občine Poljčane.

(2) Lahko pa občina izvajanje dejavnosti javne službe prenese na za to usposobljene in registrirane izvajalce s podelitvijo koncesije ali na drug z zakonom predpisan način. Predmet in pogoji za podelitev koncesije ter druga vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe se določijo s posebnim  odlokom (koncesijski akt).

7. člen

(območje zagotavljanja javne službe)

Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine.

3. Vrsta in obseg javne službe

8. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.

(2) Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega:

- pogrebne storitve,

- storitve v zvezi z upepeljevanjem in

- oddajanje prostorov za grobove v najem.

(3) Urejanje pokopališča obsega:

- vzdrževanje pokopališča,

- razdelitev na posamezne zvrsti grobov,

- prekop grobov,

- opustitev pokopališč.

9. člen

(pogrebne dejavnosti)

(1) Pogrebne dejavnosti so tiste, ki se izvajajo praviloma izven območja pokopališča, in zajemajo naslednje storitve:

- urejanje dokumentacije,

- ureditev in čuvanje pokojnika,

- prevoz pokojnika,

- storitve v zvezi z upepeljevanjem.

(2) Pogrebna dejavnost je predmet trga in proste izbire občanov. Storitve pogrebne dejavnosti se plačujejo v skladu s ceniki izvajalcev pogrebne dejavnosti. Teh cenikov občina ne potrjuje.

10. člen

(pokopališke dejavnosti)

Pokopališke dejavnosti so tiste, ki se izvajajo na območju pokopališču, in obsegajo:

- dajanje grobov v najem,

- zagotovitev uporabe mrliške vežice in priprava vežice za sprejem pokojnika,

- določanje mesta, datuma in ure pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,

- izvajanje pogrebnih svečanosti,

- izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,

- prva ureditev groba,

- vodenje evidence o grobovih in pokopih,

- opravljanje prekopov grobov in nadziranje raznih del na pokopališču.

11. člen

(urejanje pokopališča)

Urejanje pokopališča obsega predvsem naslednja opravila:

- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,

- odvoz odpadkov na odlagališče,

- vzdrževanje zelenih površin (košnja, obrezovanje, odstranjevanje plevela, ipd.),

- vzdrževanje poti,

- skrb za ureditev in vzdrževanje mrliških vežic in njihovih funkcionalnih zemljišč ter vzdrževalna dela na drugih objektih in napravah na območju pokopališč,

- vzdrževanje reda in miru na pokopališču, v kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,

- sodelovanje pri sodno odrejenih izkopih,

- vodenje katastra pokopališč in izdelava načrta pokopališča z razdelitvijo na oddelke, grobove in žarne niše, evidenco grobnih mest z oznako, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobnem mestu in datum pokopa,

- izdajanje dokumentov v postopku za prekop ali pokop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov.

4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe

12. člen

(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

Izvajalec javne službe opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter ureja pokopališče na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih ter v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč, tem odlokom in odlokom, s katerim se uredi pokopališki red v občini.

5. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe

13. člen

(trajno, nemoteno in kvalitetno izvajanje javne službe)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

14. člen

(pravice uporabnikov)

Uporabnik ima naslednje pravice:

- lahko izbere pokopališče, kjer naj bi bil umrli pokopan,

- lahko zahteva, da se umrli izkoplje in prenese na drugo  pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču in sicer po poprejšnjem soglasju najemnika groba in z dovoljenjem občinske uprave,

- če je živel z umrlim, odloči o način pokopa in pogrebnih svečanosti, če umrli o tem ni izrazil svoje volje,

- če je živel z umrlim, lahko zahteva, da se pogreb opravi v ožjem družinskem krogu,

- pravico do najema groba, če je plačal stroške pokopa.

15. člen

(obveznosti uporabnikov)

Uporabnik storitev javne službe ima naslednje dolžnosti:

- mora prijaviti pokop umrlega izvajalcu javne službe,

- če je dedič, mora poravnati stroške pokopa, če ni dogovorjeno drugače.

6. Viri financiranja

16. člen

(viri financiranja storitev)

Sredstva za izvajanje javne službe ter sredstva za razvoj oziroma vzdrževanje infrastrukture se pridobivajo:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

- iz proračuna občine,

- iz dotacij, donacij in subvencij,

- iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

7. Vrsta in obseg naprav, potrebnih za izvajanje javne službe

17. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe sestavljajo zemljišča, na katerih se izvaja pokopališka in pogrebna dejavnost ter z njimi povezani objekti in naprave (npr. mrliška vežica).

(2) Objekte za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.

8. Cene storitev javne službe

18. člen

(oblikovanje in objava cen)

(1) Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet občine.

(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in na uradni spletni strani občine.

9. Nadzor nad izvajanjem javne službe

19. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

11. Prehodne in končne določbe

20. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 2/2008).

21. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-0002/2013-8

Občina Poljčane

Poljčane, 26. 6. 2013

Stanislav Kovačič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor