Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 27. 6. 2000 sprejel

 

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E

 

 

statuta Občine Veržej

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

 

 

‘’Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA, na spodnji polovici pa napis VERŽEJ. Pečati nadzornega odbora, volilne komisije, občinske uprave in župana imajo v zunanjem krogu zgoraj napis OBČINA VERŽEJ, spodaj pa naziv organa občine: NADZORNI ODBOR, VOLILNA KOMISIJA, OBČINSKA UPRAVA ali ŽUPAN.”

 

 

2. člen

 

 

V drugem odstavku 14. člena se beseda ‘’sedem” nadomesti z besedo ‘’devet”.

 

 

3. člen

 

 

84. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

‘’Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.

 

 

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

 

 

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov.

 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

 

 

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

 

 

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje občine”.

 

 

4. člen

 

 

V tretjem odstavku 87. člena se besedna zveza ‘’je občinski organ” nadomesti z besedno zvezo ‘’so občinski organi”.

 

 

5. člen

 

 

V 88. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta nova prvi in drugi odstavek.

 

 

6. člen

 

 

V prvem odstavku 93. člena se pred besedama ‘’župan” in ‘’zadrži” vrinejo besede ‘’največ za 45 dni”.

 

 

7. člen

 

 

Drugi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

‘’Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.”

 

 

8. člen

 

 

V prvem odstavku 96. člena se beseda ‘’rezerve” nadomesti z besedama ‘’proračunske rezerve”, med besedama ‘’odstotkov” in ‘’sprejetega” pa se vrine beseda ‘’zadnjega”.

 

 

9. člen

 

 

97. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

‘’V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

 

 

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki se določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

 

 

Odstotek izločanja sredstev v rezerve določi občinski svet na predlog župana v odloku o proračunu za vsako leto posebej.

 

 

Del sredstev se izloča v rezervo začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

 

 

10. člen

 

 

98. člen se spremeni, tako da se glasi:

 

 

‘’Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

 

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet.

 

 

V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z aktom o proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.”

 

 

11. člen

 

 

Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:

 

 

‘’V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.”

 

 

12. člen

 

 

V celotnem besedilu drugega odstavka 101. člena se beseda ‘’župan” nadomesti z besedama ‘’občinski svet”.

 

 

13. člen

 

 

Prvi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

‘’Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.”

 

 

V drugem odstavku 111. člena se besedi ‘’uradnem glasilu” nadomestita z besedami ‘’Uradnem listu RS”.

 

 

14. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, razen določb 2. člena, ki začnejo veljati za naslednje redne lokalne volitve članov občinskega sveta.

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor