Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB-1, 38/2012) je Občinski svet Občine Videm  na svoji 25. redni seje, dne 01.04.2014, sprejel 

SKLEP

O SPREJEMU ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA OSKRBE S PITNO VODO

1. člen

Občinski svet Občine Videm sprejme Elaborat  - za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo  v Občini Videm.

2. člen

Občinski svet Občine Videm potrdi izhodiščno ceno izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in sicer:

·       voda: 0,6337 EUR/m3 brez DDV,

·       vodno povračilo: 0,0814 brez DDV

skupaj vodarina: 0,7151 EUR/m3, brez DDV.

3. člen

Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrba s pitno vodo, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico. Cena omrežnine (brez DDV) je:

 

Vodomer DN

Faktor

Omrežnina na vodomer v

EUR na mesec

DN ≤ 20

1

3,9353

20 ˂ DN ˂ 40

3

11,8059

40 ≤ DN ˂ 50

10

39,3531

50 ≤DN ˂ 65

15

59,0296

65 ≤DN ˂ 80

30

118,0592

80 ≤ DN ˂ 100

50

196,7653

100 ≤ DN ˂ 150

100

393,5306

150 ≤ DN

200

787,0611

4. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati s 1. 4. 2014.

 

Številka: 3550-1/2014-23

Datum:  01.04.2014

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor