Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popr., 92/2005-ZJC-B, 111/20005-odl. US, 93/2005-ZVMS, 120/2006-odl. US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012), je občinski svet Občine Kranjska Gora, na 17. redni seji dne 20.6.2012, sprejel naslednji

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

I.

Status grajenega javnega dobra se odvzame naslednjim nepremičninam: parc. št. 403/26, 403/27 in 403/28, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora.

II.

Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra se pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa v zemljiški knjigi izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati dan po objavi.

Štev.: 478-35/2012-1

Datum:  21.6.2012

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure Žerjav, prof.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor