Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012, 57/2014)  je Občinski svet Občine Videm na svoji 5. redni seji, dne 31.03.2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA DELOVANJE SVETNIKOV OZIROMA SVETNIŠKIH SKUPIN

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo pravila za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin. Finančna sredstva za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin se zagotavljajo iz sredstev proračuna.

Finančna sredstva se vodijo za vsakega svetnika oziroma svetniško skupino posamezno po stroškovnih mestih.

 

2. člen

Pripadajoča finančna sredstva se določijo tako, da se za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin zagotavlja po posameznem svetniku 15,00 EUR mesečno.

Ob preteku mandata občinskega sveta se morebitna neporabljena finančna sredstva me ugotavljajo. V novem mandatu se svetnikom oziroma svetniškim skupinam zagotavljajo finančna sredstva glede na volilni izid in v skladu s prvim odstavkom tega člena.

 

3. člen

Občina Videm svetnikom oziroma svetniškim skupinam zagotavlja pokrivanje stroškov za redno delovanje.

Osnova za plačilo je izstavljeni račun, ki glasi na Občino Videm s pripisom za svetnika oziroma svetniško skupino.

 

4. člen

Odredbe za uporabo finančnih sredstev iz proračunske postavke »sredstva za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin« v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog svetnika oziroma vodje svetniške skupine, ko je ta ustanovljena, župan Občine Videm. Župan lahko pooblasti določene osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.

 

5. člen

Skrbnik proračunske postavke je dolžan na zahtevo svetnika oziroma vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev.

 

6. člen

Za nujen sklic svetniške skupine med zasedanjem občinskega sveta se v prostorih zagotovi poseben prostor.

 

7. člen

Ta pravilnik začne veljati 1.5.2015. Objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Z dnem začetka veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2014).

 

Številka:007-02/2015-02

Datum: 31.03.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor