Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis-UPB2, Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3, 59/07, 15/08, 64/08, 86/09), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Sklepa Sveta RS za visoko šolstvo, Senata za akreditacijo, št. 0141-5/2009/12, z dne 25. 2. 2010 in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09), je Občinski svet Občine Bled na 23. redni seji dne 6. 4. 2010 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Bled ustanavlja samostojni visokošolski zavod »Visoka šola za hotelirstvo in turizem« (v nadaljevanju: visokošolski zavod), zaradi opravljanja znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s področja hotelirstva in turizma.

II. STATUSNE OPREDELITVE

2. člen

(1) Ime visokošolskega zavoda je: VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED.

(2) Skrajšano ime zavoda je: VŠHTB.

(3) Sedež zavoda je: Prešernova 32, 4260 Bled, Slovenija.

(4) Zavod lahko spremeni ime in sedež ob soglasju z ustanoviteljem.

3. člen

Visoka šola za hotelirstvo in turizem je samostojni visokošolski zavod in je samostojna pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določne z zakonom, s tem aktom in s statutom Visoke šole za hotelirstvo in turizem.

4. člen

(1) Poslanstvo visokošolskega zavoda je izobraziti diplomirane organizatorje poslovanja v hotelirstvu in turizmu, ki bodo sposobni organizirati poslovanje v hotelih in drugih turističnih podjetjih v skladu z generičnimi in poklicno-specifičnimi kompetencami.

(2) Z uspešno končanim izobraževanjem na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled bodo študenti pridobili široko paleto strokovnih in teoretičnih znanj ter praktično usposobljenost za ustrezno aplikacijo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov v gospodarstvu.

(3) Visokošolski zavod bo svoje poslanstvo uresničeval z izvajanjem programa visokošolskega strokovnega študijskega programa za diplomirane organizatorje poslovanja v hotelirstvu in turizmu, ki temelji na poklicni kvalifikaciji, ki jo predpisujejo sektorske direktive EU, načelih evropskega visokega šolstva (Bolonjska deklaracija), potrebah slovenskega gospodarstva po visoko izobraženih strokovnjakih s področja hotelirstva in turizma.

5. člen

(1) Visokošolski zavod izdela pečat s celostno podobo visokošolskega zavoda.

(2) Pečat uporablja visokošolski zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in drugim osebam ter za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.

(3) Navodila za uporabo pečata so urejena v navodilih o žigih.

III. DEJAVNOST VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

6. člen

(1) Dejavnost visokošolskega zavoda v skladu s standardno kvalifikacijo je naslednja:

18.130

Priprava za tisk in objavo

18.200

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

55.100

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih

 

obratov

55.209

Druge nastanitve za krajši čas

55.900

Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge

 

nastanitve

56.101

Restavracije in gostilne

56.210

Priložnostna priprava in dostava jedi

56.290

Druga oskrba z jedmi

56.300

Strežba pijač

58.110

Izdajanje knjig

58.130

Izdajanje časopisov

58.140

Izdajanje revij in druge periodike

58.190

Drugo založništvo

62.020

Svetovanje o računalniških napravah in programih

62.090

Druge z informacijsko tehnologijo in

 

računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

72.200

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju

 

družboslovja in humanistike

73.200

Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.300

Prevajanje in tolmačenje

74.900

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične

 

dejavnosti

79.110

Dejavnost potovalnih agencij

79.120

Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900

Rezervacije in druge s potovanji povezane

 

dejavnosti

82.190

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge

 

posamične pisarniške dejavnosti

82.300

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.990

Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za

 

poslovanje

85.422

Visokošolsko izobraževanje

85.510

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

na področju športa in rekreacije

85.520

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

na področju kulture in umetnosti

85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje,

 

izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600

Pomožne dejavnosti za izobraževanje

91.011

Dejavnost knjižnic

93.299

Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,

(2) Visokošolski zavod opravlja znanstveno-raziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravlja na študijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.

(3) Študijsko področje, razvrščeno v skladu s klasifikacijo Klasius – P je:

– (81) osebne storitve.

(4) Dodatna študijska področja na visoki šoli, razvrščena v skladu s klasifikacijo Klasius – P, določi visoka šola v statutu.

(5) Študijske programe lahko visoka šola izvaja sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini.

(6) Visoka šola izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni.

IV. ORGANI VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

7. člen

Organi visokošolskega zavoda so:

– senat;

– akademski zbor;

– upravni odbor;

– dekan;

– študentski svet.

Senat

8. člen

(1) Senat je strokovni organ visokošolskega zavoda. Sestavljajo ga tisti člani akademskega zbora visokošolskega zavoda, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja visokošolskega zavoda.

(2) Po položaju so člani senata: predstavniki študentskega sveta, dekan in prodekani visokošolskega zavoda. Člani senata iz vrst študentov tvorijo eno petino članov senata.

9. člen

Seje senata sklicuje in vodi dekan. Sklic seje senata lahko predlagata tudi upravni odbor in študentski svet.

10. člen

(1) Senat odloča o strokovnih zadevah izvajanja študijskih programov visokošolskega zavoda, o novih programih in o spremembah obstoječih programov, o programskih usmeritvah za znanstveno-raziskovalno delo, o izpolnjevanju strokovnih pogojev za delo.

(2) Če tako določa zakon ali statut visokošolskega zavoda opravlja tudi druge naloge.

(3) Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja raziskovalnega in razvojnega ter pedagoškega dela visokošolskega zavoda.

(4) Naloge senata so zlasti, da:

– sprejema notranje akte visokošolskega zavoda;

– sprejema predlog študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe in za izpopolnjevanje;

– odloča o novih programih in o spremembah obstoječih programov;

– sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela visokošolskega zavoda;

– izvoli dekana visokošolskega zavoda na predlog akademskega zbora. Senat lahko imenovanje zavrne. V tem primeru se postopek ponovi;

– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje po tri poročevalce o usposobljenosti kandidata;

– voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv;

– določa način sprejemanja tem diplomskih nalog;

– imenuje komisije in delovna telesa senata;

– kot drugostopenjski organ dokončno odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah, ko gre za pritožbo zoper odločbo organa na prvi stopnji;

– obravnava in odloča o mnenjih in predlogih študentskega sveta s področja njegove pristojnosti;

– skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter sprejema samoevalvacijsko poročilo;

– na predlog dekana sprejema letni delovni načrt visokošolskega zavoda v okviru svojih pristojnosti;

– opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, ustanovitvenim aktom, ali drugim splošnim aktom.

11. člen

Senat obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah. Senat je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov, razen če ni drugače določeno. Na sejah senata lahko sodelujejo brez pravice glasovanja tudi visokošolski učitelji in sodelavci, zaposleni v visokošolskem zavodu, ki niso člani senata.

Akademski zbor

12. člen

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Akademski zbor je sestavljen tudi iz predstavnikov študentov. Predstavniki študentov morajo predstavljati najmanj eno petino vseh članov akademskega zbora.

13. člen

(1) Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika. Predsednik sklicuje in vodi seje.

(2) Akademski zbor se sestane vsaj enkrat letno. Akademski zbor je sklepčen, če je navzoča večina članov. Akademski zbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, ki lahko odločajo o posameznem vprašanju.

14. člen

Naloge akademskega zbora so, da:

– izvoli senat;

– obravnava poročilo dekana o delu visokošolskega zavoda;

– daje predloge in pobude senatu;

– izvede postopek evidentiranja kandidatov za dekana in predlaga senatu kandidate za dekana;

– opravlja druge naloge določene s tem odlokom, statutom in drugim splošnim aktom visokošolskega zavoda.

Upravni odbor

15. člen

(1) Visokošolski zavod upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja 5 članov. Upravni odbor sestavljajo:

– dva predstavnika ustanovitelja;

– dva predstavnika delavcev, ki opravljata visokošolsko dejavnost;

– en predstavnik Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.

(2) Upravni odbor se konstituira na seji, ki jo skliče dekan visokošolskega zavoda. Pogoj za sklic prve seje upravnega odbora je, da je imenovana oziroma izvoljena vsaj polovica članov upravnega odbora. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. Člani upravnega odbora so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Bled na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predstavnike upravnega odbora iz vrst visokošolskih učiteljev imenuje senat visokošolskega zavoda. Predstavnika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled predlaga predavateljski svet Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. V upravni odbor ne morejo biti izvoljeni dekan in prodekani visokošolskega zavoda. Na sejah upravnega odbora je lahko navzoč dekan visokošolskega zavoda, ki nima pravice glasovanja.

(4) Predsednika in namestnika upravnega odbora izvolijo izmed sebe člani upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora vsaj dvakrat na leto, in skrbi za izvršitev na sejah sprejetih sklepov. Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov.

16. člen

Naloge upravnega odbora so:

– sprejema splošne akte in odločitve, s katerimi se določa uporaba prihodkov visokošolskega zavoda,

– sprejema načrt financiranja in zaključni račun visokošolskega zavoda;

– nadzira upravljanje s premoženjem visokošolskega zavoda in sprejema temeljne odločitve;

– določa oziroma oblikuje predloge za prispevke za študij in druge storitve, če niso ali so samo deloma financirane v okviru nacionalnega programa;

– določa cenik storitev za dejavnosti visokošolskega zavoda;

– odloča o prošnjah študentov za oprostitev plačila šolnin in drugih prispevkov za študij oziroma odloči o plačevanju v obrokih ter hkrati določi vir iz katerega se bo pokril izpad dohodka iz tega naslova;

– odloča o drugih zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje visokošolskega zavoda;

– prejema načrt investicijskih vlaganj in nadzira uresničevanje tega načrta;

– skrbi za smotrno porabo sredstev, s katerimi razpolaga visokošolski zavod;

– sprejema akt o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest;

– potrdi predlog letnega načrta dela in ga posreduje v vednost ustanovitelju;

– daje soglasje k sklepanju delovnih in drugih razmerjih delavcev visokošolskega zavoda.

17. člen

(1) Članu upravnega odbora preneha mandat s potekom mandata, oziroma je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:

– sam zahteva razrešitev;

– pri svojem delu v upravnem odboru krši predpise;

– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno;

– če ga odpokliče organ, ki ga je imenoval.

(2) Član upravnega odbora se razreši po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen.

18. člen

(1) V primeru predčasne razrešitve člana upravnega odbora se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.

(2) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana upravnega odbora ni potrebno, če je mandat prenehal enemu članu in se bo mandat upravnega odbora iztekel v roku 6 mesecev od dne prenehanja.

19. člen

(1) Upravni odbor visokošolskega zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah. Seje sklicuje predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

(2) Predsednik upravnega odbora mora sklicati sejo, če to zahtevajo dekan, večina članov senata, večina članov akademskega zbora ali večina članov študentskega sveta.

Dekan

20. člen

(1) Dekan visokošolskega zavoda je strokovni vodja in poslovodni organ visokošolskega zavoda.

(2) Njegove pristojnosti so:

– vodi delo in poslovanje šole ter je odgovoren za zakonitost dela visokošolskega zavoda;

– skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda;

– podpisuje pogodbe, ki jih sklepa šola v okviru sprejetega letnega plana visokošolskega zavoda;

– opravlja odredbodajalske naloge v zvezi z izvajanjem finančnega načrta;

– za sklenitev pogodbe izven sprejetega finančnega načrta v vrednosti, ki presega pet tisoč evrov, mora pridobiti soglasje upravnega odbora visokošolskega zavoda;

– načrtuje, organizira, koordinira in nadzira delo na šoli;

– skrbi za stike s podjetji;

– organizira postopke pomoči pri zaposlovanju študentov;

– izvršuje sklepe senata in upravnega odbora;

– določa organiziranost visokošolskega zavoda;

– pripravi predlog sistemizacije delovnih mest;

– odloča o sklenitvi delovnih in drugih razmerjih delavcev visokošolskega zavoda s soglasjem upravnega odbora;

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti visokošolskega zavoda;

– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike;

– usklajuje izobraževalno ter raziskovalno in razvojno delo;

– spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost visokošolskega zavoda, študijskih programov, raziskovalnega in razvojnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija);

– v skladu s svojimi pooblastili skrbi za kakovost dela;

– skrbi za kadrovski in programski razvoj visokošolskega zavoda;

– daje pobude za spremembe obstoječih in pripravo novih programov;

– predlaga temelje razvojne in poslovne politike;

– skrbi za uvajanje novih oblik in metod dela s študenti;

– enkrat letno o svojem delu poroča senatu in akademskemu zboru o poteku in uspešnosti pedagoškega in raziskovalnega dela visokošolskega zavoda;

– sklicuje in vodi seje senata;

– imenuje prodekane na predlog senata visokošolskega zavoda;

– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah in pritožbah študentov visokošolskega zavoda v študijskih zadevah, če ni drugače določeno;

– podpisuje diplome, in druga potrdila o uspešno opravljenih obveznostih po programih izobraževanja in usposabljanja na visokošolskem zavodu;

– podeljuje diplome, nagrade in priznanja šole;

– določi vsebino, obliko in postopke v zvezi z izdajanjem potrdil;

– predlaga letni načrt dela senatu in upravnemu odboru;

– imenuje mentorje asistentom;

– skrbi za mednarodno sodelovanje in primerljivost;

– opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi splošnimi akti visokošolskega zavoda.

(3) Funkciji dekana in direktorja sta lahko ločeni. V tem primeru statut določi pristojnosti, pogoje ter postopek za imenovanje in razrešitev direktorja.

21. člen

(1) Kandidate za dekana predlaga senatu akademski zbor visokošolskega zavoda.

(2) Sejo akademskega zbora, na kateri poteka glasovanje o predlogih kandidatov za dekana, skliče dekan najkasneje v dveh mesecih po začetku postopka za izvolitev dekana.

(3) Kandidate za dekana, o katerih bo glasoval akademski zbor, lahko predlaga vsak član akademskega zbora s pravico glasovanja. Kandidature morajo biti vložene pisno najkasneje sedem dni pred dnevom seje akademskega zbora. Kandidaturi mora biti predloženo pisno soglasje predlaganega kandidata. O predlaganih kandidatih akademski zbor glasuje na tajnem glasovanju. Akademski zbor predlaga senatu tiste kandidate, za katere je glasovala večina navzočih članov akademskega zbora. Če nihče od predlaganih kandidatov ni dobil potrebnega števila glasov, se postopek kandidiranja in glasovanja ponovi, pri čemer mora biti nova seja akademskega zbora sklicana najkasneje v enem mesecu po neuspešnem glasovanju.

(4) Mandat dekana traja 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Postopek za izvolitev dekana se prične šest mesecev pred potekom mandata. Sklep o začetku postopka sprejme senat.

22. člen

(1) Sejo senata, na kateri se voli dekana, vodi najstarejši član senata.

(2) Kandidati za dekana senatu predstavijo program dela v prihodnjem obdobju. O kandidatih glasuje senat na tajnem glasovanju tako, da lahko vsak član senata glasuje za enega kandidata. Za dekana je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov senata.

(3) Če med več kandidati nihče od kandidatov ni dobil večine glasov vseh članov senata, se glasovanje ponovi o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če dobi v prvem krogu več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi.

(4) Dekana med njegovo odsotnostjo nadomešča prodekan ali oseba, ki jo dekan posebej pooblasti za zastopanje v posameznih zadevah iz njegove pristojnosti. V primeru daljše odsotnosti lahko dekan izda tudi generalno pooblastilo.

23. člen

Dekan je lahko razrešen pred potekom mandata:

– iz razlogov določenih v predpisih o javnih zavodih;

– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov organov visokošolskega zavoda;

– če ne ravna po veljavnih predpisih in notranjih aktih visokošolskega zavoda;

– če z nepravilnim in nevestnim delom povzroči visokošolskemu zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti visokošolskega zavoda.

24. člen

Za strokovno pomoč na področju visokošolskega študija in raziskovalno delo ima lahko dekan enega ali več prodekanov. Prodekane imenuje Senat na predlog dekana.

25. člen

(1) Senat, ki je dekana izvolil, mora pred sklepom o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje akademskega zbora za razrešitev ter seznaniti dekana o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.

(2) Akademski zbor je dolžan dati svoje mnenje v roku 30 dni od dne prejema zaprosila. Če Akademski zbor v danem roku ne da mnenja k predloženi razrešitvi, se šteje, da je mnenje k razrešitvi pozitivno, oziroma soglasje za razrešitev podano.

26. člen

Če dekanu predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za dekana ni imenovan, do imenovanja novega dekana, opravlja naloge dekana prodekan.

Študentski svet

27. člen

(1) Študentski svet sestavljajo 3 predstavniki študentov. Na svoji prvi seji izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika. Način volitev članov študentskega sveta določa pravilnik, ki ga sprejme študentski svet.

(2) Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu visokošolskega zavoda, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, skladno z zakonom.

V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

28. člen

Visokošolski zavod je samostojna pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, razen če ta ustanovitveni akt ne določa drugače.

29. člen

Sredstva za ustanovitev in začetek dela šole zagotovi ustanovitelj v višini 2.000 €.

30. člen

Sredstva za izvajanje znanstveno-raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s področja hotelirstva in turizma pridobiva visokošolski zavod iz:

– prispevkov slušateljev;

– donacij;

– sredstev evropskih skladov in drugih nepovratnih sredstev;

– prispevkov turističnega gospodarstva;

– drugo.

31. člen

Visokošolski zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.

32. člen

Presežek prihodkov nad odhodki sme visokošolski zavod uporabiti le za opravljanje dejavnosti zavoda. O načinu razpolaganja s presežkom odloča upravni odbor na predlog dekana.

33. člen

Ustanovitelj ima v razmerju do visokošolskega zavoda naslednje pravice:

– do obveščenosti o celotnem postopku izvolitve dekana pred dokončno izvolitvijo;

– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi.

VI. NOTRANJI AKTI VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

34. člen

(1) Notranji pravni akti visokošolskega zavoda so:

– statut zavoda;

– strateški načrt;

– program dela;

– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;

– drugi.

(2) Pogoj za uveljavitev sprejetega akta je njegova objava na krajevno običajen način.

35. člen

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprejme na predlog dekana upravni odbor visokošolskega zavoda.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen

Do sprejema statuta in konstituiranja organov visokošolskega zavoda ima šola vršilca dolžnosti dekana, ki je strokovni vodja in poslovodni organ zavoda. Za vršilca dolžnosti dekana se imenuje mag. Peter Markič.

37. člen

(1) Do oblikovanja organov visokošolskega zavoda v skladu s tem aktom opravlja njegove naloge začasni tričlanski upravni odbor, sestavljen iz:

– župana ustanovitelja;

– dveh predstavnikov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.

(2) Začasni upravni odbor sprejme statut šole najkasneje v treh mesecih od dneva uveljavitve tega akta. S konstituiranjem akademskega zbora preneha veljati funkcija začasnega upravnega odbora in se oblikuje novi petčlanski upravni odbor.

38. člen

Do oblikovanja študentskega sveta v skladu s tem aktom in statutom visokošolskega zavoda sestavljajo študentski svet vsi študenti, ki študirajo po študijskem programu. Študentski svet se konstituira na začetku študijskega leta prve generacije študentov šole.

39. člen

Organi šole se v skladu s statutom visokošolskega zavoda konstituirajo najkasneje v šestih mesecih po sprejemu statuta.

40. člen

Odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 039-2/2010-1

Bled, dne 6. aprila 2010

Župan Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor