Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 21. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984, Uradni list SFRJ, št. 83/1989, Uradni list SRS, št. 5/1990, Uradni list RS - stari, št. 26/1990, 10/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/1993, 66/1993, 110/2002 - ZGO-1, 2/2004 - ZZdrI-A), 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 20. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel

ODLOK

O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI TER UREJANJA POKOPALIŠČA V OBČINI BENEDIKT

 

I.  Splošne določbe

1. člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

(javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča (v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Benedikt (v nadaljevanju: občina).

3. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:

·      organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,

·      vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,

·      pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,

·      pravice in obveznosti uporabnikov,

·      vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,

·      vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,

·      cene storitev javne službe,

·      nadzor nad izvajanjem javne službe.

4. člen

(uporabniki)

Uporabniki storitev javne službe so svojci umrlega oziroma osebe, ki so z umrlim stalno živele ali ga preživljale oziroma druge osebe, določene z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.

5. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 2. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.

II.  Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

6. člen

(oblika zagotavljanja javne službe)

Občina Benedikt zagotavlja izvajanje javne službe iz 2. člena tega odloka s podelitvijo koncesije. Predmet in pogoji za podelitev koncesije ter druga vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe se določijo s posebnim odlokom (koncesijski akt).

7. člen

(območje zagotavljanja javne službe)

Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine.

III.  Vrsta in obseg storitev javne službe

8. člen

(vrsta in obseg storitev javne službe)

S storitvami javne službe se zagotavlja pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališča.

Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega:

·      pogrebne storitve,

·      storitve v zvezi z upepeljevanjem,

·      oddajanje prostorov za grobove v najem.

Urejanje pokopališča obsega:

·      vzdrževanje pokopališča,

·      razdelitev na posamezne zvrsti grobov,

·      prekop grobov,

·      opustitev pokopališč.

9. člen

(pokopališka in pogrebna dejavnost)

Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega:

·      pogrebne storitve;

o  urejanje dokumentacije,

o  ureditev pokojnika,

o  prevoz pokojnika,

·      storitve v zvezi z upepeljevanjem;

Pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem se izvajajo praviloma izven območja pokopališča in so predmet trga in proste izbire občanov. Storitve pogrebne dejavnosti se plačujejo v skladu s ceniki izvajalcev pogrebne dejavnosti. Teh cenikov občina ne potrjuje.

·      oddajanje prostorov za grobove v najem;

o  zagotovitev uporabe mrliške vežice, priprava vežice za sprejem pokojnika (čuvanje pokojnika) in vodenje pogrebne svečanosti,

o  določanje mesta, datuma in ure pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom (prijava pokopa),

o  izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,

o  prva ureditev groba,

o  vodenje evidence grobnih mest in pokopih,

o  sklepanje najemnih pogodb za grobna mesta,

o  izdajanje dokumentov v postopku za postavitev ali odstranitev nagrobnih spomenikov in nadziranje raznih del na pokopališču,

o  izvajanje pokopališke dežurne službe.

10. člen

(urejanje pokopališča)

Urejanje pokopališča obsega predvsem naslednja opravila:

·      vzdrževanje pokopališča;

o  čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,

o  odvoz odpadkov na odlagališče,

o  vzdrževanje zelenih površin (košnja, obrezovanje, odstranjevanje plevela, ipd.),

o  vzdrževanje poti,

o  skrb za ureditev in vzdrževanje mrliške vežice in funkcionalnih zemljišč ter vzdrževalna dela na drugih objektih in napravah na območju pokopališča,

o  vzdrževanje reda in miru na pokopališču, v kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,

·      razdelitev na posamezne zvrsti grobov;

o  vodenje katastra pokopališča in izdelava načrta pokopališča z razdelitvijo na oddelke, grobove in žarne niše, evidenco grobnih mest z oznako, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobnem mestu in datum pokopa,

·      prekop grobov;

o  opravljanje prekopov (izkop in/ali ponovni pokop na pokopališču) skladno z dovoljenjem pristojnega organa,

o  sodelovanje pri sodno odrejenih izkopih,

·      opustitev pokopališč.

IV.  Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe

11. člen

(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

Izvajalec javne službe opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost ter ureja pokopališče na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih ter v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč, tem odlokom in odlokom, s katerim se uredi pokopališki red v občini ter drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

V.  Pravice in obveznosti uporabnikov

12. člen

(trajno, nemoteno in kvalitetno izvajanje javne službe)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

13. člen

(pravice uporabnikov)

Uporabniki storitev javne službe imajo naslednje pravice:

·      lahko izberejo pokopališče, kjer naj bi bil umrli pokopan,

·      lahko zahtevajo, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer ob poprejšnjem soglasju najemnika groba in z dovoljenjem občinske uprave,

·      če je živel z umrlim, odloči o načinu pokopa in pogrebni svečanosti, če umrli pred smrtjo o tem ni izrazil svoje volje,

·      če je živel z umrlim, lahko zahteva, da se pogreb opravi v ožjem družinskem krogu,

·      pravico do najema groba, če je plačal stroške pokopa.

14. člen

(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki storitev javne službe imajo naslednje obveznosti:

·      prijaviti pokop umrlega izvajalcu javne službe,

·      če je dedič, mora poravnati stroške pokopa, če ni dogovorjeno drugače,

·      obveznost plačila uporabe objektov in storitev,

·      obveznost spoštovanja pokopališkega reda, navodil izvajalca javne službe in drugih predpisov.

Kolikor uporabnik ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, je izvajalec javne službe to takoj dolžan sporočiti občinskemu organu in pristojni inšpekcijski službi.

VI.  Viri financiranja javne službe

15. člen

(viri financiranja storitev javne službe)

Sredstva za izvajanje javne službe ter sredstva za razvoj oziroma vzdrževanje infrastrukture se pridobivajo:

·      iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

·      iz proračuna občine,

·      iz dotacij, donacij in subvencij,

·      iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

VII.     Vrsta in obseg naprav, potrebnih za izvajanje javne službe

16. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe sestavljajo zemljišča, na katerih se izvaja pokopališka in pogrebna dejavnost ter z njimi povezani objekti in naprave (npr. mrliška vežica).

Občina bo predala koncesionarju, ko gre za izvajanje urejanja pokopališč in pokopaliških storitev, vse objekte in naprave v celoti in z vsemi pritiklinami ter morebitnimi bremeni. O tem se izdela natančen popis, ki je sestavina koncesijske pogodbe.

Koncesionar prevzema obveznost gospodarjenja s temi objekti v skladu s koncesijsko pogodbo in po načelih dobrega gospodarja. Z nepremičninami in premičninami iz prejšnjega odstavka koncesionar ne sme razpolagati, jih obremeniti ali kako drugače uporabljati izven okvirov določenih s tem odlokom in koncesijsko pogodbo. Prav tako jih, brez pisnega soglasja občine, ne sme dajati v (pod)najem ali (pod)zakup.

Koncesionar mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim gospodarskim načrtom.

Objekte za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi, uporablja vsakdo.

VIII.    Cene storitev javne službe

17. člen

(oblikovanje in objava cen)

Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga na predlog izvajalca javne službe potrdi občinski svet občine.

Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin.

IX.  Nadzor nad izvajanjem javne službe

18. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.

Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

X.  Kazenske določbe

19. člen

(kazenske določbe)

Z denarno kaznijo 100 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki krši določila 14. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določila tega odloka v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Z denarno kaznijo 100 € se kaznuje za prekršek iz drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

20. člen

Z denarno kaznijo 500 € se kaznuje za prekršek izvajalec, če obračuna ceno storitve v neskladju s tem odlokom ali sklepom o določitvi cen oziroma, če na pisni poziv ni opravil storitve v predpisanem času.

XI.   Prehodna in končna določba

21. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 26/2006) v delih, ki se nanašajo na način opravljanja javne službe.

22. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35409-4/2013-5

Datum: 27. november 2013

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor