Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in 08/03) in 7. ter 35. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02 in 4/03) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 04. 10. 2004 sprejel

 

PROGRAM PRIPRAVE

LOKACIJSKEGA NAČRTA L4

EKONOMSKO POSLOVNE CONE BRNIK

 

I.         OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

(1.1.)   S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta L4 ekonomsko poslovne cone Brnik (v nadaljevanju LN), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti in določi način zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Območje urejanja se nahaja na severovzhodnem delu Urbanistične zasnove letališča Brnik.

 

(1.2.)   S sprejetjem prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Cerklje na Gorenjskem  in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 06/02, 03/03-popravek in 03/04) je za ekonomsko poslovno cono Brnik v severovzhodnem delu UZ letališča Brnik določeno območje stavbnih zemljišč, namenjeno novi ekonomski poslovni coni Brnik. Razlog za pripravo lokacijskega načrta je v zagotavljanju prostorskih možnosti za vključevanje cerkljanskega gospodarstva in turizma v širši prostor in mednarodne ekonomske tokove.

 

(1.3.         Pravna podlaga lokacijskega načrta je v veljavni zakonodaji, v zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), na izhodiščih zadnjih sprememb planskih aktov občine - dopolnitev 2002 in 2003) in izvedeni prvi prostorski konferenci, ki je potekala dne 23. septembra 2004.

 

II.        PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

(2.1.)   Predmet izdelave LN je nov občinski izvedbeni prostorski akt, za del urbanistične zasnove letališča Brnik, ki bo oblikoval merila, pogoje in ukrepe za realizacijo ekonomske poslovne cone Brnik ter prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavanem območju.

 

(2.2.)   Območje je nepozidano. Površine so namenjene novi ekonomsko poslovni coni Brnik, s poudarkom na formiranju storitvenih, turistično-hotelskih in manjših proizvodnih dejavnosti kot del spremljajočih programov razvoja letališča.

Območje ekonomsko poslovne cone ima dobro geografsko lego, izjemno prometno lego in je infrastrukturno dobro pokrito.

 

III.      OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

(3.1.)   Obravnavano območje je podrobneje opredeljeno v grafičnem delu veljavnega planskega dokumenta občine Cerklje na Gorenjskem.

Območje L4 ekonomsko poslovne cone je na severu omejeno z regionalno cesto GII št.104 Kranj – Mengeš, na vzhodu z gozdom posebnega namena (državnega pomena), na jugu in zahodu pa meji na območje L1 Ob letališču.

 

(3.2.)   V območju se nahajajo zemljišča sledečih parcelnih številk: 730, 982/1, 984, 985, 988/2, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1020, 1024, 1025 in deli zemljišč parcelnih številk: 731, 1330, 1344/4, 729/1, 1319, 973/1, 975/1, 976/1, 977/2, 978/2, 979/2, 980/2, 981, 982/2, 983/1, 986, 988/1, 989, 990, 992, 993, 1331/1, 913, 914, 915, 912, 1004/1, 1004/2, 1028, 1029, 1333/1, 1009, 1012, 1013, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026, 1027, vse k.o. Zgornji Brnik.

            Poleg naštetih zemljišč so sestavni del tega LN tudi zemljišča izven območja LN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja LN. Ta se natančneje določijo s posebnimi strokovnimi podlagami za komunalno opremljanje območja, ki se izdelajo do osnutka akta in skupaj z njim javno razgrnejo.

 

IV.       NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI IZDELAVI LN

 

(4.1.)   Občina Cerklje na Gorenjskem je kot pripravljavec izvedbenega prostorskega akta sklicala in dne 23. 09. 2004 vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Priporočila prostorske konference bodo priložena gradivu lokacijskega načrta, ko bo ta posredovan v sprejem.

 

(4.2.)   Poleg udeležencev, ki sodelujejo na prostorski konferenci, morajo biti pri pripravi LN vključeni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja.

 

(4.2.a)Po sprejemu tega programa priprave bo pripravljavec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30-ih dni podajo smernice, za načrtovanje; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.

 

(4.2.1.)

Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana

(4.2.2.)

Aerodrom Ljubljana, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik

(4.2.3.)

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj,

(4.2.4.)

Elektro Gorenjska, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,

(4.2.5.)

JAVNO PODJETJE KOMUNALA KRANJ, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, vodovod

(4.2.6.)

JAVNO PODJETJE KOMUNALA KRANJ, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, kanalizacija

(4.2.7.)

TELEKOM SLOVENIJE, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj.

(4.2.8.)

MOPE, Agencija RS za okolje, Pisarna Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj

(4.2.9.)

Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica

(4.2.10.)

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Jezerska 20, 4000 Kranj

(4.2.11.)

Ministrstvo za zdravje, OE Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

(4.2.12.)

Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj

(4.2.13.)

Občina Cerklje na Gorenjskem, Oddelek za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

(4.2.14.)

Elektro Ljubljana, JP d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

(4.2.15.)

Slovenske železnice d.o.o., Partizanska cesta 50, 2000 Maribor

 

V kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega.

 

V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.

Pri pripravi tega izvedbenega prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.

 

(4.2.b)  Na osnovi programskih izhodišč, usmeritev iz prve prostorske konference ter na podlagi pridobljenih smernic bo načrtovalec pripravil predlog LN za javno razgrnitev. Občina Cerklje na Gorenjskem kot pripravljavec IPA bo najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo dokumenta organizirala drugo prostorsko konferenco na kateri bo zainteresirane seznanila, kako so bila upoštevana priporočila iz prve prostorske  konference.

Po opravljeni prostorski konferenci bo župan posredoval dokument v javno razgrnitev in javno obravnavo, Občinski svet pa obravnaval in sprejel odlok o lokacijskem načrtu v prvi obravnavi.

 

(4.2.c)  Po javni razgrnitvi in javni obravnavi bo pripravljavec dopolnil izvedbeni prostorski akt s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne obravnave in pozval prej navedene nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu LN. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tisti del dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanaša na zadeve iz njihove pristojnosti. V mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo, ali je pripravljavec pri pripravi izvedbenega prostorskega akta upošteval njihove smernice oziroma, da so rešitve v primerih iz tretjega odstavka 29. člena ZUreP-1 v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov ter v okviru osnovnih usmeritev danih smernic. V mnenju nosilci urejanja prostora ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev od tistih, ki so jih podali v smernicah. Rok za mnenja je 30 dni. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.

Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da je predlagana prostorska ureditev v neskladju z njegovimi smernicami in odreče pozitivno mnenje, mora svojo odločitev utemeljiti z navedbo konkretnega neskladja v načrtovani prostorski ureditvi z zahtevami iz smernic. Če nosilec urejanja prostora svoje odločitve ne utemelji, pripravljavec njegove odločitve ni dolžan upoštevati.

 

V.         STROKOVNE PODLAGE

 

(5.1.)      Lokacijski načrt se izdela na podlagi strokovnih podlag in sicer:

 

(5.1.1.)

povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov občine;

(5.1.2.)

strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okvru priprave planskih aktov občine;

(5.1.3.)

temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja (geodetski načrt); po potrebi se za izdelavo LN izdelajo dodatne geodetske izmere predvsem za potrebe načrtovanja komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja.

(5.1.4.)

smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;

(5.1.5.)

meritev ničelnih stanj, v kolikor to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora;

(5.1.6.)

podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena (pogojno);

(5.1.7.)

zasnov projektnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja;

(5.1.8.)

programskih rešitev sklopov objektov ter medsebojnih odvisnosti (pogojno).

 

Za območje urejanja se pripravi tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je priloga lokacijskega načrta.

 

(5.2.)   V kolikor se tekom postopka priprave LN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom; pridobi jih pripravljavec.

 

 

VI.       NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV IN GEODETSKEGA NAČRTA

 

(6.1.)      Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage, pridobi pripravljavec, pripravijo pa jih izbrani izvajalci.

 

(6.2.)      Če se predlog LN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno javno razgrne in obravnava. V kolikor se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe, je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.

 

(6.3.)   Za območje obravnave z LN iz III. točke tega programa se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Ur. list RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi pripravljavec.

 

VII.     ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

(7.1.)

Prva prostorska konferenca 23. 09. 2004

(7.2.)

Program priprave (oktober 2004)

(7.3.)

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (oktober, november 2004)

(7.4.)

Predlog LN (december 2004)

(7.5.)

Druga prostorska konferenca (december 2004)

(7.6.)

Javna razgrnitev, javna obravnava in obravnava na OS (januar – februar 2005)

(7.7.)

Stališča do pripomb in predlogov (marec 2005)

(7.8.)

Dopolnjen predlog LN (april 2005)

(7.9.)

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (maj 2005)

(7.10.)

Sprejem LN (junij 2005)

 

Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (prostorska konferenca, idejne oz. programske rešitve), oziroma vsled drugače planiranih aktivnosti občinskega sveta, oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.

 

Rok za pripravo smernic nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejema poziva.

 

Rok za pripravo mnenj nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejema poziva in gradiv prostorskega akta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.

 

VIII.    OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

(8.1.)   Pripravljavec oz. naročnik strokovnih podlag in lokacijsega načrta je Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

(8.2.)    Za območje urejanja se skladno 4. odstavku 73. členu Zakona o urejanju prostora pripravi tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo; naročnik programa je Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

IX.       DOLOČITEV OBJAVE

 

Sprejet program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati z dnem sprejema župana.

 

Številka: 35005-01-14/2004-ZK

Cerklje na Gorenjskem, 04. 10. 2004

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

FRANC ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor