Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 98. Člena Zakona o javnih financah (Uradni  list RS, št. 11/11ZJF-UPB, 110/11-ZDIU12 ,14/13 popr. in 101/13) ter 102. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slov. občin št. 8/10) je občinski svet Občine Žetale na 9.  redni seji, dne  27.6.2016 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE ŽETALE PRORAČUNA OBČINE ŽETALE ZA LETO 2015

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Žetale za leto 2015.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žetale za leto 2015 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,  računa finančnih terjatev in naložb  ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz  predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žetale za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Zaključni račun splošnega dela proračuna je na ravni podskupin kontov  izkazan v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.985.553

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

943.347

70 DAVČNI PRIHODKI

893.459

700 Davki na dohodek in dobiček

861.362

703 Davki na premoženje

19.606

704 Domači davki na blago in storitve

12.455

706 Drugi davki

36

71 NEDAVČNI PRIHODKI

49.888

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

26.226

711 Takse in pristojbine

1.041

712 Denarne kazni

4.310

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.103

714 Drugi nedavčni prihodki

9.208

72 KAPITALSKI PRIHODKI

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

 

73 PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.042.206

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

301.027

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

741.179

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.146.983

40 TEKOČI ODHODKI

432.773

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

86.271

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.045

402 Izdatki za blago in storitve

253.568

        403 Plačila domačih obresti

23.689

409 Rezerve

56.200

41 TEKOČI TRANSFERI

  416.091

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

276.336

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

16.636

413 Drugi tekoči domači transferi

123.119

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.271.951

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.271.951

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

26.168

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

2.686

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

23.482

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-161.430

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2015

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2015

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

210.000

50 ZADOLŽEVANJE

210.000

500 Domače zadolževanje

210.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

71.133

55 ODPLAČILO DOLGA

71.133

550 Odplačilo domačega dolga

71.133

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

-22.563

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

138.867

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

161.430

STANJE SREDSTEV OB KONCU PRETEKLEGA LETA(del 9009 Splošni sklad za drugo)

36.454 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB

KONCU TEKOČEGA LETA (del 9009 Splošni sklad za drugo)

13.891

 

4. člen

Zaključni račun  proračun občine Žetale  za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0009/2014-9

Datum: 27.6.2016

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor