Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UBP 1) je občinski svet Občine Videm na svoji 16. redni seji, dne 18.12.2012 sprejel naslednje

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

 

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA

 

 

1. člen

 

 

V Poslovniku občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin 16/2010-UPB 1) se spremeni 18. člen in sicer se  odstavki od (1) do (7) nadomestijo z novimi, ki odslej glasijo:

 

 

(1) Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno po telefonu do oddaje gradiva za sejo sveta.

 

 

(2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za obravnavanje odgovorov na  vprašanja in pobude članov, ki so bile podane na internetno stran občine, po telefonu ali na elektronski naslov do oddaje gradiva za sejo sveta.

 

 

(3) Vprašanja oziroma pobude morajo biti postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru uslužbenec občinske uprave na katerega delovno področje se vprašanje ali pobuda nanaša člana sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

 

 

(4) Obravnavanje posameznega odgovora na pobudo ali vprašanje na seji sveta ne sme trajati več kot 5 minut.

 

 

(5)Podana vprašanja ali pobude morajo biti takoj posredovane tistemu, na katerega delovno področje se nanašajo. Odgovor s strani občinske uprave mora biti podan v roku, ki ga določa ZUP (Zakon o splošnem upravnem postopku). Občinska uprava poda odgovor pisno v varovanem internetnem okolju občine. Odgovori na podana vprašanja in pobude se kot gradivo v pisni obliki podajo na sejo sveta.

 

 

(6) Pri obravnavi odgovorov na vprašanja in pobude  mora biti na seji obvezno prisoten župan ali direktor občinske uprave oziroma uslužbenec občinske uprave na katerega delovno področje se vprašanje ali pobuda nanaša. Če sta župan ali direktor občinske uprave občine zadržana, določita kdo ju bo nadomeščal in obravnaval odgovore na vprašanja in pobude.

 

 

(7) Na seji se obravnavajo vsa vprašanja in pobude, ki so bile oddane do oddaje gradiva za sejo.

 

 

Osmi odstavek 18. člena Poslovnika se v celoti črta.

 

 

2. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 03-2747/2012

 

 

Datum: 18.12.2012

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor