Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO in 109/2008 nadaljevanju ZJF) in 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/2007, MUV 13/08) je župan občine Kungota, dne 22. decembra 2008 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začasnem financiranju občine Kungota v obdobju januar–marec 2009

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

(vsebina sklepa)

 

 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kungota (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

 

2. člen

 

 

(podlaga za začasno financiranje)

 

 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B;, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO in 109/2008 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kungota za leto 2008 (MUV 6/2008 in sprememba odloka 25/2008; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

 

2. člen

 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

 

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

 

3. člen

 

 

(posebni del proračuna)

 

 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov (varianta: proračunskih postavk - podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).

 

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

 

4. člen

 

 

(uporaba predpisov)

 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

 

5. člen

 

 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

 

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

 

 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

 

6. člen

 

 

(obseg zadolževanja občine)

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 132.998.

 

 

5. KONČNA DOLOČBA

 

 

7. člen

 

 

(uveljavitev sklepa)

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.

 

 

Številka: 410-01/2008

 

 

Datum: 22. december 2008

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor