Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel

 

 

FINANCIRANJE JAVNE PORABE

 

 

Občine Velika Polana v letu 2002 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2002 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun Občine Velika Polana za leto 2002 (v tisoč SIT):

 

 

Prihodki

SIT

I.

Davčni prihodki

42.483

II.

Nedavčni prihodki

20.971

III.

Kapitalski prihodki

IV.

Prejete donacije

7.000

V.

Transferni prihodki

81.533

 

Skupaj prihodki

151.987

 

 

 

Odhodki

 

I.

Tekoči odhodki

58.895

II.

Tekoči transferi

71.960

III.

Investicijski odhodki

23.767

IV.

Investicijski transferi

1.168

 

Skupaj odhodki

155.790

 

 

 

Presežek odhodkov nad prihodki 3.803 tisoč SIT.

 

 

3. člen

 

 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 4-8/03

 

 

Velika Polana, 6. oktobra 2003.

 

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

 

Andrej Lebar l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor