Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/2002),  Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 73/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00 in 51/02), 2. in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1//99, 1/01 in 3/02) in Odloka o delovanju vaških skupnosti v Občini Cerklje (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2000) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 5.  redni seji dne 05. 06. 2003 sprejel

 O d l o k

 o spremembah in dopolnitvah Odloka o delovanju vaških skupnosti

v Občini Cerklje na Gorenjskem

 

1.     člen

Spremeni se 2. odstavek, tako, da se glasi:

» Izvedba posameznega projekta se financira  s strani:

-        občinskega proračuna

-        iz sredstev pravnih in fizičnih oseb v višini 30% od načrtovane investicije  in

-        iz  drugih virov

 

Zavezanci za sofinanciranje javne infrastrukture sklenejo z Občino Cerklje na Gorenjskem pogodbo o opremljanju javne infrastrukture.

2.     člen

Doda se 5.a člen, ki se glasi:

»Uporabniki v vaški skupnosti lahko financirajo javno vaško infrastrukturo v višini 30 % od njene vrednosti za posamezen projekt, in sicer:

-        za nekategorizirane občinske ceste

-        za javno razsvetljavo

-        za izgradnjo pločnikov

-        za odvodnjavanje meteorne vode in

-        za rekreacijsko-športne površine

 

Izgradnja posamezne investicije se izvede v skladu z zakonom o javnih naročilih, načrtom razvojnih programov Občine Cerklje in zagotovljenimi finančnimi sredstvi proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem.

3.     člen

Spremeni se 6. alinea 6. člena, tako, da se glasi:

»- priprava, sodelovanje in sofinanciranje pri projektih razvoja vasi in podeželja,«

 

4.     člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 03201-01-12/2003

Datum:   05. 06. 2003

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor