Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na 23. redni seji, dne 17. 12. 2013, sprejel

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Trnovska vas, ki ga je novembra 2013 izdelalo podjetje ZaVita d.o.o. in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas.

2. člen

V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:

·        Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

·        Komunalna oprema so:

-          objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;

-          objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

-          objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

·        Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.

·        Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

·        Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

·        Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

·        Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

3. člen

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Trnovska vas je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:

·        prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Trnovska vas ;

·        prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Trnovska vas ;

·        obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;

·        obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;

·        preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;

·        podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.

 (2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Trnovska vas sprejme občinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Trnovska vas :

·        ceste (oznaka obračunskih območij C);

·        kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);

·        vodovod (oznaka obračunskih območij V);

·        površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);

·        javne površine (oznaka obračunskih območij JP).

 

(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč.

4. člen

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:

·        se na novo priključuje na komunalno opremo ali;

·        povečuje neto tlorisno površino objekta ali;

·        spreminja njegovo namembnost.

II. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen

(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:

 

pri čemer je:

 

·        KPi       … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

·        Ap        … površina parcele (m2)

·        At        … neto tlorisna površina objekta (m2)

·        K          … faktor dejavnosti

·        Dpi       … delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

·        Dti       … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

·        Cpi       … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

·        Cti        … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

 

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

 

pri čemer je:

 

·        KPi       … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje

·        KP        … celotni izračunani komunalni prispevek

·        i           … indeks rasti cen v gradbeništvu

 

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.

(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.

 

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.

6. člen

(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna na enak način kot za novogradnjo.

(2) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.

(3) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč, se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.

(4) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč.

7. člen

(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:

 

Vrsta komunalne opreme

Obračunsko območje

Vrednost
[€]

Ceste

OBO_C_1

3.173.679,66

Kanalizacija Trnovska vas

OBO_K_1

359.794,91

Kanalizacija Biš

OBO_K_2

337.907,13

Vodovod

OBO_V_1

308.284,00

Prostori za ravnanje z odpadki

OBO_PRO_1

20.847,20

Javne površine

OBO_JP_1

202.921,60

 

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega območja

Površine parcel
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena na enoto (Cpi)
[EUR/m2]

Ceste

OBO_C_1

927.986,65

3.173.679,66

3,420

Kanalizacija Trnovska vas

OBO_K_1

187.787,34

359.794,91

1,916

Kanalizacija Biš

OBO_K_2

189.886,08

337.907,13

1,780

Vodovod

OBO_V_1

864.733,15

308.284,00

0,357

Prostori za ravnanje z odpadki

OBO_PRO_1

927.986,65

20.847,20

0,022

Javne površine

OBO_JP_1

927.986,65

202.921,60

0,219

 

(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega območja

Neto tlorisne površine objektov [m2]

Vrednost
[EUR]

Cena na enoto (Cti)
[EUR/m2]

Ceste

OBO_C_1

182.228,97

3.173.679,66

17,416

Kanalizacija Trnovska vas

OBO_K_1

27.102,71

359.794,91

13,275

Kanalizacija Biš

OBO_K_2

29.975,12

337.907,13

11,273

Vodovod

OBO_V_1

158.541,13

308.284,00

1,945

Prostori za ravnanje z odpadki

OBO_PRO_1

182.228,97

20.847,20

0,114

Javne površine

OBO_JP_1

182.228,97

202.921,60

1,114

 

8. člen

Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.

9. člen

Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi : Dti= 0,7 : 0,3. Tako je delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,7, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,3.

10. člen

(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:

 

Klas. st.

Klasifikacija

Faktor K

11100

Enostanovanjske stavbe

0,7

11210

Dvostanovanjske stavbe

0,9

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

1

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,8

121

Gostinske stavbe

1

122

Upravne in pisarniške stavbe

1

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

1

12303

Bencinski servisi

0,7

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

1

125

Industrijske stavbe in skladišča

1

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

0,7

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12714

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

24201

Vojaški objekti

1,3

 

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.

11. člen

(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.

(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastrukturo oz. infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine.

III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen

(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:

·        na zahtevo zavezanca ali;

·        po uradni dolžnosti.

 

(2) Po uradni dolžnosti komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:

·        komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;

·        občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v zavezančevem imenu.

·        če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.

 (3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost ali njegovo neto tlorisno površino.

(6) Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena je dovoljena pritožba v roku 30 dni od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva prejema pritožbe.

(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja glede spremembe namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.

13. člen

(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Trnovska vas.

(2) Občina Trnovska vas lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

14. člen

(1) Zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem znesku, lahko pa na občino vloži vlogo za enoletno obročno odplačevanje komunalnega prispevka in sicer največ v 12 obrokih, pri čemer najnižji znesek obroka znaša 30 EUR. O obročnem plačevanju se odloči z odločbo. Rok za plačilo posameznega obroka je 30 dni od izdaje računa.

(2) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ občine šele po plačilu celotnega prispevka.

(3) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.

15. člen

Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.

16. člen

(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.

(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Trnovska vas za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.

17. člen

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

18. člen

(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, katerih investitor je občina ali država oz. pravna oseba v lasti občine ali države.

(3) Komunalni prispevek za gradnjo bencinskih servisov, stavb splošnega družbenega pomena in drugih ne-stanovanjskih stavb se zmanjša za polovico.

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Program opremljanja stavbnih zemljišč, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Trnovska vas.

20. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 5/2012).

 (2) V postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, kjer investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pred dnem uveljavitve tega odloka, se pri odmeri komunalnega prispevka uporabljajo določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 5/2012).

21. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/23-1/2013-1s

Trnovska vas, 17. 12. 2013                                                     

 

župan Alojz Benko,

Občina Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor