Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list  RS, št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-odl. US, 40/212- ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odločba US, 93/2005-ZVMS, 120/2006-odločba US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-odl. US, 57/2012) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), je občinski svet Občine Kranjska Gora, na 30. redni seji, dne 11.12.2013, sprejel naslednji

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.

Nepremičninam s parc. št. 849/1, 850/1 in 866/3, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora, se ukine status javnega dobra.

II.

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last Občine Kranjska Gora.

III.

Ta sklep začne veljati dan po objavi.

 

Štev.: 478-57/2013-1

Datum: 12.12.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor