Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) in 2. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/97) je Občinski svet občine Škofja Loka na 19. seji dne 20. 2. 1997 sprejel
 
P R A V I L N I K
 
 
o dovolilnicah in dovoljenjih za vožnjo motornih vozil  na območjih umirjenega prometa v naseljih  Občine Škofja Loka
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Ta pravilnik določa postopek za izdajo dovolilnic in dovoljenj za vožnjo motornih vozil na območjih umirjenega prometa v naseljih Občine Škofja Loka, obrazce, obliko in evidence in način ter pogoje evidentiranja izdanih dovolilnic in dovoljenj.
 
2. člen
 
Kot dokazila o upravičenosti uporabe dovolilnic in dovoljenj iz 1. člena tega pravilnika se uporabljajo le obrazci, ki jih določa ta pravilnik in so evidentirani v evidencah. V ta namen se uporabljajo:
 
 
1. dovolilnica za vožnjo motornega vozila v lasti fizične ali pravne osebe, ki ima na območju umirjenega prometa stalno prebivališče ali sedež podjetja (11. člen odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka) –  RK-1,
 
 
2. dovoljenje za vožnjo motornih ali vprežnih vozil za potrebe javnih prireditev na območju umirjenega prometa (14. člen odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka) – RK-2,
 
 
3. dovoljenje za vožnjo motornih ali vprežnih vozil na območju umirjenega prometa, izdano na posebno vlogo (15/II. člen odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka) – RK-3,
 
 
4. evidenca izdanih dovolilnic RK-1 – RK-4,
 
 
5. evidenca izdanih dovoljenj RK-2 in RK-3 – RK-5.
 
II. POSTOPEK
 
 
3. člen
 
Postopek za izdajo dovolilnic in dovoljenj se vodi na občinskem oddelku za javne službe in občinsko premoženje.
 
 
Postopek za izdajo dovolilnic za vožnjo motornih vozil v lasti prebivalcev, oziroma fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo na, z odredbo določenem območju umirjenega prometa stalno prebivališče, se prične na podlagi določb odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka.
 
4. člen
 
“Dovolilnica za vožnjo motornega vozila v lasti fizične ali pravne osebe, ki ima na območju umirjenega prometa stalno prebivališče ali sedež podjetja – RK-1”, je okrogle oblike s premerom 60 milimetrov. Diagonalno po polmeru kroga pod kotom 45O, od levo zgoraj do desno spodaj, poteka meja dveh barvnih polj. Leva polovica dovolilnice je rumene barve, desna polovica pa zelene. Zgoraj, na pretežno zelenem polju, je v črno-beli izvedbi odtisnjen simbol območja, za katerega se uporablja dovolilnica. Pod simbolom v sredini ima dovolilnica označbo serije (velika tiskana črka abecede) in zaporedno štirimestno arabsko številko. Na belem praznem polju spodnje polovice se vpiše registrska številka motornega vozila, za katerega je dovolilnica izdana. Ta podatek vpiše pooblaščeni delavec z obstojnim kemičnim pisalom ali se za konkreten primer izpiše na osebnem računalniku. Dovolilnica se lahko zaščiti s plastično folijo ali se izvede kot samolepilna nalepka in sicer na tak način, da se prepreči obraba, ponarejanje ali izbris podatkov (Priloga 1). Voznik motornega vozila mora imeti dovolilnico v času vožnje na območju umirjenega prometa, za katerega dovolilnica velja, vidno nameščeno v notranjosti vozila ob vetrobranskem steklu ali na drugem primernem in vidnem mestu.
 
 
Dovolilnice se praviloma izdajajo po tekočih zaporednih številkah iz posameznih serij. Številka in serija na izdanih dovolilnicah se smeta ponoviti šele po petih letih.
 
5. člen
 
Upravičenec (fizična oseba) dokazuje upravičenost do pridobitve dovolilnice s predložitvijo osebne izkaznice in prometnega dovoljenja za motorno vozilo. Samostojni podjetnik dokazuje upravičenost s priglasitvenim listom in prometnim dovoljenjem, pravne osebe pa s sklepom o vpisu v sodni register okrožnega sodišča in s prometnim dovoljenjem za motorno vozilo. Dovolilnica se izda v primeru, ko se kumulativno ugotovi:
 
 
– da je stalno prebivališče na osebni izkaznici ali sedež fizične ali pravne osebe na priglasitvenem listu ali sklepu o vpisu v sodni register na območju, za katero se zahteva dovolilnica,
 
 
– da je upravičenec lastnik motornega vozila, ki je registrirano na območju Upravne enote Škofja Loka.
 
 
Do dovolilnice RK-1 so upravičeni tudi lastniki nepremičnin na območju umirjenega prometa, čeprav nimajo stalnega prebivališča na tem območju. Lastništvo izkažejo z zemljiškoknjižnim izpiskom ali z veljavno zasebno ali javno listino.
 
 
Upravičenec je dolžan izdajatelju prijaviti vsako odtujitev ali izgubo dovolilnice. Prijava mora biti vložena pisno in mora vsebovati izjavo o resničnosti prijave in se le kot taka obravnava kot vloga za pridobitev nove dovolilnice. Na podlagi take vloge in predhodnega preverjanja podatkov, se upravičencu lahko izda novo dovolilnico. V tem primeru nosi stroške postopka in strošek ekonomske cene dovolilnice upravičenec sam.
 
6. člen
 
“Dovoljenje za vožnjo motornih ali vprežnih vozil za potrebe javnih prireditev na območju umirjenega prometa – RK-2” se na podlagi vloge izda na obrazcu A4 ali v podobni primerni obliki. Obrazci so lahko tiskani z ustreznimi praznimi rubrikami ali se v celoti izpišejo na osebnem računalniku. Za obliko in sestavne dele dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. Rok veljavnosti dovoljenja se določi v izreku. Če več vozil hkrati in pod enakimi pogoji sodeluje na isti javni prireditvi, se dovoljenje lahko izda za vsa vozila na enem dovoljenju.
 
 
V primeru, da se vlogi ne ugodi in se dovoljenja vlagatelju ne izda, se vlagatelj o tem obvesti s sklepom. Za obliko in sestavne dele sklepa se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
 
 
Pooblaščeni delavec vodi postopek, ugotavlja dejstva in okoliščine in odloča samostojno v okviru in na podlagi določb odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka, odredbe in tega pravilnika. Obrazec iz prvega in drugega odstavka tega člena izda tajnik občine. Na dovoljenje ali sklep je dovoljen ugovor v roku osmih dni na urad župana, ki o ugovoru dokončno odloči.
 
7. člen
 
Če se v postopku ugotovi, da vloga pomeni odstopanje od določb odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka, se pridobi mnenje urada župana. Oddelek za javne službe in občinsko premoženje mora pri izdaji dovoljenja upoštevati mnenje urada župana. Če je mnenje pozitivno, se vlagatelju izda “Dovoljenje za vožnjo motornih ali vprežnih vozil na območju umirjenega prometa, izdano na posebno vlogo – RK-3”. Dovoljenje se izda na obrazcu A4 ali v podobni primerni obliki. Obrazci so lahko tiskani z ustreznimi praznimi rubrikami ali se v celoti izpišejo na osebnem računalniku. Za obliko in sestavne dele dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku. Rok veljavnosti dovoljenja se določi v izreku. Dovoljenje se lahko izda za več vozil, ki so hkrati ali posamično upravičeni do vožnje po predmetnem območju.
 
 
V primeru, ko urad župana ne poda pozitivnega mnenja, se dovoljenja ne izda, vlagatelja pa se s sklepom obvesti, da se vlogi ne ugodi. Za obliko in sestavne dele sklepa se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
 
 
Dejstva, ki jih navaja vlagatelj v vlogi iz prvega odstavka tega člena se obravnavajo po načelu proste presoje dokazov. Na dovoljenje ali sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena ugovor ni dovoljen.
 
8. člen
 
Izdajatelj lahko, pred izdajo dovolilnice ali dovoljenja, preveri verodostojnost in točnost predloženih podatkov vlagatelja in vozila. Preverjanje upravičenosti uporabe dovolilnice ali dovoljenja po izdaji preverja uslužbenec komunalnega (občinskega) redarstva ali policija. Zloraba ali nepravilna uporaba se sankcionira po določbah odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka.
 
 
“Dovolilnica za vožnjo motornega vozila v lasti fizične ali pravne osebe, ki ima na območju umirjenega prometa stalno prebivališče ali sedež podjetja – RK-1” je last izdajatelja in se ob ugotovitvi zlorabe ali nepravilne uporabe odvzame, uniči ali prekliče ter v evidenci naredi uradni zaznamek.
 
III. EVIDENCE
 
 
9. člen
 
“Evidenca izdanih dovolilnic RK-1 – RK-4” se vodi kontinuirano kot knjiga ali kot datoteka na osebnem računalniku v oddelku za javne službe in občinsko premoženje.
 
 
Evidenca je razdeljena na rubrike v katere se vpisujejo podatki: zaporedna številka, serija in zaporedna številka izdane dovolilnice, datum izdaje dovolilnice, podatki upravičenca (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča, oziroma firma in sedež podjetja), podatki o motornem vozilu (znamka, barva in registrska številka in številka prometnega dovoljenja), opombe (kamor se, na primer vpiše datum vrnitve oziroma prenehanje veljavnosti dovolilnice zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča ali prenehanja lastništva motornega vozila upravičenca, odtujitve ali izgube ipd.) ter ime in priimek delavca, ki je postopek vodil in podpis upravičenca o prevzemu dovolilnice.
 
10. člen
 
“Evidenca izdanih dovoljenj RK-2 in RK-3 – RK-5” se vodi kot knjiga ali kot datoteka na osebnem računalniku v oddelku za javne službe in občinsko premoženje. Evidenca se vodi za tekoče koledarsko leto in se po izteku leta arhivira za dobo petih let.
 
 
Evidenca RK-5 je razdeljena na rubrike v katere se vpisujejo podatki: opravilna številka, datum prejete vloge, podatki vlagatelja (ime in priimek in naslov stalnega prebivališča, oziroma firma in sedež podjetja), vrsta in datum izdaje dovoljenja, podatki o vozilu ali vozilih (znamka in registrska številka), razlog za izdajo dovoljenja, rok veljavnosti, opombe ter ime in priimek delavca, ki je postopek vodil. V primeru, da se vlogi ne ugodi, se to zabeleži v opombe z datumom izdaje sklepa.
 
 
Pisne vloge in interna korespondenca ter duplikati obrazcev se arhivirajo v spisih, ki so priloga evidence. Nastavijo in arhivirajo se hkrati z osnovno RK evidenco.
 
11. člen
 
Obrazci in evidence RK se morajo voditi natančno, ažurno in čitljivo. Za pravilnost in točnost postopka ter vpis podatkov je odgovoren delavec, ki postopek vodi. Vsakomur je dovoljeno dokazovati, da so podatki ali dejstva v evidencah neresnični.
 
12. člen
 
Evidence morajo biti stalno na vpogled in na razpolago uslužbencem komunalnega (občinskega) redarstva in policiji; ostale osebe ali organi pa jih lahko pregledujejo le, če za to izkažejo pravni interes.
 
 
Ažurirane evidence se enkrat mesečno dostavijo Policiji in komunalnemu redarju.
 
13. člen
 
Za vloge za pridobitev dovoljenja iz 2. in 3. točke 2. člena in ponovne pridobitve dovolilnice pod pogoji tretjega odstavka 5. člena so vlagatelji dolžni plačati upravno takso po zakonu o upravnih taksah, tarifna številka 1 in 3, ali po odloku občinskega sveta.
 
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
14. člen
 
Evidence, ki so se vodile za izdajo dovoljenj in dovolilnic (nalepnic), ki so bile izdane na podlagi odloka o ureditvi cestnega prometa v delu mesta Škofja Loka (UVG, št. 11/77, 17/85, 17/86 19/88 in Uradni list RS, št. 34/90) se z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo uporabljati in se arhivirajo.
 
15. člen
 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 343-40/96
Škofja Loka, dne 20. februarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.
 
 
 
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor