Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 94/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 45. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) se spremeni 2. člen in spremenjen glasi:

 

 

    Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2002 določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

  Splošni del proračuna

 

 

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno-finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 10/032-01/2-4/2002

 

 

Slovenska Bistrica, dne 23. decembra 2002.

 

 

Župan

    Občine Slovenska Bistrica

    dr. Ivan Žagar l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor