Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

 

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in 8/03-popr.) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99 in 15/2004) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 10.06.2004 ter na 2. in 3. izredni seji dne 19. 07. 2004 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2004 za turistično gospodarstvo in območje Fiesa-Pacug (Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 49/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03 in 37/03) v letu 2004

 

 

1. člen

 

 

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran, Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 49/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03 in 37/03 (v nadaljevanju: plan) so potrebne zaradi uskladitve namenske rabe in organizacije dejavnosti v prostoru z novimi razvojnimi potrebami in programi za naslednja območja urejanja:

 

 

1. Območje urbanistične zasnove Piran – Portorož – Lucija:

 

 

1.2. Piranska vrata:ureditev prometnega terminala in vstopa v mesto Piran: gradnja garažnih hiš, ureditev območja tovarne Salvetti, sanacija čistilne naprave, ureditev območja sedanjega parkirišča (prometne dejavnosti, komunikacije, rekreacija, hortikulturne ureditve), ureditev marine, pristanišča za večje potniške ladje, za kar se izvede natečaj v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, in privezov pri Morski biološki postaji;

 

 

1.3. Območje Park cvetja: sprememba obstoječe vrtnarije (v veljavnem planu določena parkovna ureditev) v hotelski kompleks na južnem delu in v območje za individualno stanovanjsko gradnjo na osrednjem delu;

 

 

1.4. Hoteli Morje: zaokrožitev sedanjega območja, sprememba prometne ureditve in ureditev plaže;

 

 

1.5. Hoteli Palace: zaokrožitev sedanjega območja hotelov z gradnjo potrebnih kapacitet za mirujoči promet, vključitev plažnega dela v območje urejanja, sprememba prometne ureditve;

 

 

1.6. Center Portoroža: sprememba prometne ureditve in uskladitev le-te z  organizacijo dejavnosti in rabo obstoječih stavbnih zemljišč;

 

 

1.7. Skladišča soli Portorož: širitev območja s posegom v morje za pridobitev zemljišč za komunikacije, športno-rekreacijske in turistično-oskrbne dejavnosti, s pogojem, da se ne posega v arheološko območje Piran-Fizine;

 

 

1.8. Marina Portorož: širitev marine in komunalnih privezov, ureditev novih turističnih kapacitet (sprememba rabe obstoječih stavbnih zemljišč z ohranitvijo športnih in rekreacijskih možnosti na območju južno od kanala Fazan) ter širitev in ureditev plaže na rtu polotoka Seča.

 

 

2. Območje urbanistične zasnove Sečovlje – Košta :

 

 

2.1 Letališče Portorož: vključitev obstoječe stanovanjske parcele v območje letališča.

 

 

3. Območje krajinske zasnove Sečoveljske soline :

 

 

3.1 Letališče Portorož: podaljšanje vzletno-pristajalne steze in dograditev objektov znotraj ureditvenega območja letališča.

 

 

4. Območje krajinske zasnove Strunjan – Piranski polotok:

 

 

4.1 Salinera: razširitev ureditvenega območja do ceste Strunjan – Beli križ za ureditev garažne hiše, igrišč in hortikulturnih ureditev;

 

 

4.2 Fiesa – Pacug: zaokrožitev ureditvenih območij naselij za stanovanjsko gradnjo in turistične zmogljivosti ter komunalno ureditev, določitev novih stavbišč na območju razložene poselitve, gradnja garažne hiše in širitev pokopališča.

 

 

5. Območje krajinske zasnove Seča :

 

 

5.1 Seča – polotok: ureditev utilitarnega dela območja Forma viva, širitev ceste ob Kanalu sv. Jerneja, ureditev komunalnih privezov;

 

 

5.2 Seča – Droga – Začimba: sprememba rabe obstoječih stavbnih zemljišč območja Droga – Začimba za turistične in oskrbne dejavnosti, ureditev arboretuma, ureditev parkirišča med glavno cesto in Kanalom sv. Jerneja.

 

 

6. Območje krajinske zasnove Sv. Peter – Padna – Nova vas :

 

 

6.1 Sanitarna deponija v dolini Dragonje: širitev sanitarne deponije.

 

 

2.člen

 

 

Dopolni se tekstualni del plana:

 

 

1. Poglavje –3.2.3 Zasnova javnih letališč

 

 

1.1 Spremeni se besedilo drugega odstavka, tako da glasi:

 

 

Sedanja vzletno-pristajalna steza se podaljša za 200 m znotraj sedanjega območja letališča.

 

 

1.2 Črtata se tretja in četrta alineja tretjega odstavka.

 

 

2. Poglavje –3.3.4 Zasnova maritimnih ureditev

 

 

2.1 Spremeni se tretji odstavek a) Izgradnja urejenih plaž, tako da se črtajo prva, četrta, peta, šesta in sedma alineja in dodajo nove alineje:

 

 

širitev kopališča pred hoteli  Morje, Palace in Metropol ter ob rtu polotoka Seča,

 

 

ureditev mestnega kopališča na območju Piranska vrata in kopališča pri skladiščih soli,

 

 

širitev in ureditev kopališč na območju hotelov Bernardin.

 

 

2.2 Spremeni se četrti odstavek podpoglavja b) Sanacija in sonaravna ureditev obale, tako da se črta prva alineja.

 

 

2.3 Spremeni se sedmi odstavek podpoglavja e) Ureditev pomolov, tako da se doda nova alineja :

 

 

ureditev pomola na območju Piranska vrata na podlagi natečaja v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

 

2.4 Besedilo osmega odstavka podpoglavja f) Ureditev novih valobranov se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

 

Ureditev novih valobranov se določi na podlagi izdelanih strokovnih podlag z upoštevanjem sedanjih in planiranih ureditev pristanišč, marin in privezov (organizacijska naloga).

 

 

2.a Poglavje –5. Zasnova varstva okolja in urejanja prostora

 

 

2a.1 Zaradi uskladitve z zakonskimi predpisi se poglavje preuredi tako da se ertajo sedanja poglavja 5.1, 5.1.1 in 5.1.2., ki se nanašajo na skupna doloeila v zvezi z varstvom naravne in kulturne dedišeine, smiselno se preštevileijo ostala podpoglavja poglavja 5.

 

 

2a.2. Sedanje poglavje 5.1.3. Zasnova varstva naravne dedišeine se preštevilei in preimenuje, v besedilu se uskladi terminologija z naslovom poglavja:

 

 

5.1. Zasnova ohranjanja narave.

 

 

2.b Preimenovano poglavje 5.1 Zasnova ohranjanja narave

 

 

2.b.1. Poglavju se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:

 

 

Potencialna obmoeja Natura 2000

 

 

SI 5000018 Seeoveljske soline

 

 

SI 3000239 Kanal sv. Jerneja

 

 

Upoštevajo se varstvena določila Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Območjih Natura 2000) in drugih zakonskih določil v zvezi z ohranjanjem narave. Pred odločitvijo o konkretnih posegih v prostor se ugotovi prisotnost habitatnih tipov na območju in stanje njihove ohranjenosti. Konkretne rešitve se prilagodi dobljenim rezultatom.

 

 

2b.2. Črta se besedilo odstavka Morje in nadomesti z besedilom z naslednjo vsebino:

 

 

Pri posegih v ekološko pomembno območje morja in morsko obrežje (IŠ 70000) se upoštevajo določila Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Ur. list RS št. 48/04).

 

 

2b.3 Na koncu poglavja se doda nov odstavek, ki glasi:

 

 

V času postopka izdelave sprememb plana, določenih s tem odlokom, so bile opredeljene nove razmejitve območij varstva in ohranjanja narave, ki niso bile vključene v program priprave teh sprememb plana in s tem povezano v spremembo kartografske dokumentacije. Pri posegih v prostor se do sprejetja Strategije prostorskega razvoja Občine Piran zato upoštevajo nove razmejitve območij varstva narave, ki so arhivirane pri Zavodu RS za varstvo narave, PE Piran.

 

 

2c. Poglavje 5.3.4 Priobalni pas

 

 

2c.1. Poglavje se preštevilči in preimenuje, v besedilu se uskladi terminologija z naslovom poglavja:

 

 

5.4.4 Morsko obrežje in morje,

 

 

2c.1 Za četrtim odstavkom sedanjega besedila se doda nov odstavek, ki glasi:

 

 

Pred pripravo lokacijskih načrtov oziroma najkasneje pred pripravo projektne dokumentacije za posege v morsko obrežje in morje se izvede kartiranje habitatnih tipov, popis rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov ter stanje njihove ohranjenosti. Na podlagi pridobljenih podatkov se sprejme odloeitev o sprejemljivosti poseganja v morsko obrežje in morje oziroma določi sprejemljiv obseg posega, podrobne pogoje za tehnične in druge ureditve, pogoje za sanacijo stanja in druge pogoje v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in ekološke stabilnosti morja.

 

 

Poglavje – 61.1 Urbanistična zasnova Piran – Portorož – Lucija,

 

 

U-1/1 Piran

 

 

3.1 Spremeni se podpoglavje c) Maritimne ureditve, tako da se črta zadnji stavek in doda naslednje novo besedilo:

 

 

Med sedanjo carinarnico in območjem Fornače (Piranska vrata) se uredi mandrač Marina Piran ter pomol za potniške ladje. Uredita se pomola pred Morsko biološko postajo. Med pomolom za pristajanje ladij in pomolom Morske biološke postaje se uredi mestno kopališče.

 

 

Spremeni se podpoglavje a) Komunalna infrastruktura tako da se drugemu odstavku (planirani posegi) doda nova alineja z naslednjim besedilom:

 

 

izgradnja lokalnega internet intranet omrežja.

 

 

Poglavje – 61.1 Urbanistična zasnova Piran – Portorož – Lucija,

 

 

U-1/2 Portorož

 

 

4.1 Spremeni se drugi odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru. Točki a) stanovanjska območja se doda nov stavek:

 

 

Novo območje individualne stanovanjske gradnje se uredi na osrednjem delu sedanje vrtnarije.

 

 

4.2 Spremeni se drugi odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru. Besedilo točke b) turistična območja se spremeni tako, da glasi

 

 

- hoteli Bernardin, Park cvetja, Morje, Palace in Metropol.

 

 

4.3 Spremeni se drugi odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru. Besedilo točke e) zelene površine se spremeni, tako da glasi:

 

 

- parki ob Obalni cesti (od območja šol do hotelov Morje), pri hotelu Palace in pri hotelih Metropol;

 

 

- javne zelene površine na območju antene, na vrhu Bernardina, ob Koprski cesti ter med kanalom Fazan in Obalno cesto.

 

 

4.4 Spremeni se drugi odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru, tako da se doda nova točka:

 

 

f) športno-rekreacijska območja:

 

 

- urejena športna igrišča v sklopu kompleksa hotelov Bernardin ter med Obalno cesto in kanalom Fazan

 

 

- urejene plaže in kopališča s športno-rekreacijskimi ureditvami v sklopu kompleksa Piranska vrata, hotelov Bernardin in od hotelov Park cvetje do vključno hotelov Metropol, na nasutju pri skladiščih soli ter na polotoku Seča.

 

 

4.5 Spremeni se podpoglavje Komunalna in prometna infrastruktura. Točki b) Promet se črta prvi stavek in nadomesti z naslednjim besedilom :

 

 

Z zasnovo cestne mreže v območju urbanistične zasnove se prometno razbremeni Obalna cesta.

 

 

Na poteku mimo hotelov Palace in Morje se uredi dvopasovna cesta v pokritem vkopu, kompleks hotelov se prometno napaja z internimi dovoznimi cestami. Prometni režim v širšem vplivnem območju se določi s prometno študijo v okviru strokovnih podlag za lokacijski načrt.

 

 

4.6 Spremeni se podpoglavje Komunalna in prometna infrastruktura. Točki b) Promet se črta zadnji stavek in nadomesti z naslednjim besedilom :

 

 

Na območju hotelov in centra Portoroža je potrebno urejati parkirišča v večetažnih garažnih hišah oziroma v podzemnih etažah objektov. Za garažne hiše se zagotovijo površine v bližini Koprske ceste in na obrobju hotelskih kompleksov.

 

 

4.7 Spremeni se podpoglavje a) Komunalna infrastruktura, tako da se drugemu odstavku (planirani posegi) doda nova alineja z naslednjim besedilom:

 

 

izgradnja lokalnega internet intranet omrežja.

 

 

Poglavje 61.1 Urbanistična zasnova Piran – Portorož – Lucija,

 

 

U-1/3 Lucija

 

 

5.1 Spremeni se tretji odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru; dopolni se besedilo točke d) območja turizma, tako da glasi :

 

 

- marina z večnamenskimi turističnimi kompleksi in ohranjanjem zelenih površin.

 

 

5.2 Spremeni se tretji odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru; dopolni se besedilo točke f) območje za šport in rekreacijo, tako da glasi:

 

 

- urejene površine za šport in rekreacijo na otoku v sklopu marine, urejena plaža s spremljajočim programom na nasutju pod rtom polotoka Seča, športno-rekreacijska cona med šolskim kompleksom in obrtno cono.

 

 

5.3 Spremeni se podpoglavje a) Komunalna infrastruktura, tako da se drugemu odstavku (planirani posegi) doda nova alineja z naslednjim besedilom:

 

 

- izgradnja lokalnega internet intranet omrežja.

 

 

5.a Poglavje 61.4 Urbanistična zasnova Sečovlje-Košta

 

 

5a.1 Spremeni se podpoglavje a) Komunalna infrastruktura, tako da se doda nova alineja z naslednjim besedilom:

 

 

- izgradnja lokalnega internet intranet omrežja.

 

 

6. Poglavje 6.1.2 Krajinska zasnova Strunjan – Piranski polotok

 

 

6.1 Dopolni se sedmi odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru, tako da se doda naslednji stavek :

 

 

Za ureditev igrišč in drugih funkcionalnih površin se v ureditveno območje Salinera vključi gozdni pas do obstoječe ceste Strunjan – Beli Križ. 

 

 

6.2 Dopolni se drugi stavek osmega odstavka podpoglavja Zasnova namenske rabe in razvrstitev dejavnosti v prostoru, tako da glasi:

 

 

Zaključijo in zaokrožijo se obstoječa območja za turizem (mladinsko letovišče in območja sindikalnih domov) in obstoječa poselitvena območja.

 

 

7. Poglavje 6.2.2 Krajinska zasnova Seča

 

 

7.1 Dopolni se druga alineja prvega odstavka podpoglavja Zasnova namenske rabe prostora, tako da glasi:

 

 

- razstavnemu območju Forma viva z utilitarnimi površinami za delo kiparjev.

 

 

7.2 V prvem odstavku podpoglavja Zasnova namenske rabe prostora se črta zadnja alineja in spremeni besedilo četrte alineje, tako da glasi:

 

 

- turizmu in gostinski dejavnosti.

 

 

7.3 Podpoglavju Zasnova namenske rabe prostora se (med tretjim in četrtim odstavkom) doda nov odstavek:

 

 

Obnovi se kompleks nekdanje tovarne Droga – Začimba za turistično dejavnost (hotel, apartmaji, spremljajoče oskrbne in storitvene dejavnosti). Med novim turističnim kompleksom in obstoječimi objekti na pobočju se uredi park (arboretum).

 

 

Uredi se priključek lokalne ceste na glavno cesto pri gostilni Žekar ter parkirišče med cesto in Kanalom sv. Jerneja.

 

 

8. Poglavje 6.2.3 Krajinska zasnova Sečoveljske soline

 

 

8.1 Spremeni se drugi odstavek podpoglavja Zasnova namenske rabe prostora, tako da se črta zadnji stavek.

 

 

8.2 Črta se prvi stavek četrtega odstavka podpoglavja Zasnova namenske rabe prostora in nadomesti z naslednjim besedilom:

 

 

Turistična ponudba je vezana na obisk in oglede krajinskega parka Sečoveljske soline.

 

 

8.a Poglavje 9.2 Pregled pomembnejših organizacijskih nalog za dopolnjevanje plana

 

 

Poglavju se doda novo podpoglavje:

 

 

9.2.12 Nadomestni ukrepi za poseganje v morje

 

 

Za vse posege v morsko obrežje oziroma v morje se najkasneje do prieetka priprave izvedbene dokumentacije izdela projekt ustreznih tehnologij za poseganje v morje na konkretnih lokacijah, projekt ohranitve oziroma izboljšanja zateeenega stanja na morskem obrežju oziroma v morju, po potrebi projekt nadomestitve izgubljenih morskih habitatov in projekti drugih omilitvenih in sanacijskih ukrepov.

 

 

8.b Poglavje 9.2 Pregled pomembnejših organizacijskih nalog za dopolnjevanje plana

 

 

Poglavju se doda novo podpoglavje:

 

 

9.2.13 Splošne naloge pri posegih v prostor

 

 

Lokacijski načrti za posamezna območja, ki se bodo izvajali na podlagi določil tega odloka, morajo vsebovati analizo o vplivih na naravno in družbeno okolje z naslednjo vsebino :

 

 

- predviden porast poselitve,

 

 

- v absolutni in v odstotni vrednosti glede na obstoječe stanje

 

 

- po namembnosti gradnje

 

 

- predviden porast delovnih mest in njihova kategorizacija,

 

 

- predviden porast občinskega prebivalstva,

 

 

- predvidene posledice za družbene ustanove občine (otroško varstvo, izobraževanje, zdravstvo, kultura, socialno skrbstvo), tako glede porasta zasedenosti kakor glede porasta stroškov za občino,

 

 

- oceno stroškov komunalnega opremljanja v breme obeine,

 

 

- mere in ukrepe v korist prebivalstva občine, ki jih ponujajo investitorji.

 

 

- Analiza o vplivih na naravno in družbeno okolje je sestavni del vsakega posameznega lokacijskega načrta.

 

 

9. Poglavje 6.3 Programske zasnove

 

 

Dodajo se nova podpoglavja :

 

 

6.3.2 Programska zasnova Piranska vrata

 

 

6.3.3 Programska zasnova Portoroška riviera

 

 

6.3.4 Programska zasnova Marina Portorož

 

 

6.3.5 Programska zasnova Seča – polotok

 

 

6.3.6 Programska zasnova Letališče Portorož

 

 

6.3.2. PROGRAMSKA ZASNOVA PIRANSKA VRATA

 

 

6.3.2.1 Lega območja

 

 

Ureditveno območje leži na južnem delu obalnega  pasu piranskega polotoka, pod klifom, z nizom že zgrajene stavbne strukture, ki sega od zunanjega mandrača do Hotelov Bernardin ter do dostopne ceste v mesto Piran. 

 

 

6.3.2.2 Zasnova organizacije dejavnosti in namenska raba

 

 

Ureditveno območje bo v pretežni meri namenjeno infrastrukturi, turizmu, oskrbnim dejavnostim in rekreaciji.

 

 

Cilji ureditve

 

 

Ureditev prometnega terminala bo prometno razbremenila mesto Piran, zagotovi se zadostno število parkirnih mest in možnost atraktivnega peš in kolesarskega dostopa do Pirana kakor tudi povezava parkirišča s centrom z javnim prevozom. Za predvideno ureditev Marine se v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvede arhitekturni natečaj, s katerim se podrobneje določijo programska izhodišča za njeno nadaljnje načrtovanje v izvedbenem prostorskem aktu. Uredi se sprehajalno in kolesarsko pot, ki je sestavina načrtovane poti vzdolž celotne obale na območju občine.

 

 

Program

 

 

Območje A:

 

 

- gradnja dveh pomolov v obstoječem zunanjem mandraču,

 

 

- predvidena ureditev nove Marine Piran s pomolom (predhodno izvedeni natečaj),

 

 

- adaptacija, prenova in dopolnitev niza obstoječih objektov pod klifom,

 

 

- gradnja stanovanjsko-garažnega objekta na lokaciji odstranjene bencinske črpalke.

 

 

Območje B:

 

 

- delno v klif vkopana centralna mestna garaža s prometno ureditvijo,

 

 

- ureditev obalnega pasu s kopališčem, parkovnimi površinami in paviljoni,

 

 

- adaptacija, prenova in dopolnitev niza obstoječih objektov pod cesto.

 

 

Območje C:

 

 

- obnova in dograditev objektov v Fornačah, dopolnilna gradnja (stanovanjski in poslovni objekti), garaže, servisni objekti in površine ter rekonstrukcija centralne čistilne naprave.

 

 

Območje D:

 

 

- dokončanje ureditve kompleksa Morske biološke postaje, ureditev dela obale in gradnja pomolov, promenada s kolesarsko stezo.

 

 

- Na celotnem območju se uredi ob obali promenada s kolesarsko stezo (sestavina enovite komunikacije vzdolž celotne obale piranske občine).

 

 

- Namenska raba

 

 

- Za predvideno ureditev Marine se v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvede arhitekturni natečaj, s katerim se podrobneje določijo programska izhodišča za njeno nadaljnje načrtovanje v izvedbenem prostorskem aktu.

 

 

- Kopenski del prometnega terminala, turistične, oskrbne in rekreacijske dejavnosti ter dopolnilne stanovanjske in servisne dejavnosti se uredijo na obstoječih stavbnih zemljiščih. V območje mestnega zelenja (klif) se posega z gradnjo mestne garažne, z ureditvami na območju opuščene tovarne Salvetti pa delno v gozdno obrobje.

 

 

6.3.2.3 Usmeritve za arhitekturno in krajinsko oblikovanje

 

 

Vsi objekti v LN so del morske vedute Pirana in morajo biti temu ustrezno oblikovani. Navedeni zvezi so pomembna naslednja oblikovalska izhodišča:

 

 

- Za predvideno ureditev Marine se v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije izvede arhitekturni natečaj, s katerim se podrobneje določijo programska izhodišča za njeno načrtovanje v izvedbenem prostorskem aktu.

 

 

- Mestna garaža naj se v največji možni meri vključi v klif, tako da je vidna le obcestna fasada, ki povzema, kvalitetno nadgrajuje in dopolnjuje motiv obcestne pozidave sedanje Dantejeve ulice.

 

 

- Uredijo se sprejemni objekti z ustreznimi funkcionalnimi površinami in prostori. Vzdolžna os mestnega sprehajališča naj vključuje identifikacijska obeležja. Celotna obalna črta naj se višinsko deli v tri višine, ki poudarjajo tri namembnosti tega prostora: kopanje in stik z morjem, sprehodi, dostop do objektov v sprehajalnem pasu.

 

 

Dovoljeni so naslednji posegi:

 

 

- rušenje dotrajanih obstoječih objektov ali dotrajanih delov objektov in naprav,

 

 

- gradnja novih objektov (nadomestni, dopolnilni), rekonstrukcija in adaptacija obstoječih objektov in naprav  (dozidave in nadzidave),

 

 

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih in napravah (kanalizacija , elektro energetsko  omrežje, vodovodno, telefonsko, plinsko toplovodno omrežje ), regulacija površinske vode,

 

 

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela cestnega omrežja, parkirišč ter pešpoti in kolesarske steze,

 

 

- ureditev in vzdrževalna dela zelenih površin (zelenice, parkovne površine, drevoredi, gozdne površine),

 

 

- ureditev obale: kopališča, plaže, športna infrastruktura, razširitev piranskega mandrača, nova marina, pomoli.

 

 

6.3.2.4 Usmeritve za ureditev prometne in komunalne infrastrukture

 

 

Ureditveno obmoeje kompleksa Piranska vrata ima izgrajeno cestno in komunalno infrastrukturo, ki se ob naertovanih spremembah le dograjuje in dopolnjuje.

 

 

Vse objekte je treba priključiti na javni vodovod, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje, upošteva se ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Parkirne površine so v največji možni meri vkopane ali v večnivojskih objektih.

 

 

Parkirne površine so v največji možni meri vkopane in v večnivojskih objektih, tako da omogočajo parkiranje vseh vozil objektov, katerim so namenjene, glede na namembnost in dejavnost, ki se v njih izvaja, ter da v največji možni meri ohranijo naravno območje predvidene gradnje.

 

 

Načrt prometne ureditve in komunalnih naprav mora biti sestavina lokacijskega načrta.

 

 

6.3.2.5 Usmeritve za varovanje okolja

 

 

Varstvo zraka

 

 

- Skladno z veljavnimi predpisi se sanira oziroma prepreči prekomerno onesnaženje zraka. V času gradnje objektov in naprav je treba upoštevati predpise, ki urejejo emisijske norme za naprave, ki se uporabljajo med gradnjo.

 

 

Varstvo voda in tal

 

 

- S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode.

 

 

- Predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev erozijskega delovanja meteorne vode na območju predvidenih posegov.

 

 

- Objekti na morski obali in v morju morajo biti zavarovani tako, da bodo prenesli najneugodnejše vplive z morske strani.

 

 

- Proučiti je potrebno vpliv priključitve nove meteorne kanalizacije na obstoječo ter pri tem upoštevati vpliv visokih vodostajev morja.

 

 

- Objekti v zaledju – pod nivojem morske gladine - morajo biti ustrezno varovani pred visokim vodostajem morja in vdorom površinskih meteornih vod.

 

 

- Izlivni deli meteorne kanalizacije v morje morajo biti ustrezno zavarovani pred vnosom morskih sedimentov.

 

 

- Na obravnavanem območju mora biti urejen ločen kanalizacijski sistem in meteorni odvodni sistem.

 

 

- Razbremenjevanje fekalne kanalizacije v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno.

 

 

- Iz meteornega odvodnega sistema se v morje in podtalje spušča le voda, ki po kvaliteti ustreza veljavnim predpisom. Na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo kvalitete.

 

 

- Meteorne vode s površin mirujočega prometa je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob, isto velja za pokrite parkirne površine.

 

 

- Registrirati je potrebno morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. Z načrtovanimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike teh izvirov in vodnjakov.

 

 

- V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi  ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče.

 

 

- Pri načrtovanju objektov in ureditve se upoštevajo veljavna zakonska določila v zvezi z dovoljenimi in nedovoljenimi posegi na vodnem in priobalnem zemljišču ter dostopom in prehodom po obali in priobalnem pasu.

 

 

- Izkopi, potrebni za garažno hišo, se deponirajo pri gradnji pomolov v skladu s pridobljenimi strokovnimi podlagami ter drugimi smernicami in določili.

 

 

Varstvo pred hrupom

 

 

- Ravni hrupa ne smejo presegati s predpisi določenih dovoljenih vrednosti.

 

 

- Pri projektiranju in gradnji objektov se upoštevajo določila o dovoljenih ravneh hrupa za okolje, v katerem se nahajajo.

 

 

- Pred hrupom je treba zaščititi območja, ki so že izpostavljena prekomerni obremenitvi s hrupom.

 

 

Ohranjanje narave

 

 

- Ekološko najpomembnejše območje je morsko obrežje in morje. Pri načrtovanju posegov se upoštevajo usmeritve iz strokovnega gradiva Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt PIRANSKA VRATA (ZRSVN OE Piran, avgust 2003). V času izdelave lokacijskega načrta se upoštevajo tudi druge podrobnejše usmeritve pristojnih služb za varstvo narave.

 

 

Kulturna dediščina

 

 

- V ureditvenem območju se nahajajo kulturni spomeniki :

 

 

2.2.5. Piran – Fornače, arheološki spomenik

 

 

2.8.2. Piran, mestno jedro z neposredno okolico (EŠD 513) ROI.

 

 

Režim varovanje kulturne dediščine (umetnostno-arhitekturna dediščina) se upošteva pri  objektih:

 

 

- Dantejeva ulica (prej JLA) št. 3,9,11,15 in 17

 

 

- Fornače št. 1,3,5,9,11 in 27 (prej JLA št. 35,37,39,41,43 in 59).

 

 

Pri vseh posegih v objekte kulturne dediščine in v njihova vplivna območja se upoštevajo smernice in določila pristojnih služb za varstvo kulturne dediščine.

 

 

6.3.2.6 Zaporednost izvajanja

 

 

Investicije se bodo izvajale postopoma, skladno z investicijskimi programi investitorjev. V lokacijskem načrtu se določijo prostorske celote, ki se morajo izvesti kot zaključena faza.

 

 

6.3.2.7 Prostorski akti

 

 

Območje se ureja na podlagi občinskega lokacijskega načrta.

 

 

6.3.3 PROGRAMSKA ZASNOVA PORTOROŠKA RIVIERA

 

 

6.3.3.1 Lega območja

 

 

Ureditveno območje leži na južnem delu obalnega  pasu piranskega polotoka, ki se razteza od Hotelov Bernardin v Portorožu do Marine v Luciji, z nizom že zgrajene turistične infrastrukture in hotelskih kapacitet. Na severu je omejeno s terasami Šentjanskega hriba in cestnega prehoda na Valeti.

 

 

6.3.3.2 Zasnova organizacije dejavnosti in namenska raba

 

 

Območje urejanja obsega naslednja ožja območja urejanja oziroma prostorske celote:

 

 

- Park cvetja

 

 

- Hoteli Morje

 

 

- Hotel Palace

 

 

- Center Portoroža. 

 

 

- Cilji ureditve

 

 

Za celotno območje Portoroške riviere se pripravi enoten urbanistični koncept, ki bo podlaga za usklajeno fazno urejanje. Cilj ureditve je celovita rešitev programa in organizacije dejavnosti z urbanistično-arhitektonskim in krajinsko-oblikovalskim konceptom ter določitev prometne, komunalne in energetske infrastrukture.

 

 

Program

 

 

Za celotno območje se upošteva celovita zasnova z enotnimi urejevalskimi in oblikovalskimi potezami:

 

 

- poglobitev ceste Obala in prilagoditev prometne ureditve v vplivnem območju,

 

 

- ureditev promenade in kolesarske steze (kot sestavina komunikacije vzdolž celotne obale),

 

 

- ureditev obale od skladišča soli do potoka Fazan: delna razširitev obalne črte s širitvijo v morje, ureditev plaže, kopališča in spremljajočih programov.

 

 

Programi po posameznih območjih urejanja so:

 

 

1. Območje Park Cvetja:

 

 

- spremeni se namenska raba dela območja (pribl. 4,5 ha) iz parkovnih površin v površine za turizem, stanovanja, oskrbne in storitvene dejavnosti z naslednjimi programom:

 

 

- osrednji del območja sedanje vrtnarije med predvideno hotelsko gradnjo in obstoječo dostopno cesto k upravnemu objektu se nameni za individualno stanovanjsko gradnjo,

 

 

- vrtni hotel s parkirno hišo in parkovne površine se uredi v južnem delu ob cesti.

 

 

2. Območje Hoteli Morje:

 

 

- vsebinsko se zaokroži turistična ponudba,

 

 

3. Območje Hoteli Palace:

 

 

- celovita prenova starega hotela Palace s povečanjem zmogljivosti z dozidavo starega hotela in  povezava s termami,

 

 

- cesta za objektom starega hotela se uredi kot ulica s trgovinami in drugimi turistično- servisnimi dejavnostmi,

 

 

- cesta proti cerkvi se razširi ter uredi nova parkirišča

 

 

4. Območje Center Portoroža:

 

 

- oblikuje se nov oskrbno-storitveni center z (vkopano) garažno hišo,

 

 

- območje Avditorija se funkcionalno dopolni,

 

 

- na podlagi podrobne analize obstoječe stavbne strukture se določi objekte, ki se rušijo, objekte, ki se ohranijo in obnovijo, ter nadomestna gradnja,

 

 

- dopolnilna stanovanjska gradnja je možna na pobočju severovzhodno od kompleksa Avditorija (terasaste hiše) .

 

 

Namenska raba

 

 

Načrtovane ureditve so (razen širitve v morje) na območju obstoječih stavbnih zemljišč in so namenjene pretežno turistični dejavnosti, oskrbni dejavnosti, športu in rekreaciji; manjša stanovanjska območja so predvsem na obrobju.

 

 

6.3.3.3 Usmeritve za arhitekturno in krajinsko oblikovanje

 

 

Dovoljeni so naslednji posegi:

 

 

- rušenje dotrajanih obstoječih objektov ali dotrajanih delov objektov in naprav,

 

 

- gradnja novih objektov (nadomestni, dopolnilni), rekonstrukcija in adaptacija obstoječih objektov in naprav (dozidave in nadzidave),

 

 

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih in napravah (kanalizacija, elektro energetsko omrežje, vodovodno, telefonsko, plinsko toplovodno omrežje ), regulacija površinske vode,

 

 

- gradnja,  rekonstrukcija in vzdrževalna dela cestnega omrežja, parkirišč ter pešpoti in kolesarske steze,

 

 

- ureditev in vzdrževalna dela zelenih površin (zelenice, parkovne površine, drevoredi gozdne površine),

 

 

- ureditev obale: kopališča, plaže, športna infrastruktura, novi pomoli.

 

 

6.3.3.4 Usmeritve za ureditev prometne in komunalne infrastrukture

 

 

Ureditveno območje ima zgrajeno cestno in komunalno infrastrukturo, ki pa se zaradi načrtovanih sprememb (poglobitev ceste Obala oz. sedanje štiripasovnice) delno rekonstruira. Vse objekte je treba priključiti na javni vodovod, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje, upošteva se ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov.

 

 

Parkirne površine so v največji možni meri vkopane in v večnivojskih objektih, tako da omogočajo parkiranje vseh vozil objektov, katerim so namenjene, glede na namembnost in dejavnost, ki se v njih izvaja ter da v največji možni meri ohranijo naravno območje predvidene gradnje.

 

 

Načrt prometne ureditve in komunalnih naprav mora biti sestavina lokacijskega načrta.

 

 

6.3.3.5 Usmeritve za varovanje okolja

 

 

Za varstvo pred hrupom, varstvo kakovosti zraka, varstvo voda in tal veljajo ista določila, kot so navedena v poglavju 6.3.2.5 tega odloka (Programska zasnova Piranska vrata).

 

 

Ohranjanje narave

 

 

- Ekološko najpomembnejše je območje morsko obrežje in morje. Pri načrtovanju posegov se upoštevajo Naravovarstvene smernice za lokacijske načrte: Park cvetje, hoteli Morje, hotel Palace, center Portoroža (ZRSVN OE Piran, avgust 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Piran.

 

 

- V času izdelave lokacijskega načrta se upoštevajo tudi druge podrobnejše usmeritve pristojnih služb za varstvo narave.

 

 

Kulturna dediščina

 

 

- V ureditvenem območju se nahajajo naslednji kulturni spomeniki, kulturna dediščina in objekti oblikovane narave:

 

 

2.4.2. Portorož – spomenik partizanom pomorščakom 1941-1945 ( EŠD 7261) ROI,

 

 

2.6.25. poslovna stavba Droga Portorož, Obala 27 ( EŠD 7208) ROI,

 

 

2.6.26. Hotel Palace, Obala 45 ( EŠD 562) ROI,

 

 

2.6.27. Sanatorij dr. Pupini, Stara cesta,

 

 

2.7.3 Portorož – naselbinska dediščina,

 

 

1.6.2 park pred hotelom Palace v Portorožu ( EŠD 7886 ) ROI,

 

 

1.7.5. Portorož – kompleks vrtov in parkov – ob poslovni stavbi Droge,

 

 

1.7.6 in 1.7.8 Portorož – drevored ob Koprski cesti.

 

 

Pri vseh posegih v objekte kulturne dediščine in v njihova vplivna območja se upoštevajo smernice in določila pristojnih služb za varstvo kulturne dediščine.

 

 

6.3.3.6 Zaporednost izvajanja

 

 

Investicije se bodo izvajale postopoma, skladno z investicijskimi programi investitorjev. V lokacijskem načrtu se določijo prostorske celote, ki se morajo izvesti kot zaključena faza.

 

 

6.3.3.7 Prostorski akti

 

 

Območje se ureja na podlagi občinskega lokacijskega načrta.

 

 

6.3.4 PROGRAMSKA ZASNOVA MARINA PORTOROŽ

 

 

6.3.4.1 Lega območja

 

 

Ureditveno območje se nahaja v južnem delu naselja Lucija, med vznožjem  polotoka Seča in štiripasovno cesto Portorož – Lucija, na zahodu pa meji na morsko obalo in po plaži do razmejitve s Hotelom Metropol.

 

 

6.3.4.2 Zasnova organizacije dejavnosti in namenska raba

 

 

Cilji ureditve

 

 

- Z dograditvijo pomorskega dela marine in gradnjo novih hotelov se skladno s strategijo turističnega razvoja povečajo turistične zmogljivosti in infrastruktura.

 

 

Program

 

 

- Na nepozidanem zemljišču ob vhodu v Marino se zgradijo turistične kapacitete, zabaviščne površine, športnorekreacijske površine z ohranjanjem zelenih površin v sozvočju s preostalim delom Lucije.

 

 

- Pred Marino se zgradi nov valobran, za katerim se uredi priveze za velike barke, in na severnem delu ob kanalu Fazan so komunalni privezi.

 

 

- Obstoječi otok se nameni ponudbi klubskega značaja (restavracija, bazeni, plaža).

 

 

- Območje avtokampa in bližnje okolice je namenjeno turisičnim dejavnostim.

 

 

- Severno od kanala Fazan se na trikotni zelenici ob lesenem mostu zgradi športni paviljon.

 

 

- Bivša Taverna se preuredi v sodoben Hotel Taverna.

 

 

- Nasutje plaže v Portorožu se zaključi ob izlivu kanala Fazan v morje.

 

 

Namenska raba

 

 

- Območje je namenjeno izključno turizmu v kombinaciji s centralnimi in storitvenimi dejavnostni in rekreacijo.

 

 

6.3.4.3 Usmeritve za arhitekturno in krajinsko oblikovanje

 

 

Pri umestitvi objektov in gabaritih objektov se posebna pozornost posveti odnosu do krajinskega zaledja polotoka Seča (kulturna krajina, območje Forma viva).

 

 

Sestavni del lokacijskega načrta mora biti načrt krajinske ureditve za celotno območje, upoštevaje tudi navezave na širše zelene sisteme.

 

 

6.3.4.4 Usmeritve za ureditev prometne in komunalne infrastrukture

 

 

Ureditveno območje ima zgrajeno cestno in komunalno infrastrukturo, ki se ob načrtovanih spremembah le dograjuje in dopolnjuje.

 

 

Vse objekte je treba priključiti na javni vodovod, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje, območje se oskrbuje s plinom, upošteva se ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov.

 

 

Parkirne površine so v največji možni meri vkopane in v večnivojskih objektih, tako da omogočajo parkiranje vseh vozil objektov, katerim so namenjene, glede na namembnost in dejavnost, ki se v njih izvaja, ter da v največji možni meri ohranijo naravno območje predvidene gradnje.

 

 

Načrt prometne ureditve in komunalnih naprav mora biti sestavina lokacijskega načrta.

 

 

6.3.4.5 Usmeritve za varovanje okolja

 

 

Za varstvo pred hrupom, varstvo kakovosti zraka, varstvo voda in tal veljajo ista določila, kot so navedena v poglavju 6.3.2.5 tega odloka (Programska zasnova Piranska vrata).

 

 

Ohranjanje narave

 

 

- Pri načrtovanju posegov se upoštevajo usmeritve Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt Marina Portorož (ZRSVN OE Piran, avgust 2003) in v času izdelave lokacijskega načrta pridobljene podrobnejša določila pristojnih služb za varstvo narave.

 

 

Kulturna dediščina

 

 

- Načrtovane ureditve apartmajskih objektov in hotela so na obrobju polotoka Seča, ki je opredeljen kot kulturna krajina, v zaledju pa je vplivno območje kulturnega spomenika Forma viva.

 

 

- Pri oblikovanju objektov na obrobju polotoka se upoštevajo smernice in določila pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

 

 

6.3.4.6 Zaporednost izvajanja

 

 

Investicije se bodo izvajale postopoma, skladno z investicijskimi programi investitorjev. V lokacijskem načrtu se določijo prostorske celote, ki se morajo izvesti kot zaključena faza.

 

 

6.3.4.7 Prostorski akti

 

 

Območje se ureja na podlagi občinskega lokacijskega načrta.

 

 

6.3.5 PROGRAMSKA ZASNOVA  SEČA – POLOTOK

 

 

6.3.5.1 Lega območja

 

 

Ureditveno območje leži na južnem in zahodnem delu polotoka Seča na robu Sečoveljskih solin. Obravnavano območje obsega nasutje pod rtom, avtohtono zelenje klifa z delom severnega pobočja polotoka in Formo vivo. Ob obali se razteza od izliva Kanala sv. Jerneja v morje (območje gostišča Ribič, arboretum Grašič ter območje popravljalnice čolnov in školjkarske baze), površine vzdolž Kanala sv. Jerneja s cesto in obcestnim prostorom, vključno s tovarniškim kompleksom opuščene tovarne Droga – Začimba in načrtovanim parkiriščem vzhodno od mostu čez kanal.

 

 

6.3.5.2 Zasnova organizacije dejavnosti in namenska raba

 

 

Območje je namenjeno športnim in rekreacijskim dejavnostim (kopanje, vodni športi, rekreacijske in kolesarske poti). Na severnem pobočju zaseda večje površine Forma viva (razstava skulptur v naravi z novim deloviščem za umetnike), sicer pa je pretežni del polotoka namenjen manj intenzivnemu kmetijstvu. Območje opuščene tovarne Droga – Začimba prevzame turistični program.

 

 

Cilji ureditve

 

 

- S predlagano ureditvijo se sanira neurejeno nasutje na rtu polotoka in Kanal sv. Jeneja, novo vsebino dobi območje opuščene tovarne Droga – Začimba. S sanacijo stanja se pridobijo kakovostna območja za turizem, šport in rekreacijo ter komunalni privezi.

 

 

Program

 

 

- ureditev plaže in rekreacijskih površin na nasutju pod klifom,

 

 

- peš in kolesarske poti vzdolž Kanala sv. Jerneja in obale,

 

 

- razširitev območja Forma viva z deloviščem za kiparje,

 

 

- ureditev komunalnih privezov vzdolž Kanala sv. Jernej z rekonstrukcijo ceste ob severnem robu kanala,

 

 

- ureditev novega turističnega središča (oskrbnoturistične dejavnosti in rekreacija)

 

 

- na lokaciji opuščene tovarne Droga – Začimba,

 

 

- obnova in rekonstrukcija obstoječih objektov.

 

 

Namenska raba

 

 

- Območje bo tudi v bodoče namenjeno dejavnostim, ki so skoraj v celoti že prisotne: razložena poselitev in kmetijske površine, dopolnilni programi so športno-rekreacijska in kulturna dejavnost ter turizem. Nova namenska raba je turizem na območju opuščene tovarne Droga – Začimba.

 

 

6.3.5.3 Usmeritve za arhitekturno in krajinsko oblikovanje

 

 

Arhitekturno oblikovanje objektov na plaži in prenavljanje obstoječih objektov naj upošteva mediteranske značilnosti avtohtone arhitekture z uporabo naravnih materialov.

 

 

Preureditev tovarniškega objekta Droga – Začimba v turistične namene se oblikuje kot celota z osnovnimi potezami mediteranskega prostora in v sozvočju s krajinskim parkom Sečoveljske soline. Upošteva se spomeniška pričevalnosti območja tudi z delno ohranitvijo  najstarejših objektov (lupina z novo namembnostjo).

 

 

Posebno pozorno se uredi poseg v brežino Kanala sv. Jerneja (privezi, pločnik).

 

 

6.3.5.4 Usmeritve za ureditev prometne in komunalne infrastrukture

 

 

Ureditveno območje ima zgrajeno cestno in komunalno infrastrukturo, ki se ob načrtovanih spremembah le dograjuje in dopolnjuje.

 

 

Vse objekte je treba priključiti na javni vodovod, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje, upošteva se ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov.

 

 

Parkirne površine so v največji možni meri vkopane in v večnivojskih objektih, tako da omogočajo parkiranje vseh vozil objektov, katerim so namenjene, glede na namembnost in dejavnost, ki se v njih izvaja, ter da v največji možni meri ohranijo naravno območje predvidene gradnje.

 

 

Načrt prometne ureditve in komunalnih naprav mora biti sestavina lokacijskega načrta.

 

 

6.3.5.5 Usmeritve za varovanje okolja

 

 

Za varstvo pred hrupom, varstvo kakovosti zraka, varstvo voda in tal veljajo ista določila, kot so navedena v poglavju 6.3.2.5 tega odloka (Programska zasnova Piranska vrata).

 

 

Varstvo narave

 

 

- Območje Kanala sv. Jerneja je v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000, Ur. list RS, št. 41/04 (22. 04. 2004) opredeljeno kot »potencialno posebno ohranitveno obmoeje« s ciljem ohranjanja habitatnih tipov in habitatov ogroženih živalskih vrst. Posegi na obrobju kanala in vzdrževanje kanala se izvajajo skladno z doloeili Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 41/04).

 

 

- Upoštevajo se Naravovarstvene smernice za lokacijski načrt Seča – polotok (ZRSVN, OE Piran, avgust 2003) in v času izdelave lokacijskega načrta pridobljene podrobnejša določila pristojnih služb za varstvo narave.

 

 

- Vsi posegi na območju Kanala sv. Jerneja se izvajajo na način, ki ne ogroža sestojev metličja na desnem bregu kanala, še posebno v razširitvi na ustju kanala.

 

 

- V Kanalu sv. Jerneja se privezi in rekonstrukcija ceste ter pot načrtujejo tako, da se bistveno ne spreminja obstoječa obrežna črta in da se ne uničijo habitati v območju plimovanja.

 

 

Kulturna dediščina

 

 

- Pri načrtovanju se upoštevajo naslednji kulturni spomeniki in dediščina:

 

 

2.1.4 Rt Seča – arheološka dediščina,

 

 

2.6.29 Forma viva – umetnostno arhitekturni spomenik,

 

 

2.7.8 Seča – naselbinska dediščina (razloženo naselje),

 

 

1.7.13 Seča-polotok – kulturna krajina.

 

 

Upoštevajo se smernice in določila pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

 

 

6.3.5.6 Zaporednost izvajanja

 

 

Investicije se bodo izvajale postopoma, skladno z investicijskimi programi investitorjev. V lokacijskem načrtu se določijo prostorske celote, ki se morajo izvesti kot zaključena faza.

 

 

6.3.5.7 Prostorski akti

 

 

Območje se ureja na podlagi občinskega lokacijskega načrta.

 

 

6.3.6 PROGRAMSKA ZASNOVA LETALIŠČE PORTOROŽ

 

 

6.3.6.1 Lega območja

 

 

Območje letališča leži na vzhodnem robu Sečoveljskih solin med kanalom Drnice in mejno reko Dragonjo, na zahodu pa meji na državno cesto

 

 

6.3.6.2 Zasnova organizacije dejavnosti in namenska raba

 

 

Cilji ureditve

 

 

- Obalna regija razvija kot turistična destinacija zanimiva za letalske potnike – turiste ter istočasno tudi sicer gospodarsko razvita regija, ki mora nuditi poslovnim potnikom hiter dostop. Zato je nujno, da letališče Portorož izboljša svojo infrastrukturo.

 

 

Program

 

 

- podaljšanje letališke steze za 200 m do skupne dolžine 1400 m znotraj sedanjega območja letališča (do kanala Drnica),

 

 

- sanacija oziroma obnova letališke stavbne infrastrukture,

 

 

- dograditev dodatnih objektov za letališče,

 

 

- izgradnja bencinskega servisa,

 

 

- odstranitev stanovanjskih objektov ob letališki stezi (parc. št. 5537/1, 5537/2, 5540/1, 5540/2, vse k.o. Sečovlje).

 

 

Namenska raba

 

 

- Območje je namenjeno izključno letališču in pripadajoči infrastrukturi.

 

 

6.3.6.3 Usmeritve za arhitekturno in krajinsko oblikovanje

 

 

Vse ureditve se izvedejo z upoštevanjem tehničnih in varnostnih predpisov in istočasno s čim manjšim vplivom na območje krajinskega parka Sečoveljske soline.

 

 

6.3.6.4 Usmeritve za ureditev prometne in komunalne infrastrukture

 

 

Priključek območja letališča na državno cesto se ne spreminja.

 

 

Ureditveno območje ima zgrajeno komunalno infrastrukturo, ki se ob načrtovanih spremembah le dograjuje in dopolnjuje.

 

 

Vse objekte je treba priključiti na javni vodovod, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje, upošteva se ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov.

 

 

Širitev parkirnih površin se zagotovi v največji možni meri z vkopavanjem in v večnivojskih objektih, tako da omogočajo parkiranje vseh vozil objektov, katerim so namenjene, glede na namembnost in dejavnost, ki se v njih izvaja, ter da v največji možni meri ohranijo naravno območje predvidene gradnje.

 

 

Načrt prometne ureditve in komunalnih naprav mora biti sestavina lokacijskega načrta.

 

 

6.3.6.5 Usmeritve za varovanje okolja

 

 

Kot sestavina strokovnih podlag za lokacijski načrt se izdela poročilo o vplivih na okolje (PVO), ki bo podlaga za določitev zaščitnih ukrepov.

 

 

V sklopu PVO se uskladi tudi vprašanje omilitve vpliva na krajinski park Sečoveljske soline.

 

 

6.3.6.6 Zaporednost izvajanja

 

 

Investicije se bodo izvajale postopoma, skladno z investicijskimi programi investitorjev. V lokacijskem načrtu se določijo prostorske celote, ki se morajo izvesti kot zaključena faza.

 

 

6.3.6.7 Prostorski akti

 

 

Območje se ureja na podlagi občinskega lokacijskega načrta, ki se izdela po predhodni uskladitvi na ravni pristojnih ministrstev R Slovenije.

 

 

3. člen

 

 

 

 

 

Dopolni se kartografski del plana

 

 

I. Tematske karte TN 1: 25000

 

 

1. Karta 2: Zasnova poselitve in organizacija dejavnosti v prostoru

 

 

Upoštevajo se spremembe organizacije dejavnosti, določene s tem odlokom.

 

 

2. Karta 3: Zasnova rabe prostora

 

 

Upoštevajo se spremembe rabe prostora, določene s tem odlokom.

 

 

Urbanistične in krajinske zasnove TTN 1:5.000

 

 

Spremenijo se prikazi na karti I. Zasnova rabe prostora in organizacija dejavnosti na naslednjih listih

 

 

1. List 1 (Koper 31/41)

 

 

1.1 Območje Fiesa – Pacug

 

 

Spremeni se meja ureditvenega območja naselja na območju Arze (stanovanja, turizem, prometne ureditve), znotraj ureditvenega območja naselja se spremeni kmetijsko zemljišče (1. območje) v stavbno zemljišče;

 

 

1.2 Območje Pokopališče Piran

 

 

Spremeni se namembnost obstoječega stanovanjskega območja v območje pokopališča.

 

 

1.3 Območje Piranska vrata

 

 

Spremeni se organizacija dejavnosti in členitev namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč:

 

 

- del mestnih zelenih površin na območju klifa (Mogoron) se spremeni v površine za centralne dejavnosti in parkirišča (garažna hiša z oskrbnimi dejavnostmi);

 

 

- na območju Fornače se za potrebe izgradnje centralne čistilne naprave in objektov JP Okolje Piran v območje stavbnih zemljišč vključi del varovalnega gozda med kompleksom Hotelov Bernardin in tovarno Salveti, preostali del gozda in zelenih površin se ohrani;

 

 

- spremeni se členitev sedanjih stavbnih zemljišč na območju Fornače (parkirišče, stanovanjsko območje) v površine za centralne dejavnosti in rekreacijo (mestno kopališče) in komunikacije;

 

 

- označi se območje, v katerem se predvideva izvedba natečaja za spremembo obalne črte s posegi v morje za ureditev marine in pristanišča. Označeno območje ne pomeni končne oblike in meje marine. Njena velikost in oblika se določita z natečajem v sodelovanju  Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

 

-  delno povečanje kopališč z nasipavanjem pri Hotelih Bernardin.

 

 

1.4 Območje Skladišča soli Portorož 

 

 

Poveča se obseg stavbnih zemljišč (centralne dejavnosti, šport in rekreacija) z nasipavanjem morja s pogojem, da se ne posega v arheološko območje Piran - Fizine.

 

 

List 2 (Koper 32)

 

 

2.1 Območje Fiesa – Pacug

 

 

Spremeni se meja ureditvenega območja naselja Pacug (pretežno stanovanjska gradnja), znotraj ureditvenega območja naselja se spremeni 2. območje kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča; v ureditveno območje naselja se vključi del gozda z dvojno rabo, delni poseg v gozd z objekti, prometnimi in komunalnimi ureditvami, ohranitev in vzdrževanje preostalega dela gozda;

 

 

- na območju razložene poselitve se spremeni namenska raba 2. območja kmetijskih zemljišč v stavbišča za dva stanovanjska objekta in prometne ureditve.

 

 

2.2 Območje Salinera

 

 

Spremeni se meja ureditvenega območja turističnega kompleksa z vključitvijo gozdnega pasu med do ceste Strunjan – Beli Križ. V območje stavbnih zemljišč se vključi gozd z dvojno rabo: delni poseg v gozd z ureditvijo turistične infrastrukture, ohranitev in vzdrževanje preostalega dela gozda.

 

 

List 4 (Koper 42)

 

 

4.1 Območje Hoteli Park cvetja

 

 

Spremeni se organizacija dejavnosti in členitev namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč: - južni del območja se vključi v hotelski kompleks (centralne dejavnosti), osrednji del med hotelskim kompleksom in sedanjo dostopno cesto k upravnemu objektu se vključi v stanovanjsko območje;

 

 

-  spremeni se obalna črta s posegi v morje z nasutjem za plažo.

 

 

4.2 Območje Hoteli Morje

 

 

Spremeni se členitev namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč, tako da se v hotelski kompleks vključijo posamezna stavbišča stanovanjskih objektov, spremeni se prometna ureditev;

 

 

-  spremeni se obalna črta s posegi v morje z nasutjem za plažo.

 

 

4.3 Območje hoteli Palace

 

 

Spremeni se organizacija dejavnosti in členitev namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč: - v hotelski kompleks se vključijo posamezna stavbišča obstoječih stanovanjskih objektov, - - stavbišča plažnih objektov se spremenijo v parkovne površine,

 

 

- spremeni se prometna ureditev.

 

 

4.4 Območje Center Portoroža

 

 

Spremeni se členitev namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč, tako da se prilagodi novi prometni ureditvi;

 

 

- spremeni se obalna črta s posegi v morje z nasutjem za plažo (do podaljšanega kanala Fazan).

 

 

4.5 Območje Marina Portorož

 

 

Spremeni se organizacija dejavnosti in členitev namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč južno od kanala Fazan (šport, rekreacija, centralne dejavnosti);

 

 

- spremeni se obalna črta: ureditev komunalnih privezov v (podaljšanem) kanalu Fazan;

 

 

- širitev marine,

 

 

- povečanje območja stavbnih zemljišč z nasipavanjem za povečanje plaže ob polotoku Seča.

 

 

4.6 Območje Seča – polotok

 

 

Spremeni se namembnost kmetijskega zemljišča (1. območje) na zahodni strani obstoječe ceste v stavbišče za utilitarni del območja Forma viva«(območje centralnih dejavnosti);

 

 

- rekonstruira se obstoječa lokalna cesta ob Kanalu sv. Jerneja (velikost posega na zemljišča na severnem obrobju se določi z lokacijskim načrtom).

 

 

List 6 (Buje 02)

 

 

6.1 Območje Seča – Droga

 

 

Spremeni se organizacija dejavnosti in namenska raba obstoječih stavbnih zemljišč območja Droga – Začimbe (območje za proizvodne dejavnosti) v hotelski kompleks (območje za turizem):

 

 

- za ureditev arboretuma se spremeni 1. območje kmetijskih zemljišč v 2. območje kmetijskih zemljišč,

 

 

- med glavno cesto in kanalom se razširi meja ureditvenega območja naselja, znotraj nje se spremeni členitev namenske rabe obstoječih stavbnih zemljišč (funkcionalno zelenje) v območje za promet (parkirišče).

 

 

List 7 (Buje 03)

 

 

7.1 Območje Letališče Portorož:

 

 

Sprememba členitve rabe obstoječih stavbnih zemljišč:

 

 

- v funkcionalne površine letališča (prometno območje) se vključi stavbišče obstoječih objektov (stanovanjsko območje).

 

 

List 13 (Buje 14)

 

 

13.1 Območje Sanitarna deponija

 

 

Za širitev sanitarne deponije v dolini Dragonje se spremeni namenska raba kmetijskega zemljišča (1. območje) v stavbno zemljišče (območje komunalnih dejavnosti).

 

 

4. člen

 

 

Dopolni se kartografska dokumentacija plana.

 

 

Spremenijo se prikazi na kartah PKN v merilu 1:5.000 na naslednjih listih:

 

 

List 1 (Koper 31/41)

 

 

1.1 Območje Fiesa – Pacug« spremeni se namenska raba kmetijskih (1. in 2. območje) in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča.

 

 

1.2 Območje Piranska vrata: v območje stavbnih zemljišč se vključi del gozdnih površin pri tovarni Salveti (dograditev centralne čistilne naprave in objektov JP Okolje Piran); spremeni se obalna črta na območju med Piranom in Hoteli Bernardin s posegi v morje (širitev območja stavbnih zemljišč), označi se območje, v katerem se predvideva izvedba natečaja za spremembo obalne črte s posegi v morje za ureditev marine in pristanišča. Označeno območje ne pomeni končne oblike in meje marine. Njena velikost in oblika se določita z natečajem v sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

 

1.3 Območje Skladišča soli Portorož: spremeni se obalna črta s posegom v morje (širitev območja stavbnih zemljišč) s pogojem,da se ne posega v arheološko območje Piran-Fizine.

 

 

List 2 (Koper 32)

 

 

2.1 Območje Fiesa – Pacug: spremeni se namenska raba kmetijskih zemljišč (2. območje) v stavbna zemljišča. V območje stavbnih zemljišč se vključi gozd (prekrivanje rabe: urbane ureditve v območju gozda).

 

 

2.2 Območje Salinera: V območje stavbnih zemljišč se vključijo gozdne površine med območjem Salinera in cesto Strunjan – Beli Križ (prekrivanje rabe: urbane ureditve v območju gozda).

 

 

List 4 (Koper 42)

 

 

4.1 Območje hotelov Park cvetja, Morje, Palace

 

 

Spremeni se obalna črta s posegi v morje: povečanje plaž od hotelov Park cvetja« do kanala Fazan, ureditev komunalnih privezov v (podaljšanem) kanalu Fazan.

 

 

4.2 Območje Marina Portorož: širitev marine, povečanje območja stavbnih zemljišč na obrobju polotoka Seča in povečanje plaže ob polotoku Seča (vse območje stavbnih zemljišč).

 

 

4.3 Območje »Seča – polotok«: spremeni se namembnost kmetijskega zemljišča (1. območje) v stavbišče (Forma viva).

 

 

List 6 (Buje 02)

 

 

6.1 Območje Seča – Droga: spremeni se 1. območje kmetijskega zemljišča v 2. območje kmetijskih zemljišč (arboretum).

 

 

6.2 Rekonstruira se obstoječa lokalna cesta ob Kanalu sv. Jerneja (velikost posega na zemljišča na severnem obrobju se določi z lokacijskim načrtom).

 

 

List 13 (Buje 14)

 

 

13.1 Območje Sanitarna deponija: spremeni se 1. območje kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče.

 

 

Spisek parcel, ki se jim spremeni namembnost, je v prilogi tega odloka.

 

 

III. Programske zasnove

 

 

1. Dodajo se nove karte programske zasnove Piranska vrata

 

 

- list 1: situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja lokacijskega načrta, DKN 1:2.000,

 

 

- list 2: namenska raba, organizacija dejavnosti v prostoru in prostorske ureditve, GN 1:2.000

 

 

Dodajo se nove karte programske zasnove Portoroška riviera

 

 

- list 1: situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja lokacijskega načrta, DKN 1:1.000,

 

 

- list 2: namenska raba, organizacija dejavnosti v prostoru in prostorske ureditve, GN 1:1.000.

 

 

3. Dodajo se nove karte programske zasnove Marina Portorož«

 

 

- list 1: situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja lokacijskega načrta, DKN 1:1.000,

 

 

- list 2: namenska raba, organizacija dejavnosti v prostoru in prostorske ureditve, GN 1:1.000.

 

 

4. Dodajo se nove karte programske zasnove Seča – polotok

 

 

- list 1: situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja lokacijskega načrta, DKN 1:2.000,

 

 

- list 2: namenska raba, organizacija dejavnosti v prostoru in prostorske ureditve, GN 1:2.000.

 

 

5. Dodajo se nove karte programske zasnove Letališče Portorož

 

 

list 1: situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo območja lokacijskega načrta, DKN 1:2.000,

 

 

list 2: namenska raba, organizacija dejavnosti v prostoru in prostorske ureditve, GN 1:2.000

 

 

5.člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Primorskih novic Koper in začne veljati osmi dan po objavi.

 

 

Številka: 35005-2/2003-2004

 

 

Županja Občine Piran

 

 

Vojka Štular, prof.

 

 

Piran,19.07.2004

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor