Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) in 7. člena odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) je Občinski svet občine Križevci na 10. redni seji dne 24. 11. 1999 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999
 
 
1. člen
 
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999 (Uradni list RS, št. 69/99) tako, da se glasi:
 
 
 
--------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                               266.632.292
II.  Skupaj odhodki                               261.636.038
III. Proračunski presežek (I-II)                  4.996.254
--------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
VIII.Zadolževanje proračuna
IX.  Odplačilo dolga                                 5.600.000
X.   Neto zadolževanje (VIII-IX)              –5.600.000
XI.  Povečanje (zmanjšanje)
     sred. na rač. (III-X)                           –603.746*
--------------------------------------------------------------
 
 
 
* Znesek 603.746 SIT je enak prenesenim sredstvom iz ŽR preteklega leta
 
2. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 403-02-2/99
Križevci, dne 24. novembra 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor