Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 19. člena in skladno z 8. in 16. členom statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95) ter določbami poglavja IV zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 26. 10. 1995 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določijo območja Krajevnih skupnosti v Občini Črnomelj, naloge teh skupnosti, pristojnosti svetov in njih število članov, postopek za izvedbo volitev ter način financiranja.

 

 

2. člen

 

 

Občina Črnomelj ima naslednje krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS), ki obsegajo naselja:

 

 

    1. KS Črnomelj: mesto Črnomelj in naselja Dolenja vas, Kočevje, Svibnik, Vojna vas, Vranoviči, Zastava – del

 

 

    2. KS Adlešiči: Adlešiči, Bedenj, Dolenjci, Dragoši, Fučkovci, Gorenjci, Jankoviči, Mala Sela, Marindol, Miliči, Paunoviči, Pobrežje, Pribinci, Purga, Velika Sela, Vrhovci, Žuniči

 

 

    3. KS Butoraj: Butoraj, Velika Lahinja, Zorenci

 

 

    4. KS Dobliče–Kanižarica: Bistrica, Blatnik pri Črnomlju, Dobliče, Doblička gora, Grič pri Dobličih, Jelševnik, Jerneja vas, Kanižarica, Miklarji

 

 

    5. KS Dragatuš: Belčji vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri Dragatušu, Dragatuš, Dragovanja vas, Dolenji Suhor, Gornji Suhor, Golek, Knežina, Kvasica, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek, Tanča gora, Veliki Nerajec, Zapudje

 

 

    6. KS Griblje: Cerkvišče, Griblje

 

 

    7. KS Petrova vas: Gornja Paka, Lokve, Mihelja vas, Petrova vas, Rožanec, Ručetna vas

 

 

    8. KS Sinji vrh: Damelj, Draga pri Sinjem vrhu, Sinji vrh, Gorica, Daljne njive, Špeharji, Breg pri Sijnem vrhu

 

 

    9. KS Stari trg ob Kolpi: Dečina, Deskova vas, Dolenja Podgora, Dolenji Radenci, Gorenja Podgora, Gorenji Radenci, Kot, Kovača vas, Močile, Prelesje, Sodevci, Srednji Radenci, Stari trg ob Kolpi, Zagozdac

 

 

    10. KS Taljči vrh: Dolenja Paka, Mavrlen, Naklo, Otovec, Rodine, Rožič vrh, Sela pri Otovcu, Stražnji vrh, Talčji vrh, Tušev Dol, Zajčji vrh

 

 

    11. KS Tribuče: Čudno selo, Desinec, Tribuče, Zastava (del)

 

 

    12. KS Vinica: Balkovci, Bojanci, Drenovec, Drežnik, Golek pri Vinici, Hrast pri Vinici, Kovačji Grad, Nova Lipa, Ogulin, Perudina, Podklanec, Preloka, Sečje selo, Stara Lipa, Učakovci, Vinica, Vukovci, Zilje.

 

 

II. NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

 

3. člen

 

 

Naloge KS so vse naloge, ki jih samostojno, preko svojih organov ali v sodelovanju z občinskimi organi in službami uresničujejo občani krajevne skupnosti zaradi zadovoljevanja skupnih interesov in potreb na svojem območju, posebej pa:

 

 

    – skrb za gospodarski razvoj KS;

 

 

    – sodelovanje pri pripravi prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov, dajanje mnenj in predlogov;

 

 

    – skrb za vzdrževanje objektov in naprav (npr. javnih vodnjakov, pokopališč, vaških poti, javne razsvetljave, igrišč, parkov in javnih zelenic ter drugih javnih površin, ki so v upravljanju krajevne skupnosti, skrb za urejenost videza hiš in naselij ipd.);

 

 

    – organiziranje prostovoljnega dela in zbiranje finančnih sredstev;

 

 

    – spremljanje socialne problematike in predlaganje ukrepov, organiziranje humanitarnih akcij, organiziranje raznih oblik socialnega varstva in sodelovanje pri reševanju te problematike;

 

 

    – sodelovanje pri vzdrževanju objektov in naprav namenjenih zdravstvu, izobraževalnim, kulturnim in športnim dejavnostim;

 

 

    – skrb za izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja občanov, skladno s programom občine;

 

 

    – sodelovanje z organi občine pri izvrševanju občinske politike in nalog na območju KS;

 

 

    – opravljanje drugih nalog, ki jih v dogovoru s KS naloži občinski svet ali tako določijo veljavni predpisi.

 

 

III. ORGANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

 

4. člen

 

 

Organ krajevne skupnosti je svet KS.

 

 

    Svet KS odloča o vseh zadevah, ki jih samostojno opravlja KS in tudi tistih nalogah iz pristojnosti občine, ki mu jih sporazumno poveri občinski svet, posebej pa:

 

 

    – sprejema statut KS in poslovnik o delu sveta in druge akte KS;

 

 

    – sprejema program dela KS;

 

 

    – sprejema finančni načrt in zaključni račun KS;

 

 

    – daje pobude za sklic zbora krajanov, razpisuje referendum;

 

 

    – voli predsednika sveta in imenuje tajnika KS;

 

 

    – ustanavlja delovna telesa KS in imenuje njihove člane;

 

 

    – daje predloge za razreševanje posamezne problematike v KS;

 

 

    – opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloži zbor občanov ter veljavni predpisi;

 

 

    – sodeluje z organi občine pri izvrševanju nalog na območju KS.

 

 

IV. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

 

5. člen

 

 

Svet KS volijo volivci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno bivališče na območju KS.

 

 

    Svet KS se voli po večinskem načelu, v KS kot eni volilni enoti.

 

 

    Število članov prvega sveta KS je:

 

 

    – v KS Črnomelj 9;

 

 

    – v KS Adlešiči, Dobliče–Kanižarica, Dragatuš, Petrova vas, Stari trg, Sinji vrh, Talčji vrh, Vinica 7;

 

 

    – v KS Butoraj, Griblje, Tribuče 5.

 

 

    Po izvolitvi prvega sveta, bo le-ta lahko v temeljnem aktu KS določil novo število članov sveta KS.

 

 

6. člen

 

 

Na volitvah je v svet KS izvoljenih toliko kandidatov, kot jih je navedeno v 5. členu. Izvoljeni so tisti, ki so dobili največje število glasov volivcev. V primeru, da zadnji kandidati dobijo enako število glasov, odloči o članstvu v svetu med njimi žreb.

 

 

7. člen

 

 

Predsednika sveta KS izvolijo člani sveta KS izmed sebe z večino glasov, na prvi konstitutivni seji sveta. Prvo sejo sveta KS skliče predsednik volilne komisije KS.

 

 

    Potek konstitutivne seje sveta KS se uredi z začasnim poslovnikom sveta KS.

 

 

8. člen

 

 

Mandatna doba izvoljenih članov sveta KS traja 4 leta oziroma do zaključka mandata članom občinskega sveta.

 

 

9. člen

 

 

Volitve v svet KS razpiše župan Občine Črnomelj.

 

 

    Prve volitve v svet KS vodijo in izvajajo volilne komisije KS, ki jih imenuje občinska volilna komisija.

 

 

    Občinska volilna komisija skrbi tudi za enotno uporabo volilne zakonodajo in daje volilnim komisijam KS strokovna navodila, predpisuje obrazce za izvedbo volitev in določa druge pogoje, potrebne za izvedbo volilnih opravil.

 

 

    Za volitve članov sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

 

 

V. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 

 

10. člen

 

 

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajanov lahko KS pridobivajo sredstva iz proračuna občine, prostovoljnih prispevkov krajanov in drugih pravnih subjektov, s samoprispevki in na duge zakonite načine. S tako pridobljenimi sredstvi KS razpolagajo in poravnavajo obveznosti iz svojega žiro računa v svojem imenu in za svoj račun.

 

 

    Če gre za naloge, ki so določene z zakonom in naloge, ki jih občina opredeli v svojem letnem planu ter jih v soglasju s KS opravljajo KS, razpolagajo KS s temi sredstvi v dogovorjenem obsegu v imenu in za račun občine. Finančne obveznosti iz tega dogovora se poravnavajo iz žiro računa občine.

 

 

VI. SPLOŠNI – KONČNI DOLOČBI

 

 

11. člen

 

 

Do izvolitve novih organov nadaljujejo delo dosedanji organi KS.

 

 

12. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 023-001/95

 

 

Črnomelj, dne 27. oktobra 1995.

 

 

Predsednik

    Občinskega sveta

    občine Črnomelj

    Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor