Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2019), Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v Občini Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2012) in Letnega programa kulture Občine Dornava za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2019), Občina Dornava objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA (SO)FINANCIRANJE PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IZ PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

 

 

1. Naročnik: Občina Dornava, Dornava 135 a, 2252 Dornava

 

2. Predmet razpisa so:

-  sofinanciranja programov in dejavnosti registriranih društev v Občini Dornava.

 

3. Na razpis se lahko prijavijo:

-  društva, ki se niso prijavila na Javni razpis za (so)financiranje  programov in projektov kulturnih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2019  ter Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2019 v Občini Dornava.

 

4. Vrednost razpisa:

-  Višina razpoložljivih sredstev je 2.500,00 EUR.

 

5. Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-  da imajo sedež v Občini Dornava,

-  da imajo stalno prebivališče v Občini Dornava (velja za samozaposlene na področju kulture),

-  da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,

-  da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,

-  da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,

-  aktivno delujejo najmanj eno leto pred objavo razpisa.

 

6. Uporaba kriterijev:

Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem.

 

7. Posredovanje potrebne dokumentacije:

-  izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije,

-  kopija Statuta društva.

Zavržejo se nepravočasno prispele vloge.

Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

 

8. Rok izvedbe: 

Dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

 

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov je vključno do 31.05.2019  do 12. ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 31.05.2019.

Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka na občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12.00 ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih.

Izvajalci programov  Občini Dornava dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine 2018«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

Odpiranje vlog bo potekalo 05.06.2019.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge ne bodo formalno popolne, da jih dopolnijo.

 

10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Dornava – www.dornava.si.

Dodatne informacije na tel. 02/754 01 10,

e-mail: obcina.dornava@dornava.si (v času uradnih ur).

 

11. Izid razpisa:

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15 dneh od zaključka razpisa.

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

Komisija bo vloge obravnavala ter pripravila predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programa kulture zagotavlja proračun Občine Dornava. Na podlagi predloga bo občinska uprava izdala sklepe o izboru prejemnikov sredstev. O pritožbi odloča župan. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.

Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil  letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v Občini Dornava.

Razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Dornava www.dornava.si.

 

Štev.:   007-017/2019

Datum: 24.04.2019

                                                                                                         Občina Dornava

                                                                                                              Janko Merc, župan

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor