Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni seji dne 23.01.2019 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019

 

1.  Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 določajo proračun,  višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti pri upravljanju in prodaji finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/podskupina kontov

        €

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

9.518.004

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.448.364

70

DAVČNI PRIHODKI

6.006.883

 

700 Davki na dohodek in dobiček

4.615.471

 

703 Davki na premoženje

1.098.742

 

704 Domači davki na blago in storitve

292.670

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.441.482

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

672.717

 

711 Takse in pristojbine

14.736

 

712 Denarne kazni

184.150

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

29.676

 

714 Drugi nedavčni prihodki

1.540.203

72

KAPITALSKI PRIHODKI

502.000

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

202.000

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

300.000

73

PREJETE DONACIJE

85.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

85.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

482.640

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

366.502

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

116.138

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

17.237.543

40

TEKOČI ODHODKI

2.591.852

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

436.513

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

68.929

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.980.351

 

403 Plačila domačih obresti

1.000

 

409 Rezerve

105.059

41

TEKOČI TRANSFERI

2.735.650

 

410 Subvencije

318.150

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.663.344

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

353.810

 

413 Drugi tekoči domači transferi

400.346

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

11.370.701

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.370.701

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

539.340

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

539.340

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-7.719.539

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

260.830

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

260.830

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

260.830

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443)

0

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

260.830

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.100.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.100.000

 

500 Domače zadolževanje

1.100.000

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-6.358.709

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.100.000

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

7.719.539

 

Stanje na računu preteklega leta 31.12.

6.358.709

     

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, ta pa na pod konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.  Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - pod konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so:

  donacije,

  pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

  požarna taksa,

  turistična taksa,

  prihodki iz naslova komunalnih prispevkov,

  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

  prejeta sredstva iz državnega proračuna in javnih agencij za investicije.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg teh izdatkov in višina proračuna.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za največ 20 %.  V primeru  premalo planiranih sredstev za tekoče leto, ta sredstva lahko  črpa iz tekoče proračunske rezerve. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so;

1.   podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF .

2.   podračun stanovanjskega sklada

Občina oblikuje proračunske rezerve iz prve točke v zakonski višini največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Proračunske rezerve za stanovanjski sklad se v letu 2019 oblikujejo v višini 410,00 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500,00 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

9. člen

(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.

 

10. člen

(pooblastila županu)

S tem odlokom občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana, da potrdi  investicijsko dokumentacijo za projekte, pripravljene na podlagi določil Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

 

4.  Posebnosti ravnanja s stvarnim premoženjem

 

11. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 €.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 €, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

12. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Cerklje na Gorenjskem se  lahko dolgoročno zadolži do višine 1.100.000 €.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb,  katerih ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem, v letu 2019 ne sme preseči 1.100.000 €. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja in drugim pravnim osebam, katerih ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem,  je soglasje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem. Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana Občine Cerklje na Gorenjskem, da podpiše poroštvo do dovoljene višine.

 

6.  Prehodne in končne določbe

 

13. člen

(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani občine.

 

Številka: 410-27/2018-39

Cerklje: 23.01.2019

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor