Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-5/2017-1

Datum: 4.12.2017

 

V skladu z 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

20. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 13. decembra 2017, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 25.10.2017 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – predlog, druga obravnava (gradivo),

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorje, predlog – skrajšani postopek (gradivo),

3. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu (gradivo),

4. Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021 (gradivo),

5. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2018 (gradivo),

6. Končno poročilo o opravljenem nadzoru kontov oz. postavk proračuna občine Gorje za leto 2017 (gradivo),

7. Premoženjsko pravne zadeve (gradivo),

8. Informacije župana,

9. Pobude, predlogi in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor