Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10, 84/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) ob upoštevanju določb Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012(Uradni list RS, št.96/10, 4/2011, 45/2011-odl.US:U-I-1/11-15, 22/12-ZUKN-C, 37/2012 in 17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 18/06, 19/06 – pop., 34/07, 15/10 ) je Občinski svet  Občine Prevalje  na 14.  redni  seji, dne 28.6.2012  sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PREVALJE ZA LETO 2012

1. člen

(splošna določba)

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (UGSO št. 5/2012), ki se na novo glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

6.046.891

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.127.927

70 DAVČNI PRIHODKI

4.452.810

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.723.547

 

703 Davki na premoženje

492.107

 

704 Domači davki na blago in storitve

237.156

71 NEDAVČNI PRIHODKI

675.117

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

421.442

 

711 Takse in pristojbine

3.500

 

712 Denarne kazni

7.500

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000

 

714 Drugi nedavčni prihodki

241.675

72 KAPITALSKI PRIHODKI

136.869

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

136.869

73 DONACIJE

5.600

 

730 Prejete donacije  iz domačih virov

5.600

74 TRANSFERNI PRIHODKI

758.012

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

512.012

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

246.000

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

18.483

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

18.483

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.124.450

40 TEKOČI ODHODKI

1.811.896

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

401.146

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

63.320

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.283.019

 

403 Plačila domačih obresti

23.827

 

409 Rezerve

40.584

41 TEKOČI TRANSFERI

2.016.115

 

410 Subvencije

42.814

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.208.237

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

202.067

 

413 Drugi tekoči domači transferi

562.997

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.215.803

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.215.803

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

80.636

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

8.136

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

72.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-1.077.559

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA

      DANIH POSOJIL IN

      PRODAJA KAPITALSKIH

      DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA

     IN POVEČANJE KAPITALSKIH

     DELEŽEV (440+441+442)

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

807.326

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

126.209

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

681.117

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-396.442

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011

400.306

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine PREVALJE.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži  za investicije za :

- 214.000 € za obdobje 120 mesecev

- 593.326 € za sofinanciranje investicije iz proračuna Evropske unije za obdobje do prejema teh sredstev

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:

• začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

• najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

• varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

3. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med  glavnimi programi, v okviru področja proračunske porabe  odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik krajevne skupnosti. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 2012 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 odstotkov podprograma in med programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega programa ne sme presegati 5 odstotkov programa v sprejetem proračunu.

4. člen

Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (UGSO št. 5/2012), ki se s tem odlokom ne spremenijo ostanejo še naprej v veljavi.

5. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi   v Uradnem glasilu  slovenskih občin.

Številka: 410-0012/2011-15

Kraj, datum:Prevalje, 28.6.2012

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matija  TASIČ, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor