Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 61.člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list SRS št. 18/84 in 33/89) in 24. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV št. 11/95) je občinski svet občine Rače - Fram na 15. seji dne 7.6.1996 sprejel
 
O D L O K
 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 
 
1.člen
 
Na območju občine Rače-Fram se za uporabo stavbnega zemljišča, na območjih določenih s tem odlokom, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ( v nadaljevanju : nadomestilo).
 
 
2.člen
 
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oz.poslovne površine stavbe.
 
 
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovna površina se štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti.
 
 
Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, gramoznice, peskokopi,glinokopi, vodna zajetja za pridobivanje električne energije,površine na katerih so grajeni daljnovodi,površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
 
 
3.člen
 
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, ki so po prostorskem izvedbenem načrtu določena za gradnjo oz. za katere je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
 
II. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
 
 
4.člen
 
1.Nadomestilo se plačuje v naslednjih naseljih: Brezula, Fram, Ješenca, Kopivnik, Loka pri Framu, Morje, Planica, Podova, Požeg, Ranče, Rače, Sp. Gorica in Zg. Gorica.
 
 
Meje naselij so določene v dolgoročnem planu občine.
 
 
2. Na območjih, ki so z dolgoročnim planom občine določena za kompleksno graditev.
 
 
3. Na območjih za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt
 
 
Na območjih ali delih območij iz točke 1,2 in 3 se nadomestilo ne plačuje, če stavbno zemljišče ni opremljeno vsaj z vodovodnim in električnim omrežjem ter cesto v protiprašni izvedbi
 
 
5.člen
 
 
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
 
 
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave
 
 
2. Lega stavbnega zemljišča
 
 
3. Vrsta dejavnosti oz. namen uporabe stavbnega zemljišča
 
 
4. Izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarski dejavnosti.
 
 
6.člen
 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
 
 
1. Cesta v protiprašni izvedbi 20 točk
 
 
2. Vodovod 20 točk
 
 
3. Kanalizacija 20 točk
 
 
4. Elektrika 20 točk
 
 
5. PTT (telefon) 20 točk
 
 
6. Javna razsvetljava 20 točk
 
 
7. Javni avtobusni prevoz 20 točk
 
 
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na vodovod in elektriko, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
 
 
Pri telefonu se upošteva samo dejanska priključenost objekta na telefonsko omrežje.
 
 
Pri javnem avtobusnem prometu se ovrednoti le stavbno zemljišče v oddaljenosti v zračni razdalji največ 500 m od avtobusnega postajališča.
 
 
7.člen
 
Glede na lego stavbnega zemljišča se stavbna zemljišča razdelijo na tri območja:
 
 
1. območje obsega naselje Rače in naselje Fram.
 
 
2. območje obsega naselje Ješenca, Požeg, Podova, Brezula, Zg. Gorica, Sp. Gorica in Morje.
 
 
3. območje obsega naselja: Kopivnik, Planica, Loka pri Framu in Ranče.
 
 
Meje območij iz tega člena odloka so vrisana v kartah v merilu 1:5000.Karte so občanom na vpogled pri občinskem uradu občine.
 
 
8.člen
 
Glede na vrsto dejavnosti oz. namena uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
 
 
A - na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte
 
 
B - na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti (enotna klasifikacija dejavnosti)
 
 
C - na stavbna zemljišča za poslovne namene gostinstva in trgovine na drobno, obrti
 
 
D - na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti
 
 
E - na stavbna zemljišča na poslovne namene bančništva, poštnega prometa, upravne dejavnosti
 
 
F - na stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih dejavnosti
 
 
G - na stavbna zemljišča za počitniške objekte
 
 
9.člen
 
 
Število točk za m2 stanovanjske, počitniške ali poslovne površine se glede na vrsto dejavnosti oz. namene uporabe ter lege kjer leži, določi po naslednji tabeli:
 
 
 
 
lega zemljišča poslovni prostor
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
območja A B C D E F G
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
1. območje 60 1000 800 50 1500 500 200
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
2. območje 50 800 500 50 1200 400 180
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
3. območje 30 300 300 50 1200 300 160
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
10.člen
 
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne
 
 
ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
 
 
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
 
 
Šifra EKD (Enotna klasifikacija dejavnosti) Dodatno število točk
 
 
1. 0802 Bančništvo 800
 
 
2. 0801 Trgovina na veliko 800
 
 
3. Proizvodnja in distribucija električne energije 800
 
 
4. Poštni promet 800
 
 
5. Kemična industrija 800
 
 
6. Skladiščenje naftnih derivatov in plina 800
 
 
7. 0801 Gostinstvo 500
 
 
8. Pridobivanje rudnin 500
 
 
9. 1104 Projektiranje in sorodne storitve 200
 
 
10. 0701 Trgovina na drobno (razen prehrambene trgovine) 200
 
 
11.člen
 
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, gramoznice, peskokopi, glinokopi, vodna zajetja za pridobivanje električne energije, površine na katerih so zgrajeni daljnovodi,površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov ter druge površine potrebne za opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo po kriterijih za nezazidana stavbna zemljišča.
 
 
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
 
 
Površine gramoznic, peskokopov in glinokopov, vodnih zajetij so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin.površine določi občinski urad na osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnin.Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi so površine pod daljnovodnimi stebri in površine, ki so potrebne za normalno rabo kar znaša 100m2 za vsak posamezni daljnovodni steber.
 
 
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa z objekti.
 
 
Kot druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti se štejejo površine, ki so potrebne za normalno obratovanje poslovne dejavnosti in niso točkovane po drugih kriterijih iz tega člena.
 
12.člen
 
Število točk za nezazidana stavbna zemljišča se določi glede na vrsto dejavnosti oz. namena uporabe ter lege kjer leži po naslednji tabeli:
 
 
 
 
 
lega zemljišča
stanovanjski in počitniški objekti
poslovni nameni
infrastrukt.objekt., ceste, itd.
gramoznice, glinok., peskokop., prid.el.en
 
 
1.območje
60
500
60
100
 
 
2.območje
50
400
50
100
 
 
3.območje
30
300
40
100
 
Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna površina zemljišča namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišča po 6. členu.
 
 
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
 
 
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se ne plačuje za zemljišče, ki je namenjeno za stanovanjsko gradnjo, če površina ne presega ene stavbne parcele za individualno stanovanjsko hišo. Kot površina ene stavbne parcele se določi površina do 1000 m2.
 
 
Če je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovajsko-poslovna) se plačuje nadomestilo po poslovni dejavnosti zmanjšano za polovico.
 
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
 
 
13.člen
 
Poleg primerov navedenih v 2.odst.59.člena Zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja nadomestila tudi občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč, varstveni dodatek, nadomestilo za brezposelnost in občani, katerih skupni mesečni prejemki ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.
 
 
O oprostitvi odloča pristojni organ na podlagi predloženih dokazil in zahtevka zavezanca. Delno so oproščeni plačila nadomestila občani, ki izpolnjujejo pogoje po merilih iz samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic, določenih za delno nadomestitev stanarine (Ur.list SRS št. 26/84) in sicer v enakem odstotku kot subvencioniranje stanarine.
 
 
Pristojni organ lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode ) oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
 
 
V primerih iz tretjega odstavka tega člena si mora pristojni upravni organ pred odločitvijo o oprostitvi pridobiti mnenje župana.
 
 
14.člen
 
Zavezanci za plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri občinskem uradu vložijo zahtevek za oprostitev plačila nadomestila, če bi plačilo nadomestila predstavljalo znatno breme in bi bila s tem ogrožena njihova dejavnost ali če so pričeli z opravljanjem dejavnosti in imajo večje obveznosti iz naslova vloženih sredstev.
 
 
Pristojni organ lahko v celoti ali delno oprosti zavezanca plačila nadomestila. O oprostitvi poda mnenje Odbor za gospodarstvo in splošne zadeve in pri tem upošteva možnost pridobivanja dohodka in obveznosti iz naslova vloženih sredstev (krediti, investicije itd.). Pristojni organ lahko delno ali v celoti oprosti zavezanca plačila nadomestila, če bo zavezanec ta sredstva vložil v razširitev dejavnosti in novo zaposlovanje delavcev. O oprostitvi plačila nadomestila se izda odločba.
 
 
Oprostitev je možna največ za dobo enega leta in jo lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva. Skupna oprostitev je možna največ za dobo treh let.
 
15. člen
 
Občani in civilno pravne osebe lahko vložijo zahtevek za delno oprostitev plačila nadomestila, če bi obveznost plačila nadomestila ogrožala socialno varnost zavezanca in njegove družine.
 
 
O oprostitvi odloča na predlog zavezanca pristojni organ, ki si predhodno pridobi mnenje od ustrezne socialne službe. Pri odločitvi pristojni organ upošteva celotno premoženjsko stanje zavezanca in možnosti pridobivanja dohodka ter zahteva od občana ali civilno pravne osebe, da predloži ustrezna dokazila.
 
 
O oprostitvi plačila nadomestila se izda odločba. Oprostitev plačila je možna največ za eno leto in jo lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva.
 
16. člen
 
Občanu, ki je organizirano združeval sredstva za izgradnjo komunalnih objektov in naprav, se pri točkovanju za dobo 5 let od dokončanja izgradnje komunalnega objekta odštejejo točke za komunalne objekte in naprave iz 6.člena, za katere je združeval sredstva.
 
 
O oprostitvi odloča pristojni organ na podlagi zahtevka zavezanca. Zavezanec je dolžan zahtevku priložiti ustrezna dokazila o združevanju sredstev.
 
17. člen
 
O oprostitvi plačila nadomestila po 13., 14., 15. in l6. členu tega odloka odloča komisija, ki jo imenuje občinski svet.
 
IV.DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
 
 
18. člen
 
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9 . 10.,11., in 12.člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta oz. s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
 
19.člen
 
Uprava za javne prihodke ugotovi obveznost občanov, ki so zavezanci plačila nadomestila z odločbo.Obveznost se odmeri letno s tem, da je zavezanec dolžan obveznost poravnavati po tromesečjih.
 
 
Uprava za javne prihodke z odločbo ugotovi število točk za določitev obveznosti pravnih oseb, ki so zavezanci plačila nadomestila.
 
 
Pravne osebe poravnavajo svoje obveznosti po dvanajstinah.
 
 
Občani in civilno-pravne osebe so dolžni plačevati obveznosti v roku 30 dni po poteku tromesečja.
 
 
Pravne osebe so dolžne plačevati obveznosti do 15. v mesecu za tekoči mesec.
 
20.člen
 
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se obračunavajo zamudne obresti, skladno z zakonom o davkih občanov.
 
 
Vrednost točke za izračun nadomestila določi občinski svet s sklepom. Izhodišče za izračun vrednosti točke je vrednost točke v višini, ki jo vsako leto posebej določi občinski svet.
 
21.člen
 
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki iz evidence. Zavezanci so dolžni sporočiti upravi za javne prihodke oz. drugemu pristojnemu organu potrebne podatke za odmero nadomestila.
 
 
Zavezancem za plačilo, ki podatkov upravi za javne prihodke ne sporoči lahko ta odmeri nadomestilo od 200 m2 stanovanjske površine, 100 m2 površine za počitniško dejavnost in 500 m2 za poslovne dejavnosti.
 
 
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan upravi za javne prihodke oz. drugemu pristojnemu organu sporočiti vse spremembe za odmero nadomestila v 15. dneh po nastanku spremembe. Če občinski organ oceni, da se poslovna dejanvost opravlja na več kot 500m2 poslovne površine, pa zavezanec podatkov ne sporoči, lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.
 
 
Na zahtevo uprave za javne prihodke ali občinskega urada so zavezanci za plačilo nadomestila dolžni v 15. dneh sporočiti podatke potrebne za odmero nadomestila.
 
                                        V.KAZENSKE DOLOČBE
 
 
                                                    22.člen
 
Z denarno kaznijo do 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki :
 
 
- ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni za odmero nadomestila (18.člen)
 
 
- ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka (18.člen)
 
 
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 50.000,00 SIT.
 
 
Fizična oseba se kaznuje za prekrške iz 1. in 2. alinee tega člena z denarno kaznijo do 30.000,00 SIT.
 
                               VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
                                                 23.člen
 
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju občine preneha uporabljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (MUV št.4/92).
 
24.člen
 
Ta odlok prične veljati 15 dan po objavi v MUV.
 
 
Številka: 061-15/96
 
 
Datum. 7.6.1996
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
Občine Rače-Fram
 
 
Anton ŠPANINGER
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor