Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) je Občinski svet Občine Gorje na 24. redni seji dne 19.9.2018 sprejel

 

ODLOK

O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI GORJE

 

I.   Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje (v nadaljevanju: odlok) določa:

zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,

način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Gorje.

 

2. člen

(višina turistične in promocijske takse)

(1) Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 2,00 eur. Na to osnovo se obračuna promocijska taksa v višini 25 odstotkov od turistične takse, kar znaša 0,50 eur. Promocijska taksa je prihodek Slovenske turistične organizacije (STO). Skupna višina obeh taks znaša 2,50 eur na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,00 eur za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eur, skupna višina obeh taks znaša 1,25 eur na osebo na dan.

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se spremeni znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo višine turistične in promocijske takse sprejme občinski svet s sklepom na predlog župana.

 

3. člen

(oprostitev plačila turistične takse)

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni tisti, ki so opredeljeni v 18. členu ZSRT-1.

 

III.      Način pobiranja in odvajanja turistične takse

 

4. člen

(pobiranje turistične in promocijske takse)

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Gorje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

IV. Vodenje evidence turistične in promocijske takse

 

5. člen

(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta,

če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

V.  Poraba, nadzor in kazenske določbe

 

6. člen

(poraba turistične takse)

Sredstva turistične takse so namenski prihodek občine in se smejo porabiti za namene v skladu z načrtom porabe, ki se sprejme skupaj s proračunom.

 

7. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (MIR), kot občinski inšpekcijski organ, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

 

8. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 eur se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 8. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eur se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.

 

VI. Prehodne in končne določbe

 

 

9. člen

(neposredna uporaba zakona)

Za ostala področja, ki zadevajo turistično takso in niso opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).

 

10. člen

(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 41/2011).

 

11. člen

(uveljavitev nove turistične in promocijske takse)

Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 41/2011), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične in promocijske takse uporablja določila tega odloka.

 

12. člen

(začetke veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-7/2018-11

Datum: 19.9.2018

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor