Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 21. In 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)  in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012 in 57/2014) je občinski svet Občine Videm na svoji 6. redni seji, dne 19.05.2015 sprejel naslednji

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI VIDEM

 

1.člen

V 9. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, 34/2011 in 27/2012) se v prvem odstavku doda nova tretja alineja, ki glasi: »s podeljevanjem neposredne koncesije podjetjem, ki so v 100% javni lasti.«

 

2.člen

V 12. členu se doda nov četrti (4) odstavek, ki glasi: »Ne glede na prejšnje določbe tega člena, se neposredna koncesija podjetju, ki je v 100% javni lasti lahko podeli direktno brez javnega razpisa.«

 

3.člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-02/2015-08

Datum: 19. 5. 2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor