Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 26. redni seji dne 19. decembra 2017 sprejel

 

P R A V I L N I K 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 75/15) se v prvemu odstavku 2. člena doda 6. točka, ki se glasi:

»6. Otroci in mladostniki v posebej utemeljenih izjemnih primerih (selitev, ločitev družine …) o katerih presodi in odloči občinska uprava Občine Kobarid (v nadaljevanju: Občinska uprava), imajo pravico do brezplačnega prevoza do zavoda ne glede na šolski okoliš.«.

Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Upravičenci morajo imeti v občini stalno prebivališče. V primeru, da gre za tuje državljane (upravičence drugih držav), morajo ti imeti v občini prijavljeno začasno prebivališče. Upravičenci do prevoza v in iz zavodov morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila, o tem takoj oziroma v roku 15 dni obvestiti Občinsko upravo.«.

 

2. člen 

 

V drugem odstavku 3. člena se besedilo »za upravičence iz 2., 3., 4. in 5. točke« nadomesti z besedilom »za upravičence iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke«.

 

3. člen 

 

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Za ostale primere iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika morajo starši posredovati na občino vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika. Staršem pripada pravica do povračila stroškov v skladu z odločbo Občinske uprave, podeli pa se za obdobje šolskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.«.

Zadnji stavek tretjega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Vlogi za vsako posamezno šolsko leto se priloži tudi dokazilo o vpisu za tekoče šolsko leto.«.

 

4. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Župan 

Občine Kobarid 

Robert Kavčič l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor