Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 13. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Komenda (Uradne objave GOK  št. 08/2002) župan občine Komenda objavlja

 

 

RAZPIS ZA DODELITEV POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2007

 

 

I.

 

 

Posojila za pospeševanje razvoja kmetijstva se dodelijo za naslednje namene:

 

 

-          za izgradnjo in adaptacijo kmetijskih, proizvodnih in pomožnih objektov,

 

 

-          za izgradnjo in adaptacijo objektov za dopolnilno dejavnost na kmetijah,

 

 

-          za nakup opreme, ki se vgrajuje v kmetijske proizvodne objekte in za dopolnilne dejavnosti na kmetijah,

 

 

-          za nakup in izboljšanje kmetijskih zemljišč.

 

 

II.

 

 

Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kmetijske dejavnosti s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Komenda. Kraj investicije mora biti na območju občine Komenda.

 

 

III.

 

 

Upravičene stroške za posamezne namene predstavljajo računi za pripravljalna dela, projektno dokumentacijo, izvedbena dela, nabavo opreme, materiala ter specialne mehanizacije.

 

 

Sredstva za subvencioniranje realne obrestne mere lahko pridobi upravičenec, ki ima med viri financiranja zagotovljenih najmanj:

 

 

-       50 % lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena za nov proizvodni program na kmetiji in investicije v dopolnilne dejavnosti;

 

 

-       50 % lastnih sredstev predračunske vrednosti investicije, če je investicija namenjena v širitev dejavnosti;

 

 

-       60 % lastnih sredstev predračunskih vrednosti nakupa opreme;

 

 

-       80 % lastnih sredstev, če je investicija namenjena za nakup kmetijskih zemljišč.

 

 

IV.

 

 

Posojila se odobrijo za dobo pet let po obrestni meri 3 M EURIBOR + 0 %.  Vse stroške sklenitve pogodbe in  zavarovanja, ki nastanejo v postopku zastave nepremičnin, oziroma stroške povezane z drugimi oblikami zavarovanja, plača kreditojemalec.  Kreditojemalec se zavezuje sredstva posojila porabiti namensko, v skladu z investicijskim programom.

 

 

V.

 

 

Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu  Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

 

 

Kmetje, ki želijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje tega razpisa, morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi prilogami v tajništvu Občine Komenda, ali po pošti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.

 

 

Razpis velja do 31.12.2007 oziroma do porabe sredstev.

 

 

Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (ga. Mira Grzinčič).

 

 

VI.

 

 

Komisija, ki jo imenuje župan občine Komenda, prouči prošnje, pregleda dokumentacijo in pripravi predlog za odobritev. O odobritvi odloči občinska uprava s sklepom, ki ga prosilcem posreduje v 8 dneh po odločitvi.

 

 

 

 

 

Številka: 471-0002/2007-1

 

 

Datum: 28. 3. 2007  

 

     

 

                                                                                                Tomaž Drolec                       

 

 

                                                                                                      ŽUPAN

 

 

Razpisna dokumentacija obrazci

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor