Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 5. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV 11/99) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 7. seji, dne 1. julija 1999 sprejel
 
O D L O K
 
 
o prazniku in priznanjih občine Lovrenc na Pohorju
 
 
I. SPLOŠNA ODLOČBA
 
 
1. člen
 
Z odlokom o prazniku in priznanjih Občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljnem
 
 
besedilu: odlok) se določa:
 
 
 • praznik in spominske dneve občine Lovrenc na Pohorju,
 
 
 • način praznovanja praznika občine Lovrenc na Pohorju,
 
 
 • priznanja občine Lovrenc na Pohorju.
 
II. PRAZNIK OBČINE LOVRENC NA POHORJU
 
 
2. člen
 
Praznik občine Lovrenc na Pohorju je zadnjo soboto v avgustu, ko je zaključek prireditev ob Jezernikovih dnevih, kot spomin na 900-letnico prve omembe kraja v zgodovinskih dokumentih.
 
 
Jezernikovi dnevi se začnejo z Lovrenško nedeljo.
 
3. člen
 
Spominski dan občine Lovrenc na Pohorju je 17. september, obletnica zmage Pohorske čete na Klopnem vrhu v drugi svetovni vojni.
 
III. NAČIN PRAZNOVANJA PRAZNIKA OBČINE LOVRENC NA POHORJU
 
 
4. člen
 
Ob praznovanju občinskega praznika se organizirajo praznični dnevi.
 
 
Praznični dnevi so prireditve, ki potekajo ob Jezernikovih dnevih. Sestavljajo jih kulturne, športne, zabavne in druge prireditve.
 
5. člen
 
Dan pred občinskim praznikom se na slavnostni seji sestane Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju.
 
 
Na slavnostni seji župan izroči priznanja občine Lovrenc na Pohorju.
 
6. člen
 
Pripravo, organizacijo ter izvedbo prazničnih dnevov vodi Odbor za izvedbo prazničnih dni občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljnem besedilu: odbor).
 
 

Pripravo, organizacijo ter izvedbo prazničnih dni vodi Odbor župana za izvedbo prazničnih dni občine Lovrenc na Pohorju (v nadaljnjem besedilu: odbor).

 
 
Predsednika in člane odbora imenuje občinski svet na predlog župana.
 
 

Predsednika in člane odbora imenuje župan.

 
 
Za izvedbo administrativnih nalog odbora skrbi občinska uprava.
 
7. člen
 
Odbor izdela program prireditev do 1. junija tekočega leta.
 
IV. PRIZNANJA OBČINE LOVRENC NA POHORJU
 
 
8. člen
 
Priznanja občine Lovrenc na Pohorju so:
 
 
 • naziv častni občan občine Lovrenc na Pohorju,
 
 
 • spominska plaketa občine Lovrenc na Pohorju,
 
 
 • priznanje župana občine Lovrenc na Pohorju.
 
9. člen
 
Naziv častni občan občine Lovrenc na Pohorju se lahko podeli posamezniku, ki je dosegel trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem, naravovarstvenem ali na katerem koli drugem področju ustvarialnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju in ugledu občine Lovrenc na Pohorju.
 
 
Naziv častnega občana lahko dobi tudi predstavnik druge občine ali države.
 
 
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna umetniško oblikovana listina.
 
10. člen
 
Spominska plaketa občine Lovrenc na Pohorju se lahko podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne uspehe na področjih na katerih delujejo in so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine ali ob njihovih jubilejih.
 
 
Spominsko plaketo lahko župan podeljuje ob praznovanju občinskega praznika ali izven teh prireditev, ko posameznik oz. organizacija iz prvega odstavka tega člena doseže takšen uspeh.
 
 
Spominska plaketa je umetniško oblikovana listina z grbom občine Lovrenc na Pohorju.
 
11. člen
 
Priznanje Župana občine Lovrenc na Pohorju se lahko podeli posameznim občanom Lovrenca na Pohorju, podjetjem, zavodom ter drugim organizacijam in društvom.
 
 
Priznanje se lahko podeli tudi drugim fizičnim in pravnim osebam v RS ali tujini, če so njihove zasluge pomembne za občino Lovrenc na Pohorju.
 
 
Priznanje je umetniško oblikovana listina in grb občine Lovrenc na Pohorju.
 
12. člen
 
Priznanje župana občine Lovrenc na Pohorju podeljuje župan po lastni odločitvi za posamezne dosežke in uspehe posameznikov oz. organizacij iz prejšnjega člena.
 
 
Priznanja župana občine Lovrenc na Pohorju lahko župan podeljuje ob praznovanju občinskega praznika ali izven teh prireditev, ko posameznik oz. organizacija iz prvega odstavka tega člena doseže takšen uspeh.
 
13. člen
 
Predloge za podelitev priznanj občine Lovrenc na Pohorju (naziv častni občan in spominska plaketa) lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, društva, župan, občinski svet, politične organizacije ali druge institucije.
 
 
Predlog mora biti predložen v pisni obliki. Vsebovati mora podatke o kandidatu ter utemeljitev predloga z ustrezno dokumen- tacijo.
 
14. člen
 
Predloge za dodelitev priznanj, razen priznanj iz 11. člena, obravnava 3 članska komisija za podelitev priznanj občine Lovrenc na Pohorju, ki jo imenuje občinski svet.
 
 
Komisija s posebnim pravilnikom podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje občinskih priznanj, postopek zbiranja predlogov, sodelovanje s strokovnjaki na posameznih področjih in način odločanja.
 
15. člen
 
Komisija iz prejšnjega člena:
 
 
 • objavlja razpise za vložitev predlogov za podelitev priznanj v sredstvih javnega obveščanja oz. na krajevno običajen način,
 
 
 • pripravi končne predloge z obrazložitvijo za odločanje na občinskem svetu,
 
 
 • opravlja druge potrebne naloge v zvezi z razpisi in podelje- vanjem priznanj.
 
 
O podeljevanju priznanj odloča občinski svet na zaprti seji.
 
16. člen
 
Razpis o podelitvi mora vsebovati zlasti naslednje podatke:
 
 
 • komu se lahko priznanje podeli,
 
 
 • število in vrsta posameznega priznanja, ki se podeljuje,
 
 
 • kdo je lahko predlagatelj,
 
 
 • katere podatke in dokazila mora vsebovati predlog,
 
 
 • rok za vložitev predlogov.
 
 
Postopek razpisa ter dokončno oblikovani predlogi Komisije za podelitev priznanj morajo biti zaključeni najkasneje do 15. junija tekočega leta.
 
17. člen
 
O podeljenih priznanjih občine Lovrenc na Pohorju se vodi posebna evidenca.
 
 
Evidenca vsebuje ime in priimek fizične osebe oz. firmo podjetja, zavoda, društva ali druge institucije, ki ji je bilo podeljeno priznanje, prebivališče oz. sedež ter datum in sklep občinskega sveta o podelitvi priznanja.
 
18. člen
 
Izvedbo administrativnih nalog za delovna telesa iz tega odloka zagotavlja občinska uprava.
 
V. KONČNI DOLOČBI
 
 
19. člen
 
Mandat članov komisij iz tega odloka se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
 
20. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan
Občinski svet
Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, s. r.
Številka: 015-03-009/99
Datum: 1. julija 1999
 
 
 

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prazniku in priznanjih občine Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/2001) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
3. člen
 

Spremembe in dopolnitve tega odloka pričnejo veljati z objavo v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor