Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 81/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na 11. redni seji, dne 20.4.2016 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2016 – rebalans I

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/15), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2016 - rebalans I

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.833.831

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.226.594

70

DAVČNI PRIHODKI

1.934.007

 

700

Davki na dohodek in dobiček

1.678.350

 

703

Davki na premoženje

183.657

 

704

Domači davki na blago in storitve

72.000

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

292.588

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

104.275

 

711

Takse in pristojbine

2.000

 

712

Globe in druge denarne kazni

3.500

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

200

 

714

Drugi nedavčni prihodki

182.612

72

KAPITALSKI PRIHODKI

19.700

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

19.700

73

PREJETE DONACIJE

86.025

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

86.025

74

TRANSFERNI PRIHODKI

501.512

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

485.512

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

16.000

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.080.396

40

TEKOČI ODHODKI

1.024.576

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

135.490

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.609

 

402

Izdatki za blago in storitve

858.475

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

12.002

41

TEKOČI TRANSFERI

868.881

 

410

Subvencije

43.942

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

542.085

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

76.283

 

413

Drugi tekoči domači transferi

206.571

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.024.875

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.024.875

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

162.064

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

57.262

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

104.801

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-246.564

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2016 - rebalans I

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

1.850

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.850

 

750

Prejeta vračila danih posojil

1.850

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

1.850

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2016 - rebalans I

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-244.714

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

246.564

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2015

316.144,06

 

9009

Splošni sklad za drugo

244.714,40

 

9101

sredstva proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

68.919,29

 

9100

sredstva rezervnega sklada oblikovana po stanovanjskem zakonu

2.510,37

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2016 ostajajo v veljavi.

 

3. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2016 dalje.

 

Številka: 9000-2/2016-8

Datum: 20.4.2016

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor