Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB-5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB-1) je občinski svet Občine Videm na 12. redni seji, dne 26.06.2012 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA VIDEM

 

 

I.       UVODNE DOLOČBE

 

 

 

 

 

1.člen

 

 

S tem odlokom Občina Videm (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Videm.

 

 

 

 

 

Ime in sedež

 

 

2.člen

 

 

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Videm

 

 

Skrajšano ime: OŠ Videm

 

 

Sedež: Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju

 

 

V sestavo OŠ Videm sodi: matična OŠ Videm , podružnična šola Leskovec, podružnična šola Sela, oddelki vrtca za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje v OŠ Videm in oddelki vrtca za izvajanje vzgojno varstvene dejavnosti in predšolske vzgoje v podružničnih šolah Leskovec in Sela.

 

 

3.člen

 

 

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku št. 052/10028100, datum vpisa 25.11.1992.

 

 

Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za šolstvo.

 

 

Šolski okoliš

 

 

4.člen

 

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij: Barislovci, Belavšek, Berinjak, Dravci, Dolena, Dravinjski Vrh, Gradišče, Jurovci, Lancova vas, Ljubstava, Majski Vrh, Mala Varnica, Pobrežje, Popovci, Repišče, Sela, Soviče, Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Šturmovci, Trdobojci, Trnovec, Tržec, Vareja, Velika Varnica, Veliki Okič, Videm pri Ptuju, Zgornji Leskovec, Zgornja Pristava.

 

 

Območje podružnice Leskovec obsega: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič, Zgornji Leskovec.

 

 

Območje podružnice Sela obsega: Barislovci, Dolena, Lancova vas, Popovci, Sela, Trnovec, Zgornja Pristava.

 

 

Pečat zavoda

 

 

5.člen

 

 

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije pod njim pa je izpisano Videm pri Ptuju 47, na obodu pečata je v zgornji polovici izpisano Osnovna šola Videm.

 

 

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Pečat iz prvega odstavka tega člena,uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem oz. njihovim staršem.

 

 

Pečat iz drugega odstavka tega člena se uporablja za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

 

 

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.

 

 

II.      DEJAVNOST ZAVODA

 

 

6.člen

 

 

Zavod opravlja javno službo , ki obsega javno veljavni izobraževalni program, sprejet na način in po postopku določenem z zakonom in vzgojno varstveno dejavnost ravno tako določeno z zakonom. Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki imajo značaj javne listine.

 

 

Osnovne dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 so:

 

 

- P 85.200               osnovnošolsko izobraževanje

 

 

- P 85.100               predšolska vzgoja

 

 

- R 91.011               dejavnost knjižnic 

 

 

- R 90.010               umetniško uprizarjanje

 

 

- R 93.110               obratovanje športnih objektov

 

 

- I 56.290                druga oskrba z jedili

 

 

Tržne dejavnosti, ki jih opravlja zavod po standardni klasifikaciji dejavnosti—SKD 2008 so:

 

 

- I 56.290                druga oskrba z jedili

 

 

- L 68.200                oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

 

 

7.člen

 

 

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja in dokler pristojni organ ne izda odločb, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

 

 

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela in s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

 

 

III.    ORGANI ZAVODA

 

 

8.člen

 

 

Organi zavoda so:

 

 

- svet zavoda

 

 

- ravnatelj

 

 

- strokovni organi

 

 

- svet staršev šol Videm in Sela

 

 

- svet staršev šole Leskovec

 

 

- svet staršev vrtca

 

 

1.      Svet zavoda

 

 

9.člen

 

 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

 

 

Svet zavoda sestavljajo:

 

 

- 3 predstavniki ustanovitelja

 

 

- 5 predstavnikov delavcev

 

 

- 3 predstavniki staršev

 

 

10.člen

 

 

Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu oziroma v organizacijski enoti vzgojno izobraževalnega zavoda ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.

 

 

11.člen

 

 

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko zaporedoma ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

 

 

Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

 

 

- izgubi pravico biti voljen oz. imenovan v svet zavoda

 

 

- odstopi

 

 

- je odpoklican ali razrešen

 

 

- zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta

 

 

- umre

 

 

Odstop je veljaven, ko svet zavoda prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.

 

 

Predstavniku staršev v svetu zavoda preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku oz. otrok ni več vključen v vrtec.

 

 

Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanja mandata razpiše nadomestne volitve.

 

 

Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.

 

 

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata manj kot 6 mesecev.

 

 

Predstavniki ustanovitelja

 

 

12.člen

 

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Videm.

 

 

Predstavniki delavcev

 

 

13.člen

 

 

Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci, ki so zaposleni v zavodu OŠ Videm.

 

 

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda.

 

 

S sklepom o razpisu volitev  se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija.

 

 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

 

 

Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 leta.

 

 

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

 

 

14.člen

 

 

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo učiteljski in vzgojiteljski zbor, zbor delavcev, najmanj desetina delavcev zavoda in reprezentativni sindikat.

 

 

Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, se predložijo komisiji v roku 21 dni od objave sklepa o razpisu volitev in morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev ter priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

 

 

Če je kandidatov za člana sveta manj kot se jih voli, volilna komisija to javno objavi v zavodu in določi rok za prijavo dodatnih kandidatov za člane sveta, ki ne sme biti daljši od sedem dni od datuma objave.

 

 

15.člen

 

 

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

 

 

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.

 

 

Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, z navedbo koliko kandidatov se voli.

 

 

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za kater se želi glasovati.

 

 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

 

 

Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.

 

 

16.člen

 

 

Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največje število glasov delavcev, ki se volitev udeležijo.

 

 

Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

 

 

Volilna komisija o poteku volitev sestavi zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.

 

 

Če se volitev udeleži polovica ali manj kot polovica delavcev šole ali v volilnem postopku nastanejo nepravilnosti, volilna komisija volitve razveljavi in se v roku 30 dni od objave sklepa komisije o razveljavitvi volitev opravijo ponovne volitve.

 

 

17.člen

 

 

Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva dalje začne teči mandat članom sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov zavoda. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novo izvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.

 

 

Svet odloča z večino glasov svojih članov.

 

 

18.člen

 

 

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev  v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%  delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal ta sindikat.

 

 

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

 

 

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

 

 

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki so glasovali.

 

 

Predstavniki sveta staršev

 

 

19.člen

 

 

Svet staršev v svetu zavoda zastopa 1 predstavnik sveta staršev šol Videm in Sela, 1 predstavnik sveta šole Leskovec in 1 predstavnik sveta vrtca.

 

 

Predstavnika staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje. Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. K predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo. Predstavnika sveta staršev v svet zavoda volijo člani sveta staršev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži najmanj polovica vseh članov sveta staršev.

 

 

Za člana sveta zavoda iz posameznega sveta staršev je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če dobita dva ali več kandidatov enako število glasov se opravi žrebanje.

 

 

20.člen

 

 

Predlog za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev. Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev.      Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik vrne predlagatelju v dopolnitev.

 

 

Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od prejema popolnega predloga za razrešitev,če pa je popoln predlog prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.

 

 

Predlog za razrešitev mora biti vročen članu , za katerega se predlaga razrešitev najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri se predlog obravnava.

 

 

Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli ali se z razrešitvijo strinja ali ne in opredelitev utemeljiti.

 

 

Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.

 

 

Pristojnosti sveta zavoda

 

 

21.člen

 

 

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 

 

- imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda

 

 

- sprejme program razvoja šole in vrtca

 

 

- sprejme letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi

 

 

- sprejme finančni načrt, ki zajema splošni in posebni del in realizacijo finančnega načrta oz. sprejema letno poročilo

 

 

- odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov

 

 

- obravnava poročila o vzgojni  in izobraževalni problematiki

 

 

- imenuje pritožbeno komisijo po Zakonu o osnovni šoli

 

 

- odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca

 

 

- odloča o pritožbah v zvezi s sprejemom otrok v vrtec

 

 

- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja

 

 

- obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikati zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev

 

 

- predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti

 

 

- daje ustanovitelju in ravnatelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih

 

 

- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

 

 

- sprejema program razreševanja presežnih delavcev

 

 

- sprejema pravila in druge akte zavoda

 

 

2.      ravnatelj

 

 

22.člen

 

 

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 

 

- zastopa in predstavlja šolo s podružnicama in enote vrtca in je odgovoren za zakonitost dela

 

 

- organizira, načrtuje in vodi delo šole in vrtca

 

 

- pripravlja program razvoja šole in vrtca

 

 

- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo

 

 

- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev

 

 

- vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,

 

 

- oblikuje predlog nadstandardnih programov

 

 

- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev

 

 

- organizira mentorstvo za pripravnike

 

 

- prisostvuje  pri vzgojno izobraževalnem  delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje

 

 

- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

 

 

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede

 

 

- spremlja delo svetovalne službe

 

 

- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja)

 

 

- obvešča starše o delu vrtca in šole in o spremembi pravic in obveznosti otrok in učencev

 

 

- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev

 

 

- odloča o vzgojnih ukrepih

 

 

- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov

 

 

- določa sistemizacijo delovnih mest

 

 

- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev

 

 

- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo

 

 

- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole

 

 

- je odgovoren za pripravo predloga in izvrševanje finančnega načrta

 

 

- ustanovitelju poroča o polletni in letni realizaciji finančnega načrta

 

 

- imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja

 

 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

 

 

23.člen

 

 

Za ravnatelja šole je lahko  imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

 

 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko  imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega  izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

 

 

Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.

 

 

Mandat ravnatelja traja pet let.

 

 

Ravnatelja se imenuje in razrešuje po postopku, ki ga določa zakon.

 

 

a. Pomočnik ravnatelja

 

 

24.člen

 

 

Za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pri šoli oziroma šole, ravnatelj v skladu z normativi in standardi za vrtec oz. za osnovne šole imenuje pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Delež sistemiziranega delovnega mesta za pomočnika ravnatelja se določi glede na število oddelkov enote vrtca oz. šole, ustanovitelj poda soglasje k deležu s potrditvijo sistemizacije delovnih mest za vrtec.

 

 

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oz. ravnateljskega izpita.

 

 

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.

 

 

Pomočnika ravnatelja se lahko imenuje izmed strokovnih delavcev zavoda.

 

 

Pomočnik ravnatelja opravlja naslednje naloge:

 

 

- organizira in vodi delo vrtca oz. šole

 

 

- predlaga program razvoja

 

 

- skrbi za sodelovanje vrtca oz. šole s straši

 

 

- obvešča starše o delu

 

 

- opravlja druge nalogae, za katere ga pisno pooblasti  ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

 

 

b. Vodja podružnice

 

 

25.člen

 

 

Podružnico šole vodi vodja podružnice. Imenuje in razrešuje ga ravnatelj izmed delavcev podružnice javne šole.

 

 

Vodja podružnice ima naslednje naloge in pristojnosti: