Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) in na podlagi 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/07, 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na svoji 7. redni seji dne 12. oktobra 2011 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta

za del območja v Svečini

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem Odlokom se sprejme sprememba ureditvenega načrta za Naselje Svečina, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem p.o. Maribor in je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu naselja Svečina, ki je bil objavljen v (MUV, št. 11/93, spremembe Ur. l. RS,št. 31/97, 135/03). Spremembe – dopolnitve je izdelalo podjetje GEODETSKE STORITVE Kobale Dean s.p.; Kraigherjeva 19a, 2230 Lenart.

2. člen

Elaborat, ki je sestavni del tega Odloka vsebuje tekstualno obrazložitev nameravanega posega, zakonsko predpisane grafične priloge in soglasja kompetentnih organov in organizacij.

II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE

3. člen

Območje obdelave se nahaja na jugovzhodnem robu ureditvenega območja stanovanjskega naselja Svečina.

Parcele, ki so predmet teh sprememb imajo številko 236/6, 236/7, 235/6, 235/5, 235/7 in 236/5 vse k.o. Slatinski dol v skupni izmeri 3.045m2. Zemljišče, ki je predmet tega ureditvenega načrta, je v naravi nepozidana površina, ki jo je potrebno komunalno urediti. Površinski pokrov predstavlja delno njivska površina, delno travnate površine, ki jo proti vzhodu in zahodu zaključuje stanovanjsko območje, proti jugu pa krajevna cesta LC 695411.

Predvidena dovozna – povezovalna pot za določene stanovanjske objekte bo potekala ob zahodnem delu parcel in bo po ureditvi in protiprašni obdelavi navezana na obstoječo krajevno cesto, ki poteka na južnem delu. Teren območja za obdelavo je v nagibu in pada iz severa proti jugu. Predvideni stanovanjski objekti morajo biti zgrajeni v skladu s pogoji gradnje in temeljenja na nagnjenem terenu – geotehnično mnenje, ki jih pridobi posamezni investitor pred izdajo dovoljenja za gradnjo.

III. FUNKCIJA OBMOČJA ZA IZRABO IN KVALITETO

GRADITVE

4. člen

Na območju sprememb in dopolnitev je načrtovana individualna stanovanjska zazidava.

5. člen

Območje meri 3.045 m2 in je razdeljeno na 3. parcele za individualno stanovanjsko gradnjo.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO

OBLIKOVANJE

6. člen

Funkcija območja bo stanovanjska. Izbrana pozidava obravnavanega območja izhaja iz pogojev gradnje na nagnjenem terenu, značilnosti obravnavane lokacije, velikosti in dostopnosti območja, funkcionalne opredelitve ter navezovanja območja na neposredno okolje. Nove objekte je potrebno prilagoditi izrazu avtohtone arhitekture.

Na parcelah za pozidavo je predvidena izgradnja 3.(treh) prostostoječih stanovanjskih objektov, ki bodo v etažnosti P+M do K+P+M. Ureditev dovoza do posameznega objekta bo izvedena preko in po ureditvi interne dovozne poti iz zahodne strani parcel.

Objekti so odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varstveni predpisi. Dovoljene so tudi širitve objektov z ozirom na prostorske možnosti in sprejeto zakonodajo ter etapnost izvedbe prostorske ureditve.

7. člen

Funkcija objektov je stanovanjska – s potrebnimi parkirnimi površinami. Stavbe naj imajo podolgovate tlorisne zasnove.

8. člen

Lega objektov je razvidna iz grafične priloge » UREDITVENA SITUACIJA «

Objekti so odmaknjeni od parcelnih mej tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varstveni pogoji.

Lega parkirišč bo v nivoju med dovozno – dostopno cesto in predvidenim posameznim objektom. Potrebno število parkirnih mest se zagotovi na lastni parceli. Parkirne prostore je potrebno urediti tako, da bo preprečeno pronicanje onesnaženih meteornih vod v podtalje in da jih bo možno urediti tudi v obliki nadstreškov.

Mikrolokacija in oblikovanje novih objektov, naj se smiselno prilagaja obstoječim razmeram v prostoru, ki je že pozidan z individualnimi tovrstnimi zgradbami.

9. člen

Predvideni osnovni bruto gabariti zgradb, kjer je podana možnost gradnje s podolgovato tlorisno zasnovo bo v izmeri:

10,50 × 8,00 m, 11,50 x 8,50 m in 10,50 x 11,25 m z možnim odstopanjem v zahodno in južno smer za ±1,50 m.

Gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad kot so – nadstreški, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno.

Vhod je označena smer glavnega dostopa do objekta.

Objekti bodo v etažnosti P+M, maksimalno K+P+M in se morajo prilagajati konfiguraciji terena. Če bo izvedena kletna etaža zgradbe, naj bo čim bolj vkopana v zemljo.

Nulta točka (± 0,00) pritličja za vse predvidene novogradnje se določi za vsako novogradnjo posebej ob izdelavi urbanističnega dela projekta.

Strehe so strme, simetrične, dvokapne v naklonu od 30o do 45o, možnost oblikovanja z delnimi čopi in zatrepi.

Osnovno sleme strehe na objektih naj poteka v smeri z daljšo stranico objekta in paralelno s plastnicami. Ravne strehe niso dovoljene.

Kritina mora biti praviloma iz žgane opeke (bobrovec, zareznik), izjemoma je možna druga temna kritina.

Fasade naj bodo obdelane z naravnimi materiali (les, kamen, opeka) in naj bodo barvno usklajene z obstoječimi fasadami v naselju.

10. člen

Pri gradnji vseh predvidenih stanovanjskih objektov je potrebno upoštevati arhitekturne in stavbne značilnosti krajine.

V. UREJANJE PARCEL IN OKOLICE

11. člen

Zemljišče na parcelni meji mora biti prilagojeno višini zemljišča na sosednji parceli.

Podporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin in morajo biti obdelani z naravnimi materiali ter se naj ozelenijo z avtohtonimi grmovnicami.

Ograje so lahko iz avtohtonih grmovnic ali grajene v kombinaciji iz lesa, betona, kamna. Ograje ne smejo biti višje od 160 cm in lahko potekajo po parcelnih mejah.

Velikost gradbenih parcel in funkcionalnega zemljišča za posamezni objekt, je razvidna iz priložene grafične priloge.

Gradnja enostavnih objektov za posamezno parcelo je možna v smislu ureditve funkcionalnega dvorišča in se naj izvaja v skladu z veljavnimi predpisi za gradnjo enostavnih objektov.

VI. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE

IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

12. člen

Skladno s spremembo zazidave, se za predvidene stanovanjske objekte, ustrezno uredi tudi manjkajoča komunalna in energetska infrastruktura, ki se nahaja v neposredni bližini gradnje, ob upoštevanju pogojev, ki jih bodo predpisali posamezni upravljavci.

Vso predvideno infrastrukturo bo investitor zgradil z lastnimi sredstvi. Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za priključek na obstoječo javno komunalno infrastrukturo.

Zgraditi bo potrebno:

- novo nizkonapetostno električno omrežje (kabel) z javno razsvetljavo;

- manjše sekundarno vodovodno omrežje s priključitvijo na vodovodni cevovod, ki poteka v krajevni cesti LC 695411.

- kanalizacijo za odvajanje fekalnih vod s priključitvijo na obstoječo kanalizacijo, ki poteka po lokalni cesti.

- primarno telekomunikacijsko omrežje s priključitvijo na obstoječe TK omrežje.

13. člen

(vodooskrba)

Za oskrbo območja z vodo, bo potrebno izvesti krajši odcepvodovodni cevovod PEHD DN z navezavo na vodovodni cevovod v lokalni cesti, na južnem delu. Priključitev posameznih objektov bo možna na osnovi pogojev, ki bodo razvidni iz soglasja ob upoštevanju določil Pravilnika o oskrbi s pitno vodo, Tehničnega pravilnika, ter katastra vodovodnih naprav in objektov, ki so v upravljanju mariborskega vodovoda.

14. člen

(zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

Na obravnavanem območju, je v območju lokalne ceste zgrajen sistema za odvajanje odpadnih fekalnih in meteornih voda.

Odvajanje fekalnih in meteornih voda iz posameznih objektov je izvesti z izgradnjo predvidene kanalizacije, ki bo potekala po internem dovozu in se na južnem delu priključevala na zgrajeno ulično kanalizacijo s čistilno napravo ob upoštevanju pogojev upravljavca kanalizacije.

Meteorne vode iz objektov in povoznih manipulativnih površin teh objektov ter dostopne ceste je z ozirom na konfiguracijo terena, speljati po izgradnji meteorne kanalizacije, ki bo potekala v interni dovozni cesti in pod občinsko cesto v obstoječi potok.

15. člen

(elektroenergetsko omrežje)

Priključitev novih objektov na nizkonapetostno omrežje, ki poteka v neposredni bližini – prostozračni vod na južnem delu pozidave, bo možno izvesti v skladu s pogoji upravljavca nizkonapetostnega omrežja (Elektro Maribor – O.E. Maribor z okolico).

Nizkonapetostni priključki v ureditvenem območju naselja morajo biti zemeljski.

16. člen

(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava k predvidenim objektom naj bo izvedena s svetilkami na kandelabrih.

Napajanje bo urejeno preko nizko-napetostnega električnega voda v skladu s pogoji, ki ga bo podal upravljavec. Omrežje javne razsvetljave bo potekalo po skupni trasi z nizkonapetostnim omrežjem v območju internega dovoza na vzhodnem delu poti.

17. člen

(Ogrevanje)

Ogrevanje objektov se naj izvede individualno na lahko kurilno olje, tekoči naftni plin ali bio maso, ter mora biti v skladu s pravilniki, ki določajo njihovo shranjevanje.

18. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

Novogradnje in priključki telekomunikacijskega in kabelsko razdelilnega sistema morajo biti zemeljski. Pri prečkanju prometne

infrastrukture je potrebno predvideti cevne propuste.

19. člen

(odpadki)

Prostor za odpadke naj bo urejen ob robu parcele z dovozno cesto na vizualno ne-izpostavljenih mestih. Pri odlaganju odpadkov je dosledno potrebno spoštovati določila veljavnih zakonov in odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki in veljavnih zakonov in odlokov o ravnanju s posebnimi odpadki.

Za posamezna gospodinjstva je obvezna vključitev v organiziran odvoz odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Kungota (Ur. l. RS, št. 33/96)

VII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE PROMETA

20. člen

Območje bo prometno dostopno po ureditvi predvidene interne dovozne poti, ki bo potekala ob zahodnem delu pozidave.

Interna dovozna pot, se na južnem delu navezuje na obstoječo krajevno cesto LC 695411 s parc. štev. 208/2 in 208/11 k.o. Slatinski dol.

Interno dovozno pot in dostop je po ureditvi komunalne in energetske infrastrukture protiprašno obdelati. Dovozna pot bo urejene kot dvosmerna in enopasovna. Širina vozišča in bankin omogoča intervencijske dovoze in bo v širini 5,00 m.

Niveletni potek dovozne poti je potrebno prilagoditi obstoječemu terenu in normativom za projektiranje nizko prometnih cest. V projektni dokumentaciji za interni dovoz se naj natančneje definira tudi odvajanje padavinskih – meteornih vod, ki bodo speljane v ponikanje, ki poteka po krajevni cesti in ostali tehnični elementi.

Parkirna mesta se uredijo v okviru funkcionalnega dvorišča posamezne parcele.

21. člen

Parkirna mesta se uredijo v okviru funkcionalnega dvorišča posamezne parcele.

VIII. PRIČAKOVANI VPLIVI NA NEPOSREDNO

OKOLICO IN VARSTVO OKOLJA

22. člen

(zrak)

Pri izdelavi dokumenta so upoštevana določila Zakona o varstvu zraka (Ur. l. RS, št. 41/04), Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur. l. RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94).

Po sklepu o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zraka zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/02), spada obravnavano območje v II območje onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije pod spodnjim pragom ocenjevanja in ozona v mejah dopustnega odstopanja oziroma ciljne vrednosti. Poseg bo v manjši meri vplival na kvaliteto zraka v času gradnje, v času obratovanja, poseg nima vpliva.

23. člen

(hrup)

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l.RS, št. 105/05) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l.RS, št. 34/08) se obravnavane parcele nahajajo v III. območju stopnje varstva pred hrupom.

Ker je funkcija območja stanovanjska, ne povzroča hrupa izven – preko dovoljenih meja – ravni za stanovanjsko območje.

Predvideni poseg ne bo bistveno povečal ekvivalentnih nivojev hrupa v okolje.

24. člen

(voda)

S pravilnim odvodnjavanjem iz objektov, kot parkirnih površin, se zaščiti vpliv na podtalnico.

25. člen

(varstvo kulturne in naravne dediščine)

Območje gradnje se nahaja izven območja varovanja naravne in kulturne dediščine.

26. člen

(požarna varnost)

V skladu z 22.čl. Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Ur. l. RS, št. 71/93 in 87/01) je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi bodo zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja,

- potrebni odmiki od objektov in gozdnih zemljišč oz. ustrezna požarna ločitev s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču).

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št. 30/91).

IX. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Sprememba in dopolnitev ureditvenega načrta je stalno na vpogled na Občini Kungota.

28. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor – enota Maribor.

29. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku štajerske in koroške regije.

Z dnem uveljavitve tega odloka v območju sprememb in dopolnitev UN iz 3. člena tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvenem načrtu naselja Svečina, ki je bil objavljen v (MUV, št. 11/93, spremembe Ur. l. RS,št. 31/97, 135/03).

Številka: 3505-04/2010

Datum: 25. oktober 2011

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor