Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/ (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1, 29/17 – Zšpo-1 in 13/18 – ZSRT-1) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/18) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 1. dopisni seji, ki je potekala od 10. 7. – 15. 7. 2019 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV

NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI BENEDIKT

 

1. člen

Spremenijo in dopolnijo se merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga in sestavni del pravilnika. Spremembe in dopolnitve meril in kriterijev so priloga in obvezni ter sestavni del tega pravilnika.

 

2. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 32201-1/2019-3

Datum: 15. 7. 2019

 

 

Občina Benedikt

 

mag. Milan Repič, župan

 

Priloga:

 

·  Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov društev na področju turizma

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE MERIL IN KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

 

V merilih in kriterijih za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga in sestavni del Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/15) se spremeni kriterij 2 tako, da glasi:

 

»PRIREDITVE (kriterij 2)

Kriterij

Točke

2.1.       Prireditev v občini, ki jo v celoti organizira in izvede prijavljeno društvo

 

tradicionalna prireditev (1)

20/prireditev

netradicionalna prireditev

15/prireditev

2.2.       Prireditev v občini, ki jo prijavljeno društvo organizira v sodelovanju z drugim društvom

 

tradicionalna prireditev

15/prireditev

netradicionalna prireditev

10/prireditev

2.3.       Prireditev v občini, v kateri prijavljeno društvo sodeluje z društvom, ki je organizator prijavljene prireditve

 

tradicionalna prireditev

10/prireditev

netradicionalna prireditev

5/prireditev

2.4.       Število nastopajočih članov na prireditvah v občini

 

do 10 članov

1/ prireditev

od 11 – 20 članov

2/ prireditev

od 21 – 30 članov

3/ prireditev

nad 30 članov

4/ prireditev«

 

Spremeni se kriterij 4 tako, da glasi:

»ČISTILNE AKCIJE (kriterij 4)

Kriterij

Točke

4.1.       Organizacija in izvedba čistilne akcije v občini

5/akcijo«

 

Spremeni se kriterij 5 tako, da glasi:

»IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA NAMENE POSPEŠEVANJA TURIZMA (kriterij 5)

Kriterij

Točke

5.1.       Organizacija in izvedba seminarja, delavnice, tečaja

10/seminar

5.2.       Udeležba na seminarju, delavnici, tečaju

5/seminar«

 

Spremeni se kriterij 6 tako, da glasi:

»PROMOCIJSKI MATERIALI IN IZVAJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI (kriterij 6)

Kriterij

Točke

6.1.       Izdaja obsežnejšega promocijskega materiala

 

jumbo plakati

7/plakat

časopis (min. naklada 500 izvodov)

20 točk

brošure (min. naklada 300 izvodov)

15 točk

6.2.       Izdaja promocijskega materiala (bilteni, plakati, prospekti, zgibanke, zloženke, razglednice, programski listi, letaki ipd.)

10/vrsto prom. mat.

6.3.       Izdelava nove spletne strani

25 točk

6.4.       Oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, proizvodov, spominkov, …)

40/ponudbo«

 

Spremeni se kriterij 7 tako, da glasi:

»IZLETI, EKSKURZIJE, POHODI, SEJMI (kriterij 7)

Kriterij

Točke

7.1.       Organizacija in izvedba vodenih izletov, ekskurzij, pohodov v občini

15/izlet

7.2.       Sodelovanje na sejmih turizma

10/sejem«

 

(1) Tradicionalna prireditev je tista prireditev, katera se izvaja najmanj tri leta zaporedoma pred izvedenim javnim razpisom.

 

Ostala določila merila in kriterijev za ocenjevanje in vrednotenje programov na področju turizma ostanejo nespremenjena.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor