Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC ter 127/06-ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP­-2D), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05 in 10/10) sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 19. redni seji, dne 26. 3. 2013 ter Občinski svet Občine Destrnik na 18. redni seji, dne 6. 2. 2013, sprejela naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavo­da Osnovna šola OŠ Destrnik – Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 2/10 in Uradni list RS, št. 29/10; v nadaljevanju odlok) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da glasi:

»(3) Dejavnost iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se izvaja kot tržna dejavnost, razen dejavnosti Druga oskrba z jed­mi v primeru prehrane za predšolske otroke in osnovnošolce.«.

2. člen

Tretja alineja tretjega odstavka 11. člena odloka se spremeni tako, da glasi:

»- trije predstavniki staršev (en predstavnik OŠ Destrnik, en predstavnik PŠ Trnovska vas, en predstavnik vrtca pri OŠ Destrnik in PŠ Trnovska vas).«.

3. člen

V 20. členu odloka se doda nova, četrta alineja, ki glasi:

»- pripravi predlog finančnega načrta, ki ga posreduje v spre­jem svetu zavoda, poroča ustanoviteljema o polletni realizaciji in svetu zavoda in ustanoviteljema o celoletni realizaciji finanč­nega načrta,«.

Dosedanja četrta do devetnajsta alineja postanejo peta do dvaj­seta alineja.

4. člen

V prvem odstavku 33. člena odloka se za besedo »ustanovite­ljev« doda besedilo »na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinan­ciranju dejavnosti«.

5. člen

V 40. členu odloka se pika nadomesti z vejico in se doda bese­dilo »kar se podrobneje določi s pogodbo o sofinanciranju.«.

6. člen

V 44. členu odloka se doda nov, četrti odstavek, ki glasi:

»S sistemizacijo delovnih mest za dejavnost osnovnošolskega izobraževanja na podlagi normativov in standardov mora so­glašati pristojno ministrstvo, s sistemizacijo za dejavnost vzgo­je in za izvajanje nadstandardnega programa pa morata sogla­šati ustanovitelja.«.

7. člen

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občin­ski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Veljati pa začne 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 032 0/19-3/2013-3s

Datum: 26. 3. 2013

 

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor