Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice 1/97) ter 14. in 15. člena statuta občine Vodice (Ur.l. RS, št.49/95) je občinski svet občine Vodice na svoji 36. redni seji dne 24.3.1998 sprejel 
 
O D L O K
 
 
o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice
 
 I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
 
Ta odlok določa splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljalcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.
 
2. člen
 
Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja.
 
3. člen
 
Upravljalec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo v občini Vodice je pooblaščen izvajalec javne službe za oskrbo s pitno vodo, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno uposobljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).
 
 
Upravljalca izbere občina Vodice v skladu z veljavno zakonodajo.
 
 
Upravljalec v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka sprejme Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki podrobneje opredeli tehnične normative in navodila za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda.
 
4. člen
 
Naprave in objekti za zajemanje in dovajanje pitne vode se glede na odgovornost vzdrževanja delijo na naprave in objekte upravljalca ter na naprave in objekte uporabnika.
 
II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV
 
 
5. člen
 
Naprave, za katere je odgovoren uporabnik so:
 
 
-hišni priključki in
 
 
-hišna instalacija.
 
6. člen
 
Naprave in objekti, za katere je odgovoren upravljalec so:
 
 
a) magistralni objekti in naprave:
 
 
-tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja
 
 
b) primarni objekti in naprave:
 
 
-zajetja,
 
 
-vodnjaki,
 
 
-črpališča,
 
 
-naprave za bogatenje podtalnice,
 
 
-naprave za predelavo in kondicioniranje,
 
 
-vodohrani,
 
 
-transportni cevovodi od črpališča ali zajetja do sekundarnega vodovodnega omrežja in
 
 
vodohranov in
 
 
-tranzitni cevovodi med posameznimi naselji.
 
 
c) sekundarni objekti in naprave:
 
 
-omrežje za oskrbovanje sosesk, delov sosesk ali manjših naseljih za neposredno
 
 
priključevanje uporabnikov,
 
 
-hidrantno omrežje in
 
 
-omrežje za vzdrževanje javnih površin.
 
 
d) vodovodni priključki z vodomeri.
 
 
Naprave in objekti iz prejšnjega odstavka se delijo na naprave in objekte skupne rabe in na naprave in objekte individualne rabe. Naprave in objekti skupne rabe so naprave in objekti za oskrbo prebivalstva s požarno vodo ter omrežje za vzdrževanje javnih površin. Vsi ostali objekti in naprave pa so objekti individualne rabe.
 
7. člen
 
Upravljalec je dolžan voditi kataster vodovodnega omrežja, ki je last občine in ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 6. člena tega odloka.
 
 
Upravljalec je dolžan voditi register vodovodnih priključkov in hidrantnih nastavkov.
 
III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE
 
 
8. člen
 
Za priključitev na vodovodno omrežje si mora uporabnik pridobiti soglasje upravljalca.
 
 
Upravljalec izda načelno soglasje k izdaji lokacijskega dovoljenja in dokončno soglasje k izdaji gradbenega dovoljenja.
 
 
Uporabnik je k vlogi za izdajo načelnega soglasja dolžan predložiti:
 
 
-lokacijsko dokumentacijo,
 
 
-situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase priključka v merilu 1:1000 ali
 
 
in
 
 
-opis specifičnosti objekta, zlasti glede količine predvidene porabe vode.
 
 
Uporabnik je k vlogi za izdajo dokončnega soglasja dolžan predložiti:
 
 
-lokacijsko dovoljenje
 
 
-situacijski načrt objekta v merilu 1:1000 ali 1:500 in
 
 
-projekt vodovodnih instalacij
 
- gradbeno dovoljenje.
 
Uporabnik, ki prosi za izdajo soglasja za gradnjo objekta, ki ima vpliv na objekte in naprave za pitno vodo, mora podati upravljalcu tudi podatke o tehnoloških odpadkih oziroma nevarnih snoveh.
 
9. člen
 
Upravljalec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano investicijsko tehnično dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih virov in prepustnost omrežja.
 
 
V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev je upravljalec dolžan uporabnika pisno seznaniti o razmerah ter pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
 
10. člen
 
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno omrežje mora upravljalec določiti:
 
 
-minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
 
 
-pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
 
 
-traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
 
 
-profil vodomera,
 
 
-lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
 
 
-posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih za zajem pitne vode,
 
 
-pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem in
 
 
-pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, ker je predvidena trasa vodovoda.
 
11. člen
 
Uporabnik si mora poleg soglasja upravljalca za priključitev objekta na vodovodno omrežje pridobiti tudi soglasje lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, po katerih poteka priključna trasa.
 
12. člen
 
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljalca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave za pitno vodo.
 
13. člen
 
Upravljalec je dolžan izvesti priključek uporabnika na vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil pogoje soglasja, da je poravnal predpisano priključno takso ter, da je predložil upravljalcu izjavo o brezhibnosti interne vodovodne instalacije in gradbeno dovoljenje.
 
Izjavo iz prejšnjega odstavka tega člena oblikuje upravljalec in jo poda v podpis uporabniku.Upravljavec ne sme zagotoviti priključitve objekta na komunalne objekte, naprave ter omrežje, če objekt nima ustreznih upravnih dovoljenj.
Upravljavec mora na lastne stroške odstraniti priključek na vodni vir, v kolikor je le tega postavil v nasprotju z pogoji, ki jih določa prvi odstavek tega člena.
 
 
14. člen
 
Soglasje za priključek na vodovodno omrežje je lahko tudi začasno. Začasni odjemalec je lahko vsaka fizična in pravna oseba, ki potrebuje vodo le začasno.
 
 
Ob izdaji začasnega soglasja upravljalec določi poleg ostalih pogojev tudi rok odstranitve začasnega priključka.
 
15. člen
 
Vodovodni priključek je spojna cev od sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z vodomerom.
 
 
Vodovodni priključek izdela upravljalec na stroške uporabnika, po končani gradnji pa ga uporabnik brezplačno prenese v upravljanje upravljalcu. Stroški vzdrževanja priljučka so zajeti v ceni vode, stroški vzdrževanja vodomera pa so zajeti v števnini, ki se zaračunava ob ceni vode.
 
16. člen
 
Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabnika posebej, pri čemer se mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter količina porabljene vode.
 
17. člen
 
Vsa dela na javnem vodovodnem omrežj izvaja in nadzira upravljalec.
 
 
Vsa dela na hišnih priključkih izvaja in nadzira upavljalec v soglasju z uporabnikom.
 
IV. JAVNI HIDRANTI
 
 
18. člen
 
Hidranti na javnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti in morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Podatke h hidrantih in o vseh spremembah na njih upravljalec vodovoda sproti posreduje pristojni gasilski enoti.
 
19. člen
 
Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljalca.
 
 
V tem primeru mora uporabnik naknadno obvestiti upavljalca vodovoda o uporabi ter trajanju odvzema vode in sporočiti morebitne pomanjkljivosti, ki jih je opazil pri odvzemu vode.
 
 
Upravljalec po prejemu obvestila pregleda stanje hidranta.
 
 
Uporabnik odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
 
 
Hidranti se smejo uporabljati v primeru suše le s soglasjem upravljalca. Za uporabo vode iz hidrantov mora imeti uporabnik svoj tehnično brezhiben hidrantni nastavek, ki je registriran pri upravljalcu.
 
V. VODOMERI
 
 
20. člen
 
Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka, namenjen pa je za obračun porabe vode. Vsak vodovodni priključek mora biti opremljen z vodomerom.
 
 
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno tehničnimi predpisi, navodili in pogoji soglasja upravljalca. Prostor, v katerem je vgrajen vodometer, mora biti dostopen pooblaščenim delavcem upravljalca vodovoda.
 
21. člen
 
Dela z nameščanjem, premeščanjem in vzdrževanjem vodomerov, kot tudi nadzor, lahko opravlja samo upravljalec.
 
 
Velikost in mesto vgraditve vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja.
 
 
Vsak vodomer mora imeti vtisnjeno kontrolo meril od pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin.
 
22. člen
 
V hišni instalaciji so lahko nameščeni tudi interni vodomeri, ki pa služijo uporabniku za interno porazdelitev potrošnje vode oziroma kontrolo.
 
23. člen
 
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na vodovodnem priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljalcu vodovoda. Če so okvare nastale po krivdi uporabnika, nosi stroške popravila oziroma zamenjave uporabnik.
 
 
Uporabnik lahko od upravljalca zahteva kontrolo točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah točnosti, nosi stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljalec.
 
24. člen
 
Stroški kontrole, popravil, namestitve in zamenjave vodomera bremenijo uporabnika.
 
VI. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM V UPRAVLJANJE
 
 
25. člen
 
Vse vodovodne naprave, ki so še v gradnji ali rekonstrukciji nadzira strokovno usposobljena organizacija, ki jo izbere pristojni organ občine v skladu z veljavno zakonodajo.
 
 
Bodoči upravljalec ima v primeru, da ni izbran za izvajanje nadzora nad gradnjo ali rekonstrukcijo, možnost opravljanja dodatnega nadzora nad izvajanjem del.
 
 
Dodatni nadzor lahko opravlja tudi druga strokovna organizacija, če jo pooblasti upravljalec.
 
 
Dodatni nadzor s strani bodočega upravljalca obsega preverjanje izpolnjevanja pogojev oziroma določil tega odloka in tehičnega pravilnika o javnem vodovodu. Če pri gradnji objekta niso bili upoštevani vsi zahtevani pogoji, upravljalec ne prevzame naprave v upravljanje , dokler niso odpravljene vse pomanjkljivosti.
 
26. člen
 
Pri tehničnem pregledu objekta, ki ga razpiše upravni organ, se preverijo zahtevani pogoji iz prejšnjega člena s strani pooblaščenega predstavnik upravljalca.
 
 
Po opravljenem tehničnem pregledu in izdanim uporabnim dovoljenjem, upravljalec prevzame objekt v upravljanje.
 
VII. ODČITAVANJE IN OBRAČUN
 
 
27. člen
 
Stroški vzdrževanja objektov in naprav za pitno vodo induvidualne rabe so vključeni v ceno vode.
 
 
Vzdrževanje objektov in naprav za vodo skupne rabe pa se, na podlagi sklenjene pogodbe med občino Vodice in upravljalcem, financira iz sredstev komunalnega gospodarstva občine, namenjenih za potrebe kolektivne komunalne rabe.
 
28. člen
 
Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda se meri v m3 po stanju odčitanem na vodomeru vodovodnega priključka. Uporabniku se poleg dejanske porabe vode zaračunava tudi prispevek na priključno moč ter števnina.
 
 
Stanje na vodomeru odčitava upravljalec vodovoda oziroma od upravljalca pooblaščena oseba za gospodinjstva in industrijo vsak mesec. Upravljalec lahko določi tudi drugače.
 
29. člen
 
V primeru, da upravljalec ali uprabnik ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejnske porabe vode, se obračuna za čas okvare pavšalna poraba vode na osnovi povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.
 
30. člen
 
Cena m3 se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.
 
 
Ceno, kakor tudi prispevek na priključno moč in števnino določi občina Vodice.
 
31. člen
 
Uporabniki plačujejo vodarino na podlagi izstavljenega računa upravljalca.
 
 
Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
 
 
V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je upravljalec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, določenega v opominu, lahko upravljalec brez prehodnega opozorila prekine dobavo vode.
 
32.člen
 
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena vodarina, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor upravljalcu vodovoda, če meni, da mu vodarina ni pravilno odmerjena.
 
 
Ugovor ne zadrži plačila računa.
 
33. člen
 
Če je v objektu več uporabnikov, se račun za porabljeno vodo izstavi upravniku objekta. Če ta ni določen, se račun izstavi hišnemu svetu ali drugemu ustreznemu skupnemu organu lastnikov stanovanj oziroma poslovnih prostorov, ki sam opravi razdelitev na posamezne uporabnike.
 
VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE
 
 
34. člen
 
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine z dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
 
 
-če hišna instalacija uporabnika ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda,
 
 
-če je bil priključek na vodovodno omrežje izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljalca,
 
 
-če uporabnik brez soglasja upravljalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,
 
 
-če notranje instalacije in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja noče odstraniti,
 
 
-če uporabnik onemogoča upravljalcu odčitavanje in pregled vodomera ter hišne
 
 
instalacije,
 
 
-če uporabnik brez soglasja upravljalca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljalec,
 
 
-če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),
 
 
-če uporabnik ne dopusti upravljalcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu,
 
 
-če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera,
 
 
-če uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani plombo (na vodomru, hidrantu, itd.) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka,
 
 
-če je ugotovljeno, da je uporabnik priključen na vodni vir, ki ni v upravljanju upravljalca in
 
 
-če uporabnik ne plača računa za dobavo vode;
 
- če je bil objekt uporabnika priključen na vodni vir brez izdelanega gradbenega dovoljenja oziroma drugih ustreznih dovoljenj za ta objekt.
 
Če uporabnik želi, da se mu začasno prekine dobava vode, je upavljalec to tudi dolžan storiti.
 
 
Stroške začasne prekinitve dobave vode plača uporabnik.
 
35. člen
 
Upravljalec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju ali zaradi višje sile.
 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka je upravljalec dolžan na krajevno običajen način obvestiti uporabnike na katere vpliva prekinitev, v nasprotnem primeru je dolžan zagotoviti vodo na drug ustrezen način.
 
 
V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja zavoda za zdravstveno varstvo je upravljalec dolžan obveščati uporabnike o obveznosti prekuhavanja vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu.
 
36. člen
 
Del omrežja, ki dlje časa ni v uporabi, se odklopi od ostalega omrežja. Pred ponovno vključitvijo mora upravljalec ta del omrežja dezinficirati in izprati. V primeru, da omrežje ni bilo v uporabi po krivdi upravljalca, nosi stroške ponovne vključitve v omrežje uporabnik.
 
37. člen
 
Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja varčno trošiti. Upravljalec pa je dolžan porabo vode nadzirati in sme omejiti čezmerno rabo, za kar izda navodilo za racionalno uporabo vode.
 
38. člen
 
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, lahko župan občine izda sklep o varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posamezne prepovedi za uporabo vode.
 
 
Upravljalec in uporabniki so dolžni upoštevati določila tega sklepa.
 
39. člen
 
Upravljalec ali pooblaščena oseba s strani upravljalca nosi vse stroške poškodbe cevovodov in po nemarnosti izpuščene vode pri priključevanju ali rekonstrukciji na vodovodni mreži ter vse stroške iztoka vode eno uro po ugotovitvi ali prijavi poškodbe na cevovodu.
 
39.a člen
 
 
V roku 5-ih let od uveljavitve tega odloka se prekine dobava vode objektom, ki nimajo ustreznih upravnih dovoljenj.
 
 
IX. OBVEZNOSTI IN NALOGE UPRAVLJALCA IN UPORABNIKOV
 
 
40. člen
 
Upravljalec ima pri oskrbi s pitno vodo predvsem naslednje obveznosti:
 
 
-redno kontrolirati in izvajati ukrepe za zagotavljanje higiensko neoporečne pitne vode,
 
 
-voditi kataster vodovoda in ostale evidence,
 
 
-odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške po ugotovljenih tarifah,
 
 
-v okviru sprejetih programov vodooskrbe na nivoju občine skrbeti za zadostno količino pitne vode,
 
 
-redno vzdrževati in kontrolirati objekte in naprave za pitno vodo ter gospodarno ravnati z objekti in napravami,
 
 
-vzdrževati okolico vodovodnih objektov,
 
 
-vgrajevati hidrante na dostopnih mestih, jih primerno označevati in redno vzdrževati,
 
 
-obveščati uporabnike o prekinitvah dobave vode,
 
 
-obveščati občinske pristojne organe o izrednih razmerah na vodovodnih omrežjih,
 
 
-skrbeti za redno odčitavanje in obračunavanje porabljene vode,
 
 
-izdajati soglasja v skladu z določbami tega odloka in
 
 
-opravljati druga dela, ki so povezana z vzdrževanjem in obnavljanjem vodovodnega sistema.
 
41. člen
 
Obveznosti uporabnika so:
 
 
-redno vzdrževati naprave in objekte, ki so v upravljanju uporabnika,
 
 
-omogočati dostop do vodovodnih objektov in naprav,
 
 
-uporabljati javni hidrant le v primeru požara,
 
 
-javljati upravljalcu napake, poškodbe na glavnem omrežju ali vodovodnih priključkih,
 
 
-upoštevati navodila o gospodarnem ravnanju z vodo ter varčevati v času izrednih razmer in
 
 
-za posege na vodovodnih objektih in napravah ter za priključitev na omrežje pridobiti soglasje upravljalca.
 
41.a člen
 
 
Preskrba s pitno vodo se lahko organizira tudi v okviru režijskega obrata in se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
 
 
X. KAZENSKE DOLOČBE
 
 
42. člen
 
Z denarno kaznijo od 40.000 do 100.000 SIT se kaznuje upravljalec, ki krši: 7., 9., 10., 13. člen, 1. odstavek 17. člena, 3. odstavek 19. člena, 2. odstavek 26. člena, 2. odstavek 34. člena, 2. in 3. odstavek 35. člena, 36. ter 40. člen.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
42.a člen
 
 
Upravljavec je za svoje delo in napake pri delu kazensko in civilno odgovoren.
 
 
43. člen
 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik, ki krši: 1. odstavek 8. člena, 11. in 12. člen, 2. odstavek 17. člena, 2. in 5. odstavek 19. člena, 2. odstavek 20. člena, 21. člen, 1. odstavek 23. člena, 3. odstavek 34. člena, 2. odstavek 38. člena in 41. člen.
 
 
V primeru, da je uporabnik pravna oseba, se z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT kaznuje tudi odgovorna pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
44. člen
 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo komunalni redar, občinski inšpektor in druge pristojne inšpekcijske službe.
 
45. člen
 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o pogojih dobave in načinu odjema pitne vode na območju občine Ljubljana Šiška.
 
46. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.
 
  Številka: 574-06102/KA
Vodice, dne 30.3.1998 Predsednik Občinskega sveta
Občine Vodice
Alojzij Kosec
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor