Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih-uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS, št. 100/2005 s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ( Ur. list RS, št. 97/03 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007 s spremembami) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. seji dne 12.9.2012 sprejel 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU PRI OSNOVNI ŠOLI 16. DECEMBRA MOJSTRANA IN VRTCU PRI OSNOVNI ŠOLI JOSIPA VANDOTA KRANJSKA GORA TER ZNIŽANJU PLAČIL STARŠEV

1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno na otroka znaša:

Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:

Program 

stroški dela

materialni stroški

stroški živil

cena EUR

cena za starše EUR

1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje)

317,47

40,86

36,96

395,29

355,76

3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

208,04

40,68

36,96

285,86

271,57

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:

Program 

stroški dela

materialni stroški

stroški živil

cena EUR

cena za starše EUR

1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje)

317,27

45,53

36,96

397,76

357,98

3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

230,62

45,53

36,96

311,11

295,55

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:

Program 

stroški dela

materialni stroški

stroški živil

cena EUR

cena za starše EUR

3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

230,62

45,53

36,96

311,11

295,55

2. Cene veljajo od 1.10.2012 dalje.

3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna Občine Kranjska Gora.

4. Starši otrok, ki v mesecu juliju in avgustu ne obiskujejo vrtca, so oproščeni plačila.

5. Tudi v primeru bolniške odsotnosti otroka nad enim mesecem (na podlagi zdravniškega potrdila) so starši oproščeni plačila.  

6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.

7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. 

8. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.

9. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati in se uporabljati s 1.10.2012. 

10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Številka: 007/1-6/208-UG, z dne 27.8.2008 (Ur. list RS št. 87/2008)

Številka: 603-1/2012-4

Datum: 15.9.2012

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Župan Jure Žerjav, prof.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor