Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 22., 33. in 59. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/12, 5/13 in 7/13), 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o. (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/16 uradno prečiščeno be- sedilo in 6/16 - popravek) ter 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14 in 3/18) je Občinski svet Občine Vodice na 33. redni seji dne 19.6.2018 sprejel

Sklep

o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice

 

1. člen

 

S tem sklepom se potrjujejo cene storitve obvezne gospo- darske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Vodice, na osnovi Elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospo- darske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Vodice za leto 2018, št. Elab/2018-1/, ki ga je v aprilu 2018 izdelal iz- vajalec javne službe JP Komunala Vodice, d.o.o., na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 79/17) in se določajo za obračun:

 

·        vodarine,

 

·        omrežnine.

 

2. člen

 

Vodarina za m3 porabljene vode znaša 0,5785 EUR.

 

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Subvencija za m3 porabljene vode za leto 2018 ni potrebna.

 

 

3. člen

 

Vodarina za m3 prekomerno porabljene vode znaša 0,8678 EUR.

 

4. člen

 

Cena omrežnine je sestavljena iz cene:

·       števnine,

·       vzdrževalnine in

·       najemnine.

 

Cene števnine so:

 

Velikost vodomera

na mesec

mm

EUR/kos

DN ≤ 20

2,0000

20 <DN<40

2,3750

40≤DN<50

3,1500

50DN<65

19,0000

65 ≤DN<80

23,7500

80 ≤DN<100

23,7500

100≤DN<150

36,6500

150 ≤DN

36,6500

 

Cene števnine se zaračunavajo v višini 25% polne cene, zaradi sredstev, ki so se natekla na konto rezervacij iz na- slova števnin.

 

Cene vzdrževalnine so:

Velikost vodomera

na mesec

mm

EUR/kos

DN ≤ 20

3,2139

20<DN<40

3,5766

40 ≤DN<50

6,1900

50DN<65

6,3327

65≤DN<80

8,3243

80≤DN<100

8,3243

100≤DN<150

9,1050

150 ≤DN

9,1050

 

Cene najemnine infrastrukture brez subvencije so:

 

Velikost vodomera

Najemnina

 

 

EUR/mes brez DDV

DN ≤ 20

4,1747

20<DN<40

12,5240

40 ≤DN<50

41,7465

50DN<65

62,6198

65≤DN<80

125,2396

80≤DN<100

208,7327

100≤DN<150

417,4653

150 ≤DN

834,9307

 

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture samo za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pri- dobitne dejavnosti.

 

Z dnem uveljavitve in uporabe tega Sklepa veljajo 12,60 % subvencionirane cene za najemnino infrastrukture za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

 

Cene najemnine infrastrukture z 12,60 % subvencijo so:

 

Velikost vodomera

Najemnina

 

 

EUR /mes brez DDV

DN ≤ 20

3,6486

20<DN<40

10,9459

40 ≤DN<50

36,4865

50DN<65

54,7297

65≤DN<80

109,4594

80≤DN<100

182,4324

100≤DN<150

364,8647

150 ≤DN

729,7294

 

Cene omrežnine s 25 % števnino in z 12,60 % subvencioni- rano najemnino so:

 

Velikost vodomera

Števni- na

Vzdrže- valnina

Najemnina

Skupaj cena OMREŽNINE

 

EUR brez DDV/kos/mesec

DN ≤ 20

0,5000

3,2139

3,6486

7,3625

20<DN<40

0,5938

3,5766

10,9459

15,1163

40 DN<50

0,7875

6,19

36,4865

43,4640

50≤DN<65

4,7500

6,3327

54,7297

65,8124

65≤DN<80

5,9375

8,3243

109,4594

123,7212

80≤DN<100

5,9375

8,3243

182,4324

196,6942

100≤DN<150

9,1625

9,105

364,8647

383,1322

150 ≤DN

9,1625

9,105

729,7294

747,9969

 

Cene omrežnine za uporabnike, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo so:

 

 

Velikost vodomera

 

Števnina

 

Vzdrže- valnina

 

Najemnina

Skupaj cena OMREŽNI- NE

 

EUR brez DDV/kos/mesec

DN ≤ 20

0,5000

3,2139

4,1747

7,8886

20<DN<40

0,5938

3,5766

12,5240

16,6943

40 DN<50

0,7875

6,19

41,7465

48,7240

50≤DN<65

4,7500

6,3327

62,6198

73,7025

65≤DN<80

5,9375

8,3243

125,2396

139,5014

80≤DN<100

5,9375

8,3243

208,7327

222,9945

100≤DN<150

9,1625

9,105

417,4653

435,7328

150 ≤DN

9,1625

9,105

834,9307

853,1982

 

5. člen

 

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost.

 

6. člen

 

Z dnem veljavnosti in uporabe tega sklepa preneha veljav- nost Sklepa o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/17).

 

7. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 01.07.2018 dalje.

 

 

Številka: 00701-17/2018-001

Datum: 19.6.2018

Župan Občine Vodice

 Aco Franc Šuštar, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor