Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. točke 12. člena in 1. odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/2011), 14. člen Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011), 54. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2011), 56. člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10), 50. člena Statuta občine Hoče–Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/2010), 49. člena statuta Občine Kungota (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2004, 18/2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/2008), 56. člena statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2010, 8/2011), 54. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št 13/2011), 47. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2003, 33/2010), 47. člena statuta Občine Pesnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1999, 4/2001), 56. člena Statuta občine Rače–Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2007), 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2011), 56. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/2007), 73. člena Statuta Občine Starše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/95, 7/96), 47. člena Statuta Občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 107/2010), 59. člena Statuta Občine Sveta Trojica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2010), 57. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/2010), 59. člena Statuta Občine Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2009, 23/2010), so Mestni svet Mestne občine Maribor dne 24. 9. 2011, Občinski svet Občine Benedikt dne 14. 12. 2011, Občinski svet Občine Cerkvenjak dne 30. 11. 2011, Občinski svet Občine Duplek dne 19. 12. 2011, Občinski svet Občine Hoče-Slivnica dne 28. 10. 2011, Občinski svet Občine Kungota dne 12. 10. 2011, Občinski svet Občine Lenart dne 27. 10. 2011, Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju dne 24. 11. 2011, Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju dne 3. 11. 2011, Občinski svet Občine Pesnica dne 11. 10. 2011, Občinski svet Občine Rače-Fram dne 7. 11. 2011, Občinski svet Občine Ruše dne 7. 11. 2011, Občinski svet Občine Selnica ob Dravi dne 13. 10. 2011, Občinski svet Občine Starše dne 23. 11. 2011, Občinski svet Občine Sveta Ana dne 14. 12. 2011, Občinski svet občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah dne 11. 10. 2011, Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah dne 27. 10. 2011, Občinski svet Občine Šentilj dne 17. 11. 2011, v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), sprejeli

 

 

ODLOK

 

 

O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«

 

 

1. člen

 

 

(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

 

 

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.

 

 

2. člen

 

 

(1) Mestna občina Maribor, Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče-Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače-Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana Občina Sveta Trojica, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Občina Šentilj ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog mestne oziroma občinskih uprav na področju občinske inšpekcije in občinske redarske službe.

 

 

(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni mestni oziroma občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

 

 

(3) Župani občin ustanoviteljic sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organa skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. O imenovanju in razreševanju direktorja organa skupne občinske uprave odloča župan občine s statusom delodajalca, s soglasjem z ostalimi župani občin ustanoviteljic. Natečajni postopek in postopek izbire se podrobneje določi v dogovoru.

 

 

(4) O vseh odločitvah iz prejšnjega odstavka tega člena odločajo župani občin ustanoviteljic z 2/3 večino glede na delež financiranja iz 1. točke 10. člena tega odloka, ter z upoštevanjem najmanj polovice glasov županov občin ustanoviteljic.

 

 

(5) Za podrobnejšo ureditev medsebojnih razmerij občin ustanoviteljic za zagotavljanje izvajanja nalog skupne uprave župani občin ustanoviteljic sklenejo poseben dogovor.

 

 

3. člen

 

 

- Ime organa skupne občinske uprave je: »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR« (v nadaljevanju: skupna uprava).

 

 

(1) Sedež skupne uprave je v Mestni občini Maribor, Zagrebška c. 30, 2000 Maribor.

 

 

(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR«, v notranjem krogu pa napis Zagrebška c. 30, 2000 MARIBOR, v sredini je grb Mestne občine Maribor.

 

 

4. člen

 

 

(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge mestne oziroma občinskih uprav občin ustanoviteljic v zvezi z nalogami:

 

 

- občinske inšpekcije,

 

 

- občinskega redarstva.

 

 

(2) Skupna uprava je sestavljena iz dveh notranjih organizacijskih enot:

 

 

- Medobčinskega inšpektorata

 

 

- Medobčinskega redarstva.

 

 

(3) Svoje naloge skupna uprava opravlja v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, ter občinskimi programi varnosti.

 

 

5. člen

 

 

(1) Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.

 

 

(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenimi z odloki občin ustanoviteljic in drugimi predpisi.

 

 

(3) Na spletni strani skupne uprave se objavi seznam predpisov občin ustanoviteljic in povezave na njihove spletne strani, kjer so ti predpisi objavljeni.

 

 

(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.

 

 

6. člen

 

 

(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

 

 

(2) Skupna uprava se mora pri izvrševanju nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja oziroma tajnika mestne, oziroma občinske uprave občine ustanoviteljice (v nadaljevanju: tajnik občinske uprave), v katero krajevno pristojnost zadeva spada, oziroma za katero izvršuje nalogo, samo glede splošnih navodil, ki ne posegajo v samostojnost vodenja inšpekcijskih postopkov in samostojnost pri vodenju in odločanju v postopkih o prekrških.

 

 

(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor. O izločitvi direktorja odloča tajnik občinske uprave, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Ta o stvari tudi odloči

 

 

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

 

 

7. člen

 

 

(1) Skupno upravo vodi direktor. Direktor je predstojnik skupne uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

 

 

(2) Direktor je uradnik na položaju.

 

 

8. člen

 

 

(1) Direktor skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.

 

 

(2) Direktor predstavlja in zastopa skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti skupne uprave, ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

 

 

9. člen

 

 

Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence inšpekcije status delodajalca.

 

 

10. člen

 

 

(1)        Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:

 

 

I.       za inšpekcijo:

 

 

- Mestna občina Maribor                         60,4 %

 

 

- Občina Benedikt                                   1,4 %

 

 

- Občina Cerkvenjak                               1,4 %

 

 

- Občina Duplek                                     2,7 %

 

 

- Občina Hoče – Slivnica                         3,4 %

 

 

- Občina Kungota                                   2,7 %

 

 

- Občina Lenart                                      2,7 %

 

 

- Občina Lovrenc na Pohorju                   1,4 %

 

 

- Občina Miklavž na Dravskem polju        2,7 %

 

 

- Občina Pesnica                                    3,4 %

 

 

- Občina Rače – Fram                             2,7 %

 

 

- Občina Ruše                                        3,4 %

 

 

- Občina Selnica ob Dravi                        2,7 %

 

 

- Občina Starše                                      1,4 %

 

 

- Občina Sveta Ana                                 1,4 %

 

 

- Občina Sveta Trojica                            1,4 %

 

 

- Občina Sveti Jurij v Slov. goricah           1,4 %

 

 

- Občina Šentilj v Slov. goricah                3,4 %

 

 

II.      za redarstvo:

 

 

- Mestna občina Maribor                         85,93 %

 

 

- Občina Benedikt                                   0,40 %

 

 

- Občina Cerkvenjak                               0,40 %

 

 

- Občina Duplek                                     1,98 %

 

 

- Občina Hoče – Slivnica                         0,89 %

 

 

- Občina Kungota                                   0,49 %

 

 

- Občina Lenart                                      3,21 %

 

 

- Občina Lovrenc na Pohorju                   0,25 %

 

 

- Občina Miklavž na Dravskem polju        0,79 %

 

 

- Občina Pesnica                                    0,25 %

 

 

- Občina Rače – Fram                             0,79 %

 

 

- Občina Ruše                                        1,38 %

 

 

- Občina Selnica ob Dravi                        0,99 %

 

 

- Občina Starše                                      0,49 %

 

 

- Občina Sveta Ana                                 0,40 %

 

 

- Občina Sveta Trojica                            0,49 %

 

 

- Občina Sveti Jurij v Slov. goricah           0,40 %

 

 

- Občina Šentilj v Slov. goricah                0,49 %

 

 

(2)        V tem razmerju se določita tudi letni program dela in finančni načrt za posamezno občino ustanoviteljico.

 

 

(3) Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova za obračun višine sredstev za delovanje skupne uprave, občine določijo v novem razmerju, če:

 

 

- nova občina ali občine pristopijo k skupni upravi,

 

 

- ob izstopu občine ali občin iz skupne uprave.

 

 

(4) Občine ustanoviteljice nakazujejo finančna sredstva iz potrjenega letnega finančnega načrta, na ustrezni račun občine s statusom delodajalca, v dvanajstih enakih deležih do 20. v tekočem mesecu.

 

 

11. člen

 

 

(1) Nakup opreme in drugih sredstev, ki so potrebni za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.

 

 

(2) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja ter investicij v upravne prostore ter stroške finančnega, računovodskega, kadrovskega poslovanja, informacijskega in pisarniškega poslovanja ter ostale stroške, ki nastanejo pri urejanju skupnih zadev za skupno upravo in jih vodi občina s statusom delodajalca, si občine ustanoviteljice delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.

 

 

12. člen

 

 

(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice s statusom delodajalca.

 

 

(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog direktorja potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice s statusom delodajalke.

 

 

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje skupne uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt je priloga k njihovim proračunom.

 

 

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen direktor, ki je tudi skrbnik prihodkov.

 

 

13. člen

 

 

(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.

 

 

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora za tekoče proračunsko leto in prevzame vodenje vseh postopkov o prekrških, ki so bili storjeni na njenem območju.

 

 

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.

 

 

14. člen

 

 

(1) V petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic kadrovski načrt, župan občine s statusom delodajalca v nadaljnjih 15. dnevih določi akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave.

 

 

(2) Akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi je sestavni del akta o sistemizaciji delovnih mest občine s statusom delodajalca.

 

 

(3) Direktorja se imenuje v skladu s tem odlokom v 30. dneh po uveljavitvi tega odloka. Za čas do imenovanja direktorja lahko župan občine s statusom delodajalke pooblasti že zaposlenega javnega uslužbenca, ki že izvaja naloge, za opravljanje nalog vodenja skupne uprave.

 

 

15. člen

 

 

(1) Skupna uprava začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva in druge potrebne pogoje za začetek dela, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

 

 

(2) Javni uslužbenci, zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in Medobčinskem redarstvu, ki so razporejeni na uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva, se premestijo na delovna mesta, določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave v roku 15. dni po uveljavitvi tega akta.

 

 

16. člen

 

 

Inšpekcijski in prekrškovni postopki, vodeni v Medobčinskem inšpektoratu in Medobčinski redarski službi za občine ustanoviteljice, se nadaljujejo v skupni upravi z dnem začetka njenega dela.

 

 

17. člen

 

 

(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.

 

 

(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati in uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem glasilu.

 

 

18. člen

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »Medobčinski inšpektorat« (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/08) in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinsko redarstvo« (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/10).

 

 

Številka:  01003-68/2011

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

Občina Benedikt

 

Župan Milan Guzmar

 

 

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Župan Marjan Žmavc

 

 

 

 

Občina Duplek

 

Župan Janez Ribič

 

 

 

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Joško Manfreda

 

 

 

 

Občina Ruše

 

Župan Uroš Štanc

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor