Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08) in v skladu s 7. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 26. redni seji, dne 13. 10. 2009 sprejel

 

PRAVILNIK

o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas

 

1. člen

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka staršem novorojencev na območju Občine Trnovska vas, določa upravičence, pogoje za pridobitev in postopek uveljavljanja pravice do enkratnega prispevka za novorojence.

 

2. člen

(1) Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je namenjen v pomoč in v spodbudo starševstvu.

(2) Prispevek predstavlja knjižno darilo in vrednostni bon, katerega višino za vsako koledarsko leto na podlagi sklepa določi župan.

 

3. člen

(1) Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Trnovska vas.

(2) Če starša novorojenca živita ločeno, je upravičenec do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi.

(3) Pravico do prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, prav tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

(4) Upravičenec, ki je prejel enkratni prispevek oziroma enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega prispevka po tem pravilniku.

 

4. člen

(1) Pravico do prispevka za novorojenca uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Trnovska vas ali na spletni strani Občine Trnovska vas.

(2) Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz 5. člena tega pravilnika pošlje po pošti ali odda na Občini Trnovska vas najkasneje v šestih mesecih od dneva otrokovega rojstva. Po poteku tega roka se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.

 

5. člen

Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:

-        izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,

-        potrdilo o stalnem prebivališču starša oziroma zakonitega zastopnika, ki uveljavlja pravico do prispevka,

-        davčno številko upravičenca,

-        odločbo pristojnega organa v primeru iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.

 

6. člen

Na podlagi pooblastila upravičenca lahko občinska uprava pridobi določene podatke iz prejšnjega člena tega pravilnika pri ustreznih državnih organih.

 

7. člen

Sredstva za dodelitev prispevka se zagotovijo iz proračuna občine za tekoče proračunsko leto.

8. člen

(1) O pravici do enkratnega prispevka za novorojence odloči občinska uprava z odločbo.

(2) Upravičenec prevzame z odločbo dodeljeni enkratni prispevek najkasneje v roku 3 mesecev od pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena.

 

9. člen

Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.

 

10. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/02).

 

11. člen

Te pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032 0/26-1/2009-2s

Datum: 13. 10. 2009

                                                                                                          Alojz BENKO,

                                                                                               župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor