Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) in v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 21. redni seji 1. 7. 2005 sprejel

 

ODLOK

 

o lokacijskem načrtu za območje

 

razpršene gradnje v Drstelji

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za kompleks stanovanjskega naselja na Drstelji, ki ga je izdelalo podjetje Projektivni biro 91 d. o. o. Maribor, pod št. proj. 0407 z datumom, MAJ 2005 (v nadaljevanju besedila: LN), in je sestavni del tega odloka.

(2) S spremembami in dopolnitvami tega odloka se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za kompleks stanovanjskega naselja na Drstelji, ki ga je izdelalo podjetje Umarh d.o.o., Ptuj, pod št. projekta 26/17 z datumom avgust 2018 (v naseljevanju besedila: SD LN), in so sestavni del sprememb in dopolnitev tega odloka.

 

2. člen

 

Pogoji in soglasja, ki so jih k LN iz 1. člena tega odloka podali soglasodajalci, so sestavni del tega odloka.

 

3. člen

 

LN iz 1. člena tega odloka vsebuje besedilo in grafične priloge.

 

Besedilo obsega:

 

- splošni del

 

- besedilni del

 

- priloge – pogoji in soglasja

 

Grafični prikazi obsegajo:

 

 

 

 

 

1. Izsek iz plana občine Destrnik

M=1 : 5000

00

2. Prikaz območij obdelave

M=1 : 1000

01

3. Geodetski posnetek območja

M=1 : 500

02

4. Arhitektonsko zazidalno situacijo

M=1 : 500

03

5. Prometno rešitev in navezave

M=1 : 500

04

6. Komunalno infrastrukturo

M=1 : 500

05

7. Načrt gradbenih parcel

M=1 : 500

06

8. Območja – faze posega

M=1 : 500

07

9. Idejne zasnove objektov arhitekture

M=1 : 200

08

(2) SD LN iz 1. člena tega odloka vsebujejo besedilo in grafične priloge.

Besedilo obsega:

·   splošni del

·   besedilni del

·   priloge – pogoji in soglasja

Grafični prikazi SD LN obsegajo:

1. Izsek iz OPN občine Destrnik                                     M=1 : 2000                  

2. Prikaz območja SD LN na geodetskem načrtu              M=1 : 500                   

3. Arhitektonsko zazidalno situacijo območja SD LN         M=1 : 500                   

4. Prometno rešitev in navezave območja SD LN             M=1 : 500                   

5. Komunalno infrastrukturo območja SD LN                   M=1 : 500                   

6. Načrt gradbenih parcel območja SD LN                       M=1 : 500

 

   
 

II. MEJA OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

4. člen

 

Ureditveno območje zajema parcele v katastrski občini Drstelja.

 

Opis meje je podan na osnovi katastrskega načrta v smeri gibanja urinega kazalca.

 

Začetna točka (A0) opisa meje leži na skrajnji severni točki območja.

 

Meja poteka po parcelnem robu parc. štev. 84/3, 83, 82/3 do najbolj vzhodne točke območja. Tam se rob zalomi proti jugu in poteka po robu parc. št. 82/3, 82/2, se zalomi proti zahodu in gre po robu parc. štev. 82/2, 82/1, 83/2, 84/3, 84/25, 84/6, potem se rob območja zalomi proti severu, poteka po robu parc. št. 84/6, 84/18, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6, 106/9 do skrajno zahodne točke območja.

Tukaj se zalomi proti severu po robu parc. št. 106/8, 106/1, 106/7, ponovno se zalomi proti jugu in gre po robu parc. št. 106/7, 106/5, 106/3, se zalomi po robu 84/18, 84/17, 84/16, 84/13, 84/20, 84/3 in se zaključi pri začetni točki (A0).

 

Površina ureditvenega območja zajema 2,238 ha. Površina sprememb in dopolnitev zajema 1,5 ha.

 

5. člen

 

Ureditveno območje zajema naslednje parcelne štev:

   
 

82/1, 82/2, 82/3, 83, 83/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/23, 84/24/, 84/25, 84/26, 84/27, 84/ 28, 84/29, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/ 10, vse k. o. Drstelja.

(2) Območje SD LN zajema naslednje parcelne štev:

82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/15, 82/16, 82/17, 84/5, 84/6, 84/7-del, 84/11, 84/12, 84/14, 84/15, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/23, 84/24, 84/25, 84/26, 84/27, 84/28, 84/29, 84/31, 84/32, 84/33, 84/34, 84/35, 84/36, 84/37, 84/38, 84/39, 84/40, 84/41, 84/42, 86/2, vse k.o. Drstelja.

 

 

III. USKLAJENOST LN S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI PLANSKIH AKTOV OBČINE DESTRNIK

 

6. člen

 

Območje LN, ki ga določa meja iz 4. čl. tega odloka, je z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Destrnik, območje LN, predvideno za ureditev stanovanjskega naselja enodružinskih hiš.

(2) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 13/11 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/16 in 28/18 – v nadaljevanju OPN) je v 49. členu določeno, da v enoti urejanja prostora EUP Dr1, z namensko rabo SS – stanovanjske površine in K2 – druga kmetijska zemljišča, ostaja v veljavi Lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Drstelja (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2005), za enoto urejanja prostora EUP Dr6, z namensko rabo SS – stanovanjske površine, pa je predvidena izdelava OPPN. Glede na to, da je za območje EUP Dr6 že izdelan LN, ni smiselna izdelava novega OPPN, temveč se izdelajo SD LN za to območje v skladu z izhodišči iz OPN.

 

IV. NAMEMBNOST OBMOČJA

 

7. člen

 

Obravnavano območje zajema tri funkcionalne celote. Predvidena je izgradnja 28  23  enodružinskih stanovanjskih hiš.

 

Predvidene ceste ločimo glede na pomembnost.

 

Imamo krajevno dovozno cesto.

 

Na območju LN ni predvidena izgradnja javnih parkirnih mest.

 

Preostale površine so ozelenjene. Križišča in ostale pomembnejše pozicije na kompleksu se zaznamujejo z intenzivno obdelanimi hortikulturnimi vložki .

(6) Spremembe in dopolnitve zajemajo območji 2. in 3. funkcionalne enote.
 

V. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE

 

8. člen

 

Urbanistični pogoji za oblikovanje:

V listu namensko-oblikovalnih značilnosti so podani  največji   horizontalni gabariti ter odmiki objektov.

 

Individualne stanovanjske hiše so predvidene kot pritlične s kletjo in z izkoriščenim podstrešjem.

 

Za določanje vrste in pogojev za izvedbo objektov, urbane opreme ter vrste vzdrževalnih in drugih del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, se uporabljajo določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in s pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS, št. 114 / 03 in 130/04)   Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in s pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS, št. 114 / 03 in 130/04).

 

Če stavba v posameznih karakteristikah odstopa od predpisanih (tlorisni in vertikalni gabariti, volumni prostorov, nakloni strehe, kritina), je potrebno pridobiti soglasje občinskega urbanista.

 

Ob pozitivnem soglasju so odstopanja dovoljena.

 

9. člen

 

Na obravnavanem območju so dovoljeni naslednji gradbeni posegi:

 

- kompletna ali delna odstranitev obstoječih objektov

 

- tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih

 

- rekonstrukcija in adaptacija objektov

 

- nadomestne gradnje objektov

 

- nadzidave in prizidave v smislu funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov

 

- novogradnje objektov

 

- spremembe namembnosti ob zadostitvi pogojem iz lokacijskega načrta

 

- legalizacija obstoječih objektov

 

- izgradnja objektov komunalne infrastrukture

 

- postavitev manj zahtevnih , nezahtevnih in enostavnih objektov

Tolerance horizontalnih in vertikalnih gabaritov so omejene z maksimalnim odstopanjem v vrednosti +/- 10 % od predvidenih mer.

 

Dovoljeni so tlorisni gabariti pravokotne, »L« oziroma »T« oblike.

 

Kota pritličja v zaprtih objektih mora biti višja od kote okoliškega terena za vsaj 10 cm.

 

Odmiki objektov od roba parcele morajo biti vsaj 1/2 višine od terena do kapa oz. minimalno 1,50 m.  Stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 10 m, ostali objekti in ureditve, ki so na nivoju zemljišča, pa vsaj 1m odmaknjeni od meje gozda, ki jo predstavlja meja LN.

 

Strehe naj bodo dvokapne v naklonu 30–45 stopinj. Del strehe je lahko ravna terasa. Smer slemena je vzporedna s plastnicami terena in daljšimi stranicami tlorisa. Kritina mora biti temne barve – rdeča, rjava ali siva.

 

Največja dopustna višina slemena strehe se določi glede na višino kapa in naklona strehe.

 

Višina od tal do kapa na tisti strani hiše, ki gleda proti hribu, znaša maksimalno 4,0 m.

 

Glede na naklon terena je ob hišah predvidena izvedba zunanjih teras, zaključenih s škarpami ali podpornimi zidovi, višine do 2,0 m. Uporabijo se naravni materiali ali betonski škarpniki oz. armirani beton. Pri uporabi betona morajo biti vidni deli zidu obloženi z avtohtonim kamnom ali popenjavkami.

(10) Dopustna je izgradnja bazenov za lastne potrebe.
 

Višina ograj je največ 120 cm, na križiščih ne smejo ovirati prometne varnosti in pogleda na cesto.

 

10. člen

 

Elementi za zakoličbo so opredeljeni v grafični prilogi. Pred pričetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.

 

VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

 

Promet:

 

11. člen

 

Glavna cesta – širina asfaltiranega kolovoza je min 4,00 m, širina pločnika min 1,00 m.

Parkirno mesto za avtomobil je minimalnih dim. 5,00 x 2,30  2,50 m.

 

Za interne ceste velja, da je širina med cestnimi robovi 4,00 m. Ograje parcel morajo biti od cestnega roba oddaljene minimalno 1,00 m.

 

Interni promet je rešen z jasnimi ločitvami med motornim in prometom in delom za pešce. Le del pešpoti je dvonamenski in služi kot servisna pot do nekaterih vsebin.

 

Pešpoti in ploščadi za pešce bodo asfaltirane ali tlakovane z bet. tlakovci, granitnimi kockami ali lomljenim kamnom.

 

Če so na tlakovani ploščadi zasajena drevesa, morajo imeti zaščitno rozeto za navodnjavanje.

 

Pri vsakem objektu sta znotraj parcele predvideni vsaj dve parkirni mesti.

 

Za avtomobile javna parkirišča niso predvidena.

 

12. člen

 

Vodovod

 

Predvidena oskrba z vodo bo potekala s cevovodi. Razvod cevovodov poteka vzporedno s predvideno kanalizacijo.

Vodovodna napeljava se izvede v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Destrnik in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu v občini Destrnik, ki sta objavljena v Uradnem vestniku Občine Destrnik, št. 6/2004.   (2) Vodovodna napeljava se izvede v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/15) in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/04).

 

Na območju predvidene pozidave poteka sekundarni cevovod PE110. Od sekundarnega cevovoda se odcepijo slepi vodovodni kraki za oskrbo stanovanjskih hiš (PEHD 6/4- 2«).

 

Požarno varnost zagotavlja ulični hidrant DN80 nadzemne izvedbe.

 

13. člen

 

Kanalizacija in odvodnjavanje

 

Predvidi se ločen sistem kanalizacije.

 

Vse trase bodočih kanalov se predvidijo v načrtovanih prometnih površinah.

 

Kanalizacija mora biti v celoti izvedena vodotesno, kar mora biti dokazano z atesti izvajalca. Na povoznih površinah se predvidijo okrogli litoželezni pokrovi za srednje težki promet.

(4) Meteorne vode iz streh se odvaja po čiščenju v peskolovih, meteorne vode s povoznih površin se odvaja po čiščenju v peskolovih in lovilcih olj. Meteorne vode ne smejo odtekati na cesto.

(5) Odvodnjavanje območja mora biti urejeno na način, da je čim bolj zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin z zadrževanjem padavinskih voda pred iztokom v površinski odvodnik (zatravitev, travne plošče, zadrževalniki...) Meteorne vode naj se v čim večji možni meri zbirajo v zadrževalnih bazenih in se uporabijo za zalivanje ali sanitarno vodo.

(6) Prečiščene padavinske vode s posameznih objektov se vodijo v predvideno meteorno kanalizacijo oz. če sestava tal to dopušča, v ponikanje na posameznih parcelah.  Ureditev odvodnje mora biti načrtovana tako, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti.

(7) Odvodnja padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenziteti padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).

(8) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda iz javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Ur.l.RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS. št. 64/12, 64/14 in 98/15).

(9) Na območju je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije v skladu s projektom št. 1725,  Fekalna kanalizacija in ČN Drstelja, izdelovalec PLAN B d.o.o., na katero se bodo objekti navezovali. Do izgradnje kanalizacije je dovoljena izgradnja malih čistilnih naprav v skladu s pogoji Direkcije Republike Slovenije za vode.

 

Posamični objekti se na javno kanalizacijo, locirano v načrtovani prometni površini, priključujejo preko revizijskega jaška.

 

Za priključitev na javno kanalizacijo oziroma zbirne kanale in čistilno napravo je potrebno upoštevati naslednje:

 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik št. 6/2001  , 2/2002).

 

- Določila iz soglasja Komunalnega podjetja Ptuj.

 

- Pred priključitvijo kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem je potrebno izdelati hidravlično preveritev prevodnosti in geodetski posnetek obstoječe kanalizacije.

 

14. člen

 

Za elektroenergetsko omrežje so podani pogoji Elektro Maribor. Električna napeljava se poveže na transformatorsko postajo 20/0,4 TP Drstelja 1.

 

Potrebno je zamenjati obstoječi transformator

 

– moči 100 kVA v TP ter zgraditi nizkonapetostni razvod od TP do objektov naselja. Vse napeljave morajo biti kablirane, podzemne in zaščitene z ozemljitvijo.

 

Priključna moč naselja je ocenjena na 65 kW.

 

Priključne merilne omarice morajo biti nameščene tako, da omogočajo nemoteno odčitavanje števcev, in morajo biti pod ključem upravljalca.

 

Ob javnih poteh je predvidena postavitev drogov za javno razsvetljavo.

 

Razvodi se izvedejo podzemno ob cestah in poteh, usklajeno z razvodi šibkega toka in zunanje razsvetljave.

 

Za izvedbo električnega omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo v skladu s pogoji upravljavca elektroomrežja Elektro Maribor.

 

15. člen

 

Telefonsko omrežje in CATV

 

Telekomunikacijsko kabelsko omrežje na obravnavanem območju je vključeno na TC Destrnik 2073   Grajena .

(2) Pri pripravi projektne dokumentacije naj se upošteva izgradnja kabelske kanalizacije po predvidenih ulicah novega naselja iz PEHD cevi 2 x fi 50 mm s pripadajočimi kabelskimi jaški dimenzije 1,2 x 1,2 m. Do posameznih stavb se od kabelskega jaška predvidi cev fi 32mm ter prehodni jašek pri sami stavbi. Priključna točka se nahaja v križišču pri hiši Drstelja 36.
 

Za izvedbo TK omrežja je potrebno izdelati projektno dokumentacijo v skladu s pogoji Telekoma Slovenije, PE Maribor.

 

16. člen

 

Ogrevanje in priprava tople vode

Predvidena je individualno ogrevanje objektov. Ogrevalni viri so lahko kurilno olje, zemeljski plin in obnovljivi energetski viri. Rezervoar za gorivo mora biti v podzemni izvedbi. Celotno naselje bo pokrito z mrežo razvoda Celotna mreža razvoda zemeljskega plina mora pokriti toplotne potrebe celotne ureditve.

 

Predvideno je plinsko omrežje do potrošnikov, ki se bo napajalo iz plinske podpostaje kapacitete 2 x 5,0 m3 utekočinjenega naftnega plina.

 

Predvideno je individualno ogrevanje objektov. Ogrevalni viri so lahko elektrika, kurilno olje ali utekočinjen naftni plin iz podpostaje, ki je locirana na severnem robu območja obdelave.

 

Ogrevanje in priprava tople vode

(1) Predvideno je individualno ogrevanje objektov. Ogrevalni viri so lahko kurilno olje, zemeljski plin in obnovljivi energetski viri, v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije. Rezervoar za gorivo mora biti v podzemni izvedbi.

(2) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko sistem voda-voda, kjer je toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za kar je potrebno izvesti vrtino, si bo moral investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode v skladu s 125. členom ZV-1. Če gre za rabo vode po 125. čl. ZV-1, izda vodno dovoljenje Direkcija RS za vode na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. Za izvedbo vrtine in toplotne črpalke navedenih sistemov je treba pridobiti ločeno vodno soglasje.

 

 

17. člen

 

Komunalni odpadki in ostali odpadki

 

V skladu z odlokom Občine Destrnik o ravnanju s komunalnimi odpadki je predvideno ločeno zbiranje in odvoz odpadkov.

 

Ob prometnicah je potrebno postaviti zadostno število košev za smeti.

Na obravnavanem območju je predvidena površina za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov – ekološki otok. (3) Odpadki se bodo zbirali in odvažali individualno v skladu z občinskimi pravili.

 

Ostali odpadki, glede na naravo in lastnosti, morajo biti obravnavani v skladu z veljavno zakonsko regulativo.

 

VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

 

18. člen

 

Na območju kompleksa ni evidentiranih

 

objektov naravne niti kulturne dediščine.

 

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

19. člen

 

V ureditveni zasnovi so upoštevani pogoji varstva pred požarom. K vsem objektom je omogočen dovoz urgentnih vozil. Predvidena je zadostna oskrba z vodo za gašenje ter postavitev zunanjega hidranta. Odmiki med objekti zagotavljajo pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

 

20. člen

Področje leži na območju 7. stopnje po MCS lestvici.  Projektni pospešek tal znaša 0,125 g, ki ga je potrebno upoštevati pri projektiranju.   Glede na višinsko razgibanost zemljišč je izdelano geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal in pogojih temeljenja (Apros d. o. o., Maribor, št. 928-1, z dne 24. 5. 2003), ki ga je potrebno upoštevati pri izdelavi projektov in izvedbi objektov.

  (2) Območje se nahaja na območju zahtevnih erozijskih ukrepov s področja erozije, zato je treba pri projektiranju in gradnji zagotoviti sodelovanje geomehanika.
 

21. člen

Na obravnavanem območju je predvidena razmestitev 28 23  enodružinskih stanovanjskih hiš s koristno etažno neto površino pribl. 120-200 m2. Glede na predvideno namembnost objektov je vpliv na okolje majhen in ne posega na širše okolje zunaj obravnavanega območja.

 

IX. OBMOČJA IN ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

 

22. člen

 

Predvidena je izgradnja v več etapah – glede na območja pozidave.

 

Obravnavano območje zajema tri funkcionalne celote, ki jih delijo javne poti:

 

Zahodni del območja – prvo funkcionalno območje je že delno pozidano z enodružinskimi stanovanjskimi hišami.

 

Predvidena je ureditev spremljajoče komunalne infrastrukture.

 

Sredinski del – drugo funkcionalno območje je že delno pozidano s stanovanjskimi in počitniškimi hišami, ki jih je potrebno legalizirati v skladu s pogoji iz LN. Ob rekonstrukciji obstoječih počitniških objektov se bodo izvedle potrebne dozidave za uskladitev s predvidenimi gabariti. Predvidena je ureditev spremljajoče komunalne infrastrukture.

 

Vzhodni del območja – tretje funkcionalno območje je predvideno za parcelacijo in izgradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš. Predvidena je ureditev spremljajoče komunalne infrastrukture.

 

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

 

23 člen

 

Investitorji morajo pri izvajanju LN, gradnji in uporabi objektov, naprav in rabi zemljišč upoštevati:

 

- pogoje in zahteve soglasjedajalcev, ki so sestavni del LN

 

- določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka

 

- ohraniti morajo namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom Za komunalno opremo zemljišč je odgovorna Občina Destrnik.

 

XI. KONČNE DOLOČBE

 

24. člen

 

Površine se smejo uporabiti le v namene, ki so določeni v LN iz 1. člena tega odloka.

 

25. člen

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del LN.

 

26. člen

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

 

27. člen

 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

 

 

Štev.:032-01-5/2005-21R-4/8

 

Datum: 1. 7. 2005

 

 

 

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, s. r.

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2018) vsebuje naslednjo končno določbo:

 

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Pri vlogah za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so bile podane pred uveljavitvijo SD LN, se lahko upoštevajo tudi nova določila, če so za investitorja ugodnejša.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor