Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil in subvencioniranju obresti  pri posojilih mladim družinam v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda št. 03/00,  02/01 in 07/04) župan občine Komenda objavlja

 

 

 

 

 

RAZPIS ZA DODELITEV STANOVANJSKIH POSOJIL MLADIM DRUŽINAM V OBČINI KOMENDA V LETU 2007

 

 

I.

 

 

 

 

 

Posojila so namenjena mladim družinam za:

 

 

-          nakup stanovanj,

 

 

-          stanovanjsko gradnjo,

 

 

-          prenovo, sanacijo ali obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali stanovanjskih hiš.

 

 

Do posojila so upravičene mlade družine, katerih člani so državljani Republike Slovenije, ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju občine Komenda.

 

 

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 41 let ali družina, v kateri starost najstarejšega otroka ne presega 7 let.

 

 

II.

 

 

Upravičenci do posojila morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev:

 

 

-      da  si z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske hiše prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;

 

 

-      da jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih in socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno;

 

 

-      da si svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo in  sanacijo stanovanj ali stanovanjskih hiš;

 

 

Pri obravnavi vlog prosilcev se bodo upoštevala sledeča merila:

 

 

-      stanovanjske razmere;

 

 

-      socialni položaj;

 

 

-      ekonomski položaj;

 

 

-      zdravstvene razmere;

 

 

-    dolžina bivanja v občini Komenda.

 

 

III.

 

 

Prosilci lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu  Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si.  Predložena dokumentacija se prosilcem ne vrača.

 

 

Mlade družine, ki želijo pridobiti posojilo in izpolnjujejo pogoje tega razpisa, morajo oddati razpisno dokumentacijo z zahtevanimi prilogami v tajništvu Občine Komenda, ali po pošti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda.

 

 

Rok za oddajo vlog je 30. 4. 2007.

 

 

Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 72-47-405 (ga. Mira Grzinčič).

 

 

IV.

 

 

Doba vračanja posojila je 10 let. Kreditojemalec lahko za odobreni kredit izbere fiksno obrestno mero v višini 4 % ali spremenljivo obrestno mero 3 M EURIBOR + 0 %.

 

 

Višina posojila je odvisna od posojilne sposobnosti kreditojemalca, predračunske vrednosti investicije in števila upravičenih prosilcev.

 

 

Višina odobrenega posojila ne sme presegati 50 % predračunske vrednosti. Najnižji znesek posojila je 10.000,00  EUR.

 

 

Stroški zavarovanja in sklenitve pogodbe bremenijo kreditojemalca. Kreditojemalec se zavezuje sredstva posojila porabiti namensko. 

 

 

V.

 

 

Po zaključku razpisa bo komisija, ki jo imenuje župan, obravnavala vloge in pripravila listo upravičencev ter predlagane zneske posojil. O odobritvi posojila bodo prosilci obveščeni s sklepom v roku 30 dni po končanem razpisu.

 

 

 

 

 

Številka: 471-0002/2007

 

 

Datum: 28. 3. 2007

 

 

 

 

 

                                                                                                            Tomaž Drolec

 

 

                                                                                                                   ŽUPAN

 

 

 Razpisna dokumentacija obrazci

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor